උපාධිධාරී අභ්‍යාසලාභීන් සඳහා වන පුහුණු වැඩසටහනෙහි දෙවන අදියර පවත්නා Covid 19 තත්ත්වය හමුවේ දින නියමයක් නොමැකිව කල් දමා ඇත.

(රාජ්‍ය සේවා, පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍යංශය)1602153591718 1602153590985 do 50000

උපාධිධාරීන් සඳහා රජයේ රැකියා ලබා දීමේ වැඩසටහන යටතේ පත්වීමේ ලිපි ලබාදීමේ වැඩසටහන 2020 සැප්තැම්බර් 02 දින මොරටුව ප්‍රාදේශිය ලේකම් කාර්යාලයේදී පවත්වන ලදී.මොරටුව ප්‍රාදේශිය ලේකම් දමින්ද චින්තක මහතා, සහකාර ප්‍රාදේශිය ලේකම්තුමිය ඇතුලු නිළධාරීන් මෙම අවස්ථාවට සහභාගි විය.IMG 7031

IMG 7021IMG 7024IMG 7022IMG 7020

Meida r 10 1 1 3 480x270

The curfew has completely been lifted effective from today, June 28th Sunday. Curfew which was imposed in order to prevent the spread of COVID -19 for the first time on March 20th was in force from 12.00 midnight to 4.00am from June 13th

You Can Obtain Further Details From The Following Link Of The Website Of Epidemiology Unit, Ministry Of Health About Present Situation And Guidelines To Prevent From Corona (COVID -19)

http://www.epid.gov.lk

News & Events

09
Oct2020
උපාධිධාරීන් 50,000ක් සඳහා පුහුණු වැඩසටහනක් පැවැත්වීම -  දෙවන අදියර

උපාධිධාරීන් 50,000ක් සඳහා පුහුණු වැඩසටහනක් පැවැත්වීම - දෙවන අදියර

උපාධිධාරී අභ්‍යාසලාභීන් සඳහා වන පුහුණු වැඩසටහනෙහි දෙවන...

03
Sep2020
අභ්‍යාසලාභී උපාධිධාරී පත්වීම් ලබාදීම -2020

අභ්‍යාසලාභී උපාධිධාරී පත්වීම් ලබාදීම -2020

උපාධිධාරීන් සඳහා රජයේ රැකියා ලබා දීමේ වැඩසටහන...

Scroll To Top