උපාධිධාරීන් සඳහා රජයේ රැකියා ලබා දීමේ වැඩසටහන යටතේ පත්වීමේ ලිපි ලබාදීමේ වැඩසටහන 2020 සැප්තැම්බර් 02 දින මොරටුව ප්‍රාදේශිය ලේකම් කාර්යාලයේදී පවත්වන ලදී.මොරටුව ප්‍රාදේශිය ලේකම් දමින්ද චින්තක මහතා, සහකාර ප්‍රාදේශිය ලේකම්තුමිය ඇතුලු නිළධාරීන් මෙම අවස්ථාවට සහභාගි විය.IMG 7031

IMG 7021IMG 7024IMG 7022IMG 7020

News & Events

09
Oct2020
උපාධිධාරීන් 50,000ක් සඳහා පුහුණු වැඩසටහනක් පැවැත්වීම -  දෙවන අදියර

උපාධිධාරීන් 50,000ක් සඳහා පුහුණු වැඩසටහනක් පැවැත්වීම - දෙවන අදියර

උපාධිධාරී අභ්‍යාසලාභීන් සඳහා වන පුහුණු වැඩසටහනෙහි දෙවන...

03
Sep2020
අභ්‍යාසලාභී උපාධිධාරී පත්වීම් ලබාදීම -2020

අභ්‍යාසලාභී උපාධිධාරී පත්වීම් ලබාදීම -2020

උපාධිධාරීන් සඳහා රජයේ රැකියා ලබා දීමේ වැඩසටහන...

Scroll To Top