අප සපයන සේවාවන්...

ඔබේ අවශ්‍යතාව අනුව අදාළ කාණ්ඩය වෙත පිවිස පරීක්ෂා කර බලන්න. ඔබ සොයන තොරතුරු එහිදී සොයා ගැනීමට නොහැකි වූයේ නම්, අප ඇමතීමට කාරුණික වන්න.

අප අමතන්න

News & Events

28
ඔක්2021
බුදු ඇසින් ගැටලු විසදාගැනීම

බුදු ඇසින් ගැටලු විසදාගැනීම

  බුදු ඇසින් ගැටලු විසදාගැනීම බුදු ඇසින්...

28
ඔක්2021
ගැටුම හා ආක්‍රමණශීලීත්වය

ගැටුම හා ආක්‍රමණශීලීත්වය

අවුරුදු 35 ට වැඩි අයවලුන් සදහා සැහැල්ලු...

28
ඔක්2021
ප්‍රාදේශීය ළමා සංවර්ධන කමිටුව

ප්‍රාදේශීය ළමා සංවර්ධන කමිටුව

ප්‍රාදේශීය ළමා සංවර්ධන කමිටුව

28
ඔක්2021
ව්‍යවසායකත්ව අභිප්‍රේරණ වැඩසටහන

ව්‍යවසායකත්ව අභිප්‍රේරණ වැඩසටහන

ව්‍යවසායකත්ව අභිප්‍රේරණ වැඩසටහන මොරටුව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ...

28
ඔක්2021
පෙර පාසල් ගුරුවරුන් දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන

පෙර පාසල් ගුරුවරුන් දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන

පෙර පාසල් ගුරුවරුන් දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන මොරටුව...

28
ඔක්2021
ක්‍රීඩා උපකරණ බෙදාදීම

ක්‍රීඩා උපකරණ බෙදාදීම

  ක්‍රීඩා උපකරණ ක්‍රීඩා සමාජ හා පුහුණු...

28
ඔක්2021
Be Happy With Youth වැඩසටහන

Be Happy With Youth වැඩසටහන

  Be Happy With Youth වැඩසටහන Covid...

28
ඔක්2021
සියල්ලටම පෙර දරුවන්

සියල්ලටම පෙර දරුවන්

"සියල්ලටම පෙර දරුවන් " 2021 විශ්ව ළමා...

28
ඔක්2021
පාවහන් නිෂ්පාදන පාඨමාලාව

පාවහන් නිෂ්පාදන පාඨමාලාව

පාවහන් නිෂ්පාදන පාඨමාලාව මොරටුව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ...

28
ඔක්2021
මානසික සෞඛය සංවර්ධන වැඩසටහන

මානසික සෞඛය සංවර්ධන වැඩසටහන

  මානසික සෞඛය සංවර්ධන වැඩසටහන මොරටුව ප්‍රාදේශීය...

28
ඔක්2021
කොස් පැල 100 ක් සිටුවීමේ වැඩසටහන

කොස් පැල 100 ක් සිටුවීමේ වැඩසටහන

  කොස් පැල 100 ක් සිටුවීමේ වැඩසටහන...

11
සැප්2021
ජීවනෝපාය අහිමිවූවන් සඳහා රු. 2000/-  දීමනාව ලබාදිම

ජීවනෝපාය අහිමිවූවන් සඳහා රු. 2000/- දීමනාව ලබාදිම

COVID-19 වසංගතය සීඝ්‍ර ව්‍යාප්තියත් සමග නැවත වරක්...

28
අගෝ2021
වෘත්තීය මාර්ගෝපදේශ සතිය (2021.10.04 සිට 10.10 දක්වා)

වෘත්තීය මාර්ගෝපදේශ සතිය (2021.10.04 සිට 10.10 දක්වා)

   තරඟ අයදුම්පත මෙතනින් ලබා ගන්න  -  https://forms.gle/EVntyJEqKVfQpCE1A මිනිස්...

« »
Scroll To Top