අවුරුදු 35 ට වැඩි අයවලුන් සදහා සැහැල්ලු පන්දු ක්‍රිකට් තරගාවලිය

මොරටුව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ මොරටුවැල්ල ගැමුණු ක්‍රීඩා සමාජය විසින් මොරටුවැල්ල ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ පදිංචි අවුරුදු 35 ට වැඩි අයවලුන් සදහා සැහැල්ලු පන්දු ක්‍රිකට් තරගාවලියක් 2021/10/19 වන දින මුරවත්ත ක්‍රීඩාංගණයේදී පැවත්වන ලදි.

 

16942ef6 98e4 4e8c b890 d8027a66c55f

38df23dc fde3 4a14 8115 3231133be273aa9d3445 ca5e 4ae2 91a7 1f68a565f7aad5582610 f62e 4792 b35f 8e57184c504a

News & Events

Scroll To Top