"සියල්ලටම පෙර දරුවන් "

2021 විශ්ව ළමා දිනය වෙනුවෙන් මොරටුව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයෙන් තවත් ප්‍රජා සත්කාරයක්

මොරටුව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ ළමා සමාජ වල ආර්ථික අපහසුතා ඇති අඩු ආදායම් ලාභි දරුවන් වෙනුවෙන් හියුමෙඩිකා ආයතනයේ පුර්ණ අනුග්‍රාහකත්වයෙන් පාසල් උපකරණ ලබා දීමේ තවත් සත්කාරයක් මොරටුව ප්‍රාදේශීය ලේකම්තුමියගේ ප්‍රධානත්වයෙන් 2021/10/06 වන දින ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ දි සිදු විය.

ඒ සදහා සහකාර ප්‍රාදේශීය ලේකම්තුමා ඇතුළු ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ නිලධාරීන් සහභාගි විය.

1db673db 0ca8 4f63 8482 a6ae3a37b11f

5cc7e0eb 9e54 4534 87a1 4a1ecd86028b7e074839 0174 433a aee7 9b32a1be6d0f949b5517 f574 4ec2 a031 44f53a7630bbcb43429c e618 427b a946 19cd32e959f8

 

News & Events

Scroll To Top