පාවහන් නිෂ්පාදන පාඨමාලාව

මොරටුව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ කොවිඩ් තත්වය හේතුවෙන් තාවකාලිකව නවතා තිබු කුඩා ව්‍යපාර සංවර්ධන අංශය හා පේෂ කර්ම ඇගලුම් ආයතනය හා එක්ව ව්‍යවසායකයන් උදෙසා සංවිධානය කරන ලද පාවහන් නිෂ්පාදන පාඨමාලාව ඔක්තෝම්බර් 05 දින ආරක්ෂක විදිවිදාන සහිතව නැවත ආරම්භ කරන ලදි.

68d0ae6c 5354 43c1 a691 5afc4f4c1789

5eeb6ce5 6057 4983 9484 d5d91c43d90d7c81de9c b1f9 4809 a860 4fc07868c882822a5438 f528 4727 a047 3710eb5c077a

News & Events

Scroll To Top