අවුරුදු 35 ට වැඩි අයවලුන් සදහා සැහැල්ලු පන්දු ක්‍රිකට් තරගාවලිය

මොරටුව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ මොරටුවැල්ල ගැමුණු ක්‍රීඩා සමාජය විසින් මොරටුවැල්ල ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ පදිංචි අවුරුදු 35 ට වැඩි අයවලුන් සදහා සැහැල්ලු පන්දු ක්‍රිකට් තරගාවලියක් 2021/10/19 වන දින මුරවත්ත ක්‍රීඩාංගණයේදී පැවත්වන ලදි.

 

7528cb8f 123e 40fd 936e 367a54c63fcf

1aa58d06 8a64 4347 9f3a d71616fcf87f5f139c0a 537d 4801 a9ad 9f55a20091607528cb8f 123e 40fd 936e 367a54c63fcfe8a6b82e 0f68 43a2 a3f4 492eeb974a01db452b59 55e8 478a 889c 52e1a7aa42490524bd04 6a74 4723 9b36 45f9d8aaf34c

News & Events

Scroll To Top