ව්‍යවසායකත්ව අභිප්‍රේරණ වැඩසටහන

මොරටුව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ කුඩා ව්‍යාපාර සංවර්ධන අංශය හා සමෘද්ධි සංවර්ධන අංශය එක්ව සමෘද්ධි පවුල් ලක්ෂ දෙකක් සවිබල ගැන්වීමේ වැඩසටහන යටතේ පළමු වැඩසටහන ලෙස ව්‍යවසායකත්ව අභිප්‍රේරණ වැඩසටහන අද දින පුද්ගලයන් 48 ක ගේ සහභාගීත්වයෙන් පැවැත්විය.

4ec7abaa 7033 4cb6 9207 54590bf547a3

3349ce6a cae7 45e5 bf35 703eefb8f3a6cbc4919d e48d 465c a707 208ade8839bdcc6cf001 8a91 40b5 8ccc 0a59618c0837

News & Events

Scroll To Top