තරඟ අයදුම්පත මෙතනින් ලබා ගන්න  -  https://forms.gle/EVntyJEqKVfQpCE1A

මිනිස් බල හා රැකී රක්ෂා දෙපාර්තමේන්තුව මගින් 2021.10.04 සිට 2021.10.10 දක්වා වෘත්තීය මාර්ගෝපදේශ සතියක් ප්‍රකාශයට පත් කර ඇත .එහිදි පාසල් යන 9 ශ්‍රේණියේ සිට 11ශේණිය දක්වා දූ,පුතුන්ට ගද්‍ය රචනා,පද්‍ය රචනා,චිත්‍ර ,කථික ,විවාද තරග,දැනුම මිනුම ආදි තරග රාශියක් පැවැත්වීමට කටයුතු සංවිධානය කර ඇත .ඔබගේ නිර්මාණය සමග අයදුම්පත අදම යොමු කරන්න .

වතතය මරගපදශ සතය 2021 ඔකතබර 4 සට 10 දකව 9 nn

IMG 20210831 WA0010IMG 20210831 WA0011

News & Events

Scroll To Top