ධීවර ගම්මාන ආශ්‍රිත ප්‍රජාව ළමා ආරක්ෂණය පිළිබද දැනුවත් කිරීමේ

ජාතික ළමා ආරක්ෂක අධිකාරියේ ධීවර ගම්මාන ආශ්‍රිත ප්‍රජාව ළමා ආරක්ෂණය පිළිබද දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහනේ දෙවන අදියර 2021/10/15 වන දින අගුලාන සයුරපුර මහල් නිවාස සංකීර්ණයේදි මොරටුව ළමා ආරක්ෂක නිලධාරී මධූෂා පන්නිගලගමගේ මහත්මිය විසින් පවත්වන ලදි.

3f5b21c0 8d9e 45db 8a9e f66ffd8e1467

1a07d298 c6fe 4d0f 9122 d624f505a88f8fc5a728 fe89 4887 ad6e 504dcf3b35f725388227 2b48 4ef8 a2ec 2b64427bcc7fae2cd294 9df7 4a95 98cf 297ad0bbaddd

News & Events

Scroll To Top