බුදු ඇසින් ගැටලු විසදාගැනීම

බුදු ඇසින් ගැටලු විසදාගැනීමට නිසි මාර්ගෝපදේශනයක් ලබා දීමේ අරමුණින්,  මොරටුව ගරු ප්‍රාදේශීය ලේකම්තුමිය හා සහකාර ප්‍රාදේශීය ලේකම්තුමාගේ මගපෙන්වීම යටතේ, සමථ සංවර්ධන නිළධාරි සම්බන්ධිකරණයෙන් හා බෞද්ධ කටයුතු සමායෝජක නිළධාරි සම්පත්දායකත්වයෙන් මාර්ගගත ක්‍රමය ඔස්සේ පවත්වන ලද " බුදු ඇසින් ගැටලු විසදාගනිමු  " දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහනක් 2021/10/20 දින පස්වරු 7ට පවත්වන ලදි.

8bfed124 23c9 40d6 ae57 0335763fef0e

630c218f ca07 4f31 b74c 1b3eb1f799d4960befc1 2cef 43dd aaa1 2309839179f2d23bd204 bcd8 4745 8ef9 3115bad7c541f9e58099 8431 4289 912e 8ddf6885ff27

News & Events

Scroll To Top