2021-08-16 සිට 2021-08-31 දක්වා අන්තර් පළාත් ගමනාගමනය සීමා කිරීම හා අවසරලත් පොදු ක්‍රියාකාරකම් කළ යුතු ආකාරය

1CurfewPeriod

2CurfewPeriod

3CurfewPeriod

4CurfewPeriod

 

 

News & Events

Scroll To Top