මානසික සෞඛය සංවර්ධන වැඩසටහන

මොරටුව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්‍යාලය විසින් සංවිධානය කරන ලද "මානසික සෞඛය සංවර්ධන වැඩසටහන"   2021.09.30 දින මෝදර ජයගත්පුර කාන්තා සමිති සාමාජිකාවන් සදහා මාර්ගගත ක්‍රමය ඔස්සේ පැවැත්විනි.මේ සදහා  සම්පත් දායකත්වය මොරටුව ප්‍රජා සෞඛයය  වෛද්‍ය ඒකකයේ නිලධාරීන් විසින් ලබා දෙන ලදි

835c9930 2f68 4577 aed1 20d3ef5b524c

654c6c16 e933 4f8d ac70 e73d9953a6d6

a912169f b7b0 42eb 85b1 096667e2419cadc941a2 1364 48bf 9155 2239bf4102efd6775a18 bd7a 4565 bdbd 2f9e24d88b2423d51086 1f99 48fe 8f81 8bef4a2eff19

 

News & Events

Scroll To Top