ක්‍රීඩා උපකරණ ක්‍රීඩා සමාජ හා පුහුණු මද්‍යස්ථානය සදහා බෙදාදීම

2021 වර්ෂය සදහා පලත් ක්‍රීඩා  අමාත්‍යාංශය  මගින් ලබාදෙනලද ප්‍රතිපාදන  යටතේ මිලදී ගත් ක්‍රීඩා උපකරණ  මොරටුව ප්‍රාදේශීය ලේකම්තුමියගේ සුරතින් ක්‍රීඩා සමාජ  හා පුහුණු මද්‍යස්ථානය සදහා  බෙදාදීම  සිදුකිරීම

1dcdb066 d9da 4a84 896d 58bc1bd7f2a3

5c0ed6f1 ac80 4697 abff 1b5034bd9a97861a9003 7356 4a5e a660 d5d2c824100e289783ca 89ed 4b89 94aa e70aa9396527d49556d1 d013 45f1 92bb 6e2dd72632d6

News & Events

Scroll To Top