අප සපයන සේවාවන්...

ඔබේ අවශ්‍යතාව අනුව අදාළ කාණ්ඩය වෙත පිවිස පරීක්ෂා කර බලන්න. ඔබ සොයන තොරතුරු එහිදී සොයා ගැනීමට නොහැකි වූයේ නම්, අප ඇමතීමට කාරුණික වන්න.

අප අමතන්න

News & Events

14
ජන2020
නව ප්‍රාදේශීය ලේකම් ලෙස වැඩ භාර ගැනීම

නව ප්‍රාදේශීය ලේකම් ලෙස වැඩ භාර ගැනීම

  බී.ඒ.ඩී.චින්තක මහතා 2020.01.03 වෙනි දින මොරටුව...

14
ජන2020
2020 නව වසරේ පළමු වෙනිදා

2020 නව වසරේ පළමු වෙනිදා

2020 නව වසරේ ආගමික වතාවත් සිදු කරමින්...

14
ජන2020
නත්තල් උත්සවය 2019

නත්තල් උත්සවය 2019

ප්‍රාදේශීය ලේකම්තුමිය ඇතුළු කාර්ය මණ්ඩලය සහ ඔවුන්ගේ...

Scroll To Top