පෙර පාසල් ගුරුවරුන් දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන

මොරටුව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ පෙර පාසල් ගුරුවරුන් දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහනක් 2021/10/09 වන දින ඉතාම සාර්ථකව පවත්වනු ලැබීය .

වැඩසටහන සම්බන්ධීකරණය මානව සම්පත් සංවර්ධන නිලධාරී ඉෂාරා මහත්මිය හා පූර්ව ළමා සංවර්ධන නිලධාරී චන්දිමා මෙය.

91443fc3 f690 4de6 b8d8 1a1474261c0a

2ab6b321 a257 470e a0b0 01a808ca2fc675ed912d c08a 44ca 84ad 59b5857b46e3107c5d83 1815 437c 9376 c393912819cfc3e9e22c eeb9 457b 859a a1404941fdc4f7e9da12 c334 461b 91af 766fedfa78f3

News & Events

Scroll To Top