අපොස උසස් පෙල විෂයයන් තෝරා ගැනීම පිළිබඳව වෘත්තීය මාර්ගෝපදේශ වැඩසටහන

 

2021/10/12 දින ප.ව.1.45 සිට 4.30 දක්වා ජයලත් ස්වාමි දුවගේ කන්න්‍යාරාම පාසලේ අපොස සාමාන්‍ය පෙල හදාරා අවසන් දරුවන්ට අපොස උසස් පෙල විෂයයන් තෝරා ගැනීම පිළිබඳව වෘත්තීය මාර්ගෝපදේශ වැඩසටහනක් පවත්වනු ලැබින.

සම්බන්ධීකරණය - මානව සම්පත් සංවර්ධන නිලධාරි ඉෂාරා මහත්මිය විසින්

 

1a2d5a53 3979 4e05 a295 dd104f0fa9544cf28db5 935b 4b8a 85a1 52bfc004b95d79273b39 f316 4916 9d0e 75949e1095daa693a914 b790 4561 a1ab b203921ebc82eb0a7d04 c114 4dd5 a042 10cf8b56b494

 

 

News & Events

Scroll To Top