අප සපයන සේවාවන්...

ඔබේ අවශ්‍යතාව අනුව අදාළ කාණ්ඩය වෙත පිවිස පරීක්ෂා කර බලන්න. ඔබ සොයන තොරතුරු එහිදී සොයා ගැනීමට නොහැකි වූයේ නම්, අප ඇමතීමට කාරුණික වන්න.

අප අමතන්න

News & Events

09
ඔක්2020
උපාධිධාරීන් 50,000ක් සඳහා පුහුණු වැඩසටහනක් පැවැත්වීම -  දෙවන අදියර

උපාධිධාරීන් 50,000ක් සඳහා පුහුණු වැඩසටහනක් පැවැත්වීම - දෙවන අදියර

උපාධිධාරී අභ්‍යාසලාභීන් සඳහා වන පුහුණු වැඩසටහනෙහි දෙවන...

03
සැප්2020
අභ්‍යාසලාභී උපාධිධාරී පත්වීම් ලබාදීම -2020

අභ්‍යාසලාභී උපාධිධාරී පත්වීම් ලබාදීම -2020

උපාධිධාරීන් සඳහා රජයේ රැකියා ලබා දීමේ වැඩසටහන...

29
ජූනි2020
Curfew completely lifted

Curfew completely lifted

The curfew has completely been lifted effective...

Scroll To Top