1    547    අඟුලාන උතුර

ටී.යු .පී  ප්‍රනාන්දු 

071 – 8019459

ග්‍රාම නිලධාරී 

කේ. සුරංග මයා

713477077

සංවර්ධන නිලධාරී

වයි. තරංගනී මේදිස් මිය

774578922

සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරී

ජේ.ජී .අයි නදීර මයා 

71498590

මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂක 

මහේශ් ගොපල් ඩයස් 

779811982

නාගරික මන්ත්‍රී2    547 A    අඟුලාන දකුණ

එච්. ආර්. ඒ. එම්. ප්‍රියන්ජිත් මයා

071 – 1643219

ග්‍රාම නිලධාරී 

ලාල් කුමාර මයා (වැ. බ)

772295458

සංවර්ධන නිලධාරී

කමනි සුරම්‍යලතා මිය

711869859

සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරී

එම්.නාලිනී ප්‍රේමවතී ප්‍රනාන්දු මිය 

778225506

නාගරික මන්ත්‍රී3    548    කල්දෙමුල්ල

කේ. එස්. ආර්. කුමාර ප්‍රනාන්දු මයා

 070 – 4316382

ග්‍රාම නිලධාරී

තිලිණා විජේසිංහ මිය (වැ.බ.)

717964914

සංවර්ධන නිලධාරී

ප්‍රියංගිකා තරංගනී මිය

704678062

සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරී

ජේ.ඩි රුක්මන් මයා

0718477927

මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂක

යු.අනුරසිරි ජයලාල් ද සිල්වා මයා

722191164

නාගරික මන්ත්‍රී

වාසනා කුමාරි

0715381949

පවුල් සෞඛ්‍ය සේවා නිලධාරී


4    548 A    සොයිසාපුර උතුර

ඒ. සී. රුලක් මයා

071 – 9661416

ග්‍රාම නිලධාරී

මධූකා ඉමාලි මිය

702583184

සංවර්ධන නිලධාරී

ලතිකා හේමානි මිය (වැ.බ.)

763627337

සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරී

ජේ.ඩි රුක්මන් මයා

0718477927

මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂක

ආර්.ඩබ්.මදුමාදවී මිය

0771282039

පවුල් සෞඛ්‍ය සේවා නිලධාරී

ඊ. අනෝමා මිය

0712552382

කෘෂිකර්ම පර්යේෂණ නිෂ්පාධන සහකාර

5    548 B    සොයිසාපුර දකුණ

ඩී. එස්.එන්. විජේවීර මයා

071 – 8217075

ග්‍රාම නිලධාරී

තිලිණා විජේසිංහ මිය

717964914

සංවර්ධන නිලධාරී

ලතිකා හේමානි මිය (වැ.බ.)

763627337

සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරී

ජේ.ඩි.ආර් ජයසේකර

0718477927

මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂක

දිලාශිනි රාජකරුණා

0718326722

නාගරික මන්ත්‍රී

ඩි.එම්.වයි අනෝමා තුෂාරි

0712552382

කෘෂිකර්ම පර්යේෂණ නිෂ්පාධන සහකාර

එච්. සේරසිංහ

0713791019

ප්‍රජා පොලිස් නිලධාරී

6    548 C    දහම්පුර

ජී. යූ. වීරධරණීය මයා

072 – 3501468

ග්‍රාම නිලධාරී

ලාල් කුමාර මයා

772295458

සංවර්ධන නිලධාරී

ප්‍රියංගිකා තරංගනී මිය (වැ.බ.)

704678062

සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරී

ජේජි.අයි නදීර මයා

0714988590

මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂක

අනුරසිරි සිල්වා

0722191164

නාගරික මන්ත්‍රී

7    549    තෙලවල දකුණ

එච්. එස්. ඩබ්. එම්. රසාංගලී පෙරේරා මෙය

072 – 4418041

ග්‍රාම නිලධාරී

ශ්‍යාමා කුමාරි මිය

715960857

සංවර්ධන නිලධාරී

ලක්මාල් ප්‍රනාන්දු මයා (වැ.බ.)

714279424

සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරී

ජේ.එන්.ජයරංග

0713478009

මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂක

අශෝක ඉන්ද්‍රතිලක

0773476233

නාගරික මන්ත්‍රී

නිල්මිණි දිසන්ති

0713079067

පවුල් සෞඛ්‍ය සේවා නිලධාරී

ඩි.එම්.වයි අනෝමා තුෂාරි

0776043499

කෘෂිකර්ම පර්යේෂණ නිෂ්පාධන සහකාර

8    549 A    බොරුපන

කේ. කේ. ජී. සොනාලි හංසිකා මිය

071 – 2137520

ග්‍රාම නිලධාරී

නිමාලි උදේෂිකා මිය

715665040

සංවර්ධන නිලධාරී

 වයි. තරංගනී මේදිස් මිය

774578922

සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරී

ජේ.එන්.ජයරංග

0718478009

මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂක

සුරේෂ් ඉන්දික

0775830947

නාගරික මන්ත්‍රී

චතුරිකා ලක්මාලි

0717301490

පවුල් සෞඛ්‍ය සේවා නිලධාරී

අනෝමා මිය

0712552382

කෘෂිකර්ම පර්යේෂණ නිෂ්පාධන සහකාර

9    549 B    තෙලවල උතුර

එච්. එස්. ඩබ්. එම්. රසාංගලී පෙරේරා මෙය (වැ.බ.)

072 – 4418041

ග්‍රාම නිලධාරී

රසික සමරවික්‍රම මයා (වැ.බ.)

711333670

සංවර්ධන නිලධාරී

ඩබ්. සමන්ති ප්‍රනාන්දු මිය

702358877

සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරී

ජේ.එන්.ජයරංග

0718478009

මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂක

සුජිත් පුෂ්පකුමාර

0717812007

නාගරික මන්ත්‍රී

ඩි.ජි.දේවරාජ

0719565522

පවුල් සෞඛ්‍ය සේවා නිලධාරී

ඩි.එම්.වයි අනෝමා තුෂාරි

0776043499

කෘෂිකර්ම පර්යේෂණ නිෂ්පාධන සහකාර

10    550    ලක්ෂපතිය දකුණ

ජේ. පී. නලින් ප්‍රසන්න මයා

071 – 3500818

ග්‍රාම නිලධාරී

ඉමාලි ධනුෂ්කා මිය

770585685

සංවර්ධන නිලධාරී

ඩබ්. සමන්ති ප්‍රනාන්දු මිය (වැ.බ.)

702358877

සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරී

සිල්වෙස්ටේර් පීරිස් මයා

0718029711

මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂක

නීශා විජෙච්ක්‍රම මිය

0753121927

නාගරික මන්ත්‍රී

නිර්මලා ප්‍රනාන්දු මිය

071758411

පවුල් සෞඛ්‍ය සේවා නිලධාරී

ඉවෝන් අනෝමා මිය

0712552382

කෘෂිකර්ම පර්යේෂණ නිෂ්පාධන සහකාර

11    550 A    ලක්ෂපතිය උතුර

ජේ. පී. නලින් ප්‍රසන්න මයා (වැ.බ.)

071 – 3500818

ග්‍රාම නිලධාරී

සාගරී හෙට්ටිආරච්චි මිය

702157494

සංවර්ධන නිලධාරී

කමනි සුරම්‍යලතා මිය

711869859

සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරී

කේ එම්.එම්.එස් සදරුවන් මහතා

0717198964

මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂක

සුරංග අපොන්සු මයා

0783151175

නාගරික මන්ත්‍රී

නිර්මලා ප්‍රනාන්දු මිය

071758411

පවුල් සෞඛ්‍ය සේවා නිලධාරී

ඉවෝන් අනෝමා මිය

0712552382

කෘෂිකර්ම පර්යේෂණ නිෂ්පාධන සහකාර

12    550 B    ලක්ෂපතිය මධ්‍යම

ඩබ්. එම්. දිස්නා එල් ප්‍රනාන්දු මිය

071 - 7011269

ග්‍රාම නිලධාරී

උදේෂි අංජනා මිය

712765420

සංවර්ධන නිලධාරී

දුමින්ද ප්‍රියංකර මයා

723682689

සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරී

කේ එම්.එම්.එස් සදරුවන් මහතා

0717198964

මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂක

සුරංග අපොන්සු මයා

0783151175

නාගරික මන්ත්‍රී

ගීතා සුධර්ශනී මිය

0783151175

පවුල් සෞඛ්‍ය සේවා නිලධාරී

ඉවෝන් අනෝමා මිය

0712552382

කෘෂිකර්ම පර්යේෂණ නිෂ්පාධන සහකාර

13    551    කටුබැද්ද

ආර්. නිලන්ති ප්‍රනාන්දු  මිය

071 – 4405809

ග්‍රාම නිලධාරී

ඊ. එල්.ජී.සී.පෙරේරා මයා

714802522

සංවර්ධන නිලධාරී

ලක්මාල් ප්‍රනාන්දු මයා

714279424

සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරී

අනුර ප්‍රනාන්දු මයා

0715943830

නාගරික මන්ත්‍රී

නිපුනි මිය

0713870721

පවුල් සෞඛ්‍ය සේවා නිලධාරී

චන්ද්‍රානි ප්‍රනාන්දු

0789728331

කෘෂිකර්ම පර්යේෂණ නිෂ්පාධන සහකාර

   

ප්‍රජා පොලිස් නිලධාරී

14    551 A    මෝල්පේ

කේ.එච්. සාරදා පෙරේරා මිය

071-2138655

ග්‍රාම නිලධාරී 

ජේ. එච්. ජේ. ගුණතිලක මයා

710625072

සංවර්ධන නිලධාරී

කෝසල ලියනගේ මයා

764747006

සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරී

රොෂාන් ප්‍රනාන්දු

0713628308

මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂක 

ලලිත් ප්‍රනාන්දු

0776856962

නාගරික මන්ත්‍රී

සමන්තිකා මිය

0717249189

පවුල් සෞඛ්‍ය සේවා නිලධාරී15    551 B    කුඩුවාමුල්ල

එස්. වී. ඒ. ප්‍රියානි පෙරේරා මිය

072 – 6631671

ග්‍රාම නිලධාරී

ප්‍රගීතා මධුෂානි මිය

712764349

සංවර්ධන නිලධාරී

සේකර දිසාබන්දු මයා (වැ.බ.)

711765744

සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරී

නදීන් මයා

0714167626

මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂක

එස්.කේසර රවින්ද්‍ර මයා

0714228888

නාගරික මන්ත්‍රී

බි.වී ප්‍රියදර්ශනී මිය

0718965036

පවුල් සෞඛ්‍ය සේවා නිලධාරී

චන්ද්‍රානි ප්‍රනාන්දු

0789728331

කෘෂිකර්ම පර්යේෂණ නිෂ්පාධන සහකාර

16    551 C    මොරටුමුල්ල උතුර

එම්. එම්. එස්. ප්‍රනාන්දු මයා

071 – 6197725

ග්‍රාම නිලධාරී 

ප්‍රියන්තා මධුරේඛා මිය (වැ.බ.)

712765636

සංවර්ධන නිලධාරී

ඩබ්.ඩබ්.පී. අනුරාධා මිය

713161442

සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරී

එෆ්.බී නිලංක සිල්වා

0715145010

නාගරික මන්ත්‍රී

කේ.වයි.කේ ප්‍රසන්ති

0711752860

පවුල් සෞඛ්‍ය සේවා නිලධාරී17    552    ඉඩම

ඒ. කමල් ද සොයිසා මයා - (වැ. බ)

071 – 4427213

ග්‍රාම නිලධාරී 

ශ්වේතා පියුමි මිය

712191793

සංවර්ධන නිලධාරී

සමන්ත ප්‍රසාද් මයා (වැ.බ.)

767855530

සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරී

ඒ.පී.ධර්මසේන

0713192699

මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂක 

රවිනාත් ගුණසේකර

0712734717

නාගරික මන්ත්‍රී

රුවිනි මිය

0711912729

පවුල් සෞඛ්‍ය සේවා නිලධාරී

ලක්ෂ්මි මිය

0711710011

කෘෂිකර්ම පර්යේෂණ නිෂ්පාධන සහකාර

එච්.කුරේ

0779005377

ප්‍රජා පොලිස් නිලධාරී18    552 A    උයන දකුන

එච්. ආර්. ඒ. එම්. ප්‍රියන්ජිත් මයා (වැ. බ)

071 – 1643219

ග්‍රාම නිලධාරී

නදීෂා බිංදුහේවා මිය

712194442

සංවර්ධන නිලධාරී

තුෂාරා කුමාරි මිය

719699800

සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරී

මදුෂාන් මයා

0714135916

මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂක

එම්.ටඩි.එන් පෙරේරා

0771713181

පවුල් සෞඛ්‍ය සේවා නිලධාරී

19    552 B    උයන උතුර

එස්. චන්දන ප්‍රනාන්දු මයා

077 – 9839948

ග්‍රාම නිලධාරී

කේ. සුරංග මයා (වැ.බ.)

713477077

සංවර්ධන නිලධාරී

ලතිකා හේමානි මිය

763627337

සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරී

මදුශාන් මයා

0714135916

මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂක

රන්සිරි ප්‍රනාන්දු මයා

0712903238

නාගරික මන්ත්‍රී

නිලුක්ෂි මිය

0776214636

පවුල් සෞඛ්‍ය සේවා නිලධාරී

ඉවෝන් අනෝමා

0712552382

කෘෂිකර්ම පර්යේෂණ නිෂ්පාධන සහකාර

20    553    මොරටු වැල්ල දකුණ

කේ.එස්. නිසංසලා මිය

071 – 3770371

ග්‍රාම නිලධාරී 

ලලංකා ද සිල්වා මිය (වැ. බ)

711466464

සංවර්ධන නිලධාරී

ශ්‍යාමලී සිල්වා මිය

750106194

සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරී

එන්.පී.එන්.ගමගේ

0703863465

මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂක 

ඩි.සමන්ත සිල්වා

077766160

නාගරික මන්ත්‍රී

බිමාලි මංගලිකා

0718111956

පවුල් සෞඛ්‍ය සේවා නිලධාරී21    553 A    මොරටු වැල්ල උතුර

ඒ. කමල් ද සොයිසා මයා 

071 – 4427213

ග්‍රාම නිලධාරී 

ඩබ්.ඒ.ඉන්දිකා මිය

784146376

සංවර්ධන නිලධාරී

තුෂාරා කුමාරි මිය (වැ.බ.)

719699800

සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරී

ඒ.පී. ධර්මසේන

0713192699

මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂක 

ඔසද අබේකෝන්

0718000914

නාගරික මන්ත්‍රී22    553 B    මොරටු වැල්ල බටහිර

පී.මාලනී රුද්‍රිගු මිය

071 – 5860156

ග්‍රාම නිලධාරී

ලලංකා ද සිල්වා මිය (වැ. බ)

711466464

සංවර්ධන නිලධාරී

ටෙනිසන් පෙරේරා මයා

712669395

සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරී

එම්.පී.එන්. ගමගේ මයා

0703863465

මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂක

සමන්ත සිල්වා මයා

0714274807

නාගරික මන්ත්‍රී

23    553 C    උස්වත්ත

බී.එස්. රත්නභාරතී මිය

077-3836145 076-2487708

ග්‍රාම නිලධාරී

ඊ. එල්.ජී.සී.පෙරේරා මයා (වැ.බ)

714802522

සංවර්ධන නිලධාරී

ටෙනිසන් පෙරේරා මයා

712669395

සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරී

එම්.පී.එන් ගමගේ මයා

0703863465

මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂක

ඔසද අබේකෝන් මයා

0777737567

නාගරික මන්ත්‍රී

අයේෂා උදයංගනී මිය

0717122312

පවුල් සෞඛ්‍ය සේවා නිලධාරී

සමිත දිල්හාන් මයා

0775166674

ප්‍රජා පොලිස් නිලධාරී

24    554    කොරලවැල්ල  උතුර

ඩබ්. විචිත්‍රා රන්මලී ප්‍රනාන්දු මිය

071 – 6056715

ග්‍රාම නිලධාරී

සුදේශ් රෝහණ මයා

711259003

සංවර්ධන නිලධාරී

අනූෂා සිල්වා මිය

714858438

සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරී

ඩබ්.යසන්ත රුවන්සිරි

0710472120

මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂක

කුමාර රාජරත්න මයා

0761926722

නාගරික මන්ත්‍රී

හංසි හේවාවිතාරණ මිය

0712700397

පවුල් සෞඛ්‍ය සේවා නිලධාරී

යෙශිකා බද්‍රනි පෙරේරා මිය

0776715565

කෘෂිකර්ම පර්යේෂණ නිෂ්පාධන සහකාර

එම්.ඒ.එස් ඩයස් මයා

0756209208

ප්‍රජා පොලිස් නිලධාරී

25    554 A    කොරලවැල්ල  දකුණ

ඩබ්. ඩබ්. දයාෂ් කුෂාංග ප්‍රනාන්දු මයා

071 – 9070257

ග්‍රාම නිලධාරී

සංජීවනී චතුරිකා මිය

712626644

සංවර්ධන නිලධාරී

අනුරුද්ධිකා රොෂාන්ති මිය (වැ.බ.)

713255671

සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරී

යසන්ත රුවන්සිරි මයා

0710472120

මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂක

ප්‍රදීප් ශ්‍රියාරත්න මයා

0718146910

නාගරික මන්ත්‍රී

රශ්මි ගයානි මිය

0718122193

පවුල් සෞඛ්‍ය සේවා නිලධාරී

යෙශිකා බද්‍රනි මිය

0714049259

කෘෂිකර්ම පර්යේෂණ නිෂ්පාධන සහකාර

26    554 B    කොරලවැල්ල  නැගෙනහිර

යූ. ඒ. එන්. ප්‍රියදර්ශනී මිය

077 – 3832526

ග්‍රාම නිලධාරී 

එච්. එල්. යූ. ශ්‍රීයාකාන්ති මිය

714442107

සංවර්ධන නිලධාරී

මහේෂ් චන්ද්‍ර ජයරත්න මයා

712108612

සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරී

ෆ්‍රැන්සිස් ප්‍රනාන්දු

0726186112

නාගරික මන්ත්‍රී27    554 C    කොරලවැල්ල  බටහිර

කේ. යූ. වත්සලා ඩයස් මිය

071 – 2078007

ග්‍රාම නිලධාරී

රසික සමරවික්‍රම මයා

711333670

සංවර්ධන නිලධාරී

ලක්ෂිණී රන්දිකා මිය (වැ.බ.)

713488951

සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරී

යසන්ත රුවන්සිරි මයා

0710472120

මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂක

ෆ්‍රැන්සිස් ප්‍රනාන්දු මයා

0726186112

නාගරික මන්ත්‍රී

නදීරා පෙරේරා මයා

0788865696

පවුල් සෞඛ්‍ය සේවා නිලධාරී

යෙශිකා බද්රානි මිය

0714049259

කෘෂිකර්ම පර්යේෂණ නිෂ්පාධන සහකාර

28    555    කටුකුරුන්ද උතුර

ඊ. එච්. ඩී. ලක්මාල් මයා 

076 – 8426486

ග්‍රාම නිලධාරී 

ලාලිත සෝමවර්ධන මයා

717751907

සංවර්ධන නිලධාරී

ශ්‍යාමලී සිල්වා මිය (වැ.බ.)

750106194

සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරී

එන්.එච්.විජේසිරිවර්ධන

713027298

මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂක 

ප්‍රදීප් සියන්ත ප්‍රනාන්දු

0718146910

නාගරික මන්ත්‍රී

ඒ.එස්. පීපෙරේරා

 

පවුල් සෞඛ්‍ය සේවා නිලධාරී

කේ,ලක්ෂ්මි අසුන්තා

0711710011

කෘෂිකර්ම පර්යේෂණ නිෂ්පාධන සහකාර29    555 A    කටුකුරුන්ද දකුණ

එම්. ඒ. එස්. ප්‍රියදර්ශන මයා

077 – 6969317

ග්‍රාම නිලධාරී

ඩබ්. නුවන් චතුරංග මයා

714906935

සංවර්ධන නිලධාරී

ක්‍රිෂාන් ජීවන මයා

703968066

සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරී

විජේසිරිවර්ධන මයා

0713027298

මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂක

ජයමාල් ශ්‍රියාරත්න මයා

0702818028

නාගරික මන්ත්‍රී

දිස්න රොද්‍රිගෝ මයා

0777955426

පවුල් සෞඛ්‍ය සේවා නිලධාරී

කේ.එල්. අසුන්තා මිය

0711710011

කෘෂිකර්ම පර්යේෂණ නිෂ්පාධන සහකාර

30    556    එගොඩඋයන උතුර

එච්. ඕ. ඩබ්. ප්‍රනාන්දු  මිය

077 – 5079077

ග්‍රාම නිලධාරී

ලාලිත සෝමවර්ධන මයා (වැ.බ.)

717751907

සංවර්ධන නිලධාරී

ක්‍රිෂාන් ජීවන මයා

703968066

සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරී

එන්.එච්.විජේසිරිවර්ධන

0713027298

මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂක

මල්ලිකා ජයවතී මිය

0112657715

නාගරික මන්ත්‍රී

හර්ෂා මදුවන්ති මිය

0718362225

පවුල් සෞඛ්‍ය සේවා නිලධාරී

කේ .ලක්ෂ්මි අසුන්තා මිය

0711710011

කෘෂිකර්ම පර්යේෂණ නිෂ්පාධන සහකාර

31    556 A    එගොඩඋයන මධ්‍යම

ඩබ්. ඉන්දිකා ද මැල් මිය

071 – 4405810

ග්‍රාම නිලධාරී

අංජනා බටුවිටගේ මිය (වැ.බ.)

710497106

සංවර්ධන නිලධාරී

මහේෂ් චන්ද්‍ර ජයරත්න මයා (වැ.බ.)

712108612

සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරී

එම්.ආර්.පී.වයි සදරුවන් මයා

0711413992

මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂක

මල්ලිකා ජයවතී ප්‍රනාන්දු මිය

0775834009

නාගරික මන්ත්‍රී

දිලිනි එන්. ජයසිංහ මිය

0702721609

පවුල් සෞඛ්‍ය සේවා නිලධාරී

කේ .ලක්ෂ්මි අසුන්තා මිය

0711710011

කෘෂිකර්ම පර්යේෂණ නිෂ්පාධන සහකාර

 කැලුම්අල්විස් මයා

0714540652

ප්‍රජා පොලිස් නිලධාරී

32    556 B    එගොඩඋයන දකුණ

කේ.එස්. නිසංසලා මිය (වැ.බ.)

071 – 3770371

ග්‍රාම නිලධාරී 

සමීර නිලංක මයා (වැ.බ.)

714478675

සංවර්ධන නිලධාරී

අනුරුද්ධිකා රොෂාන්ති මිය

713255671

සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරී

සදරුවන් මයා

0711423982

මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂක 

උජිත් කල්දේරා

0767999253

නාගරික මන්ත්‍රී

ගමිනා රවිහාරි

0718624323

පවුල් සෞඛ්‍ය සේවා නිලධාරී33    557    රාවතාවත්ත නැගෙනහිර

වරුණි රංගිකා සෙන්දනායක මෙය

071 - 3500614

ග්‍රාම නිලධාරී

සමීර නිලංක මයා

714478675

සංවර්ධන නිලධාරී

සමන්ත ප්‍රසාද් මයා

767855530

සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරී

සි.ඒ.එන් ප්‍රභා ජයතිලක මිය

0714167626

මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂක

එස්.කේසර  රවින්ද්‍ර ප්‍රනාන්දු මයා

0714228888

නාගරික මන්ත්‍රී

රෝහිනී රේණුකා වීරරත්න මිය

0711094972

පවුල් සෞඛ්‍ය සේවා නිලධාරී

ජි.චන්ද්‍රානි ප්‍රනාන්දු මිය

0789728331

කෘෂිකර්ම පර්යේෂණ නිෂ්පාධන සහකාර

ඩබ්.ආර්.සංජීව ප්‍රනාන්දු මයා

0775597135

ප්‍රජා පොලිස් නිලධාරී

34    557 A    රාවතාවත්ත බටහිර

තුෂාර විතානගේ මයා

077 – 7243015

ග්‍රාම නිලධාරී

විෂ්මි කෞමදී මිය

773644518

සංවර්ධන නිලධාරී

සමන්ත ප්‍රසාද් මයා (වැ.බ.)

767855530

සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරී

පීරිස් මයා

0718029711

මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂක

ගාවින් මත්තෙස් මයා

0779975755

නාගරික මන්ත්‍රී

හසිතා ගුණරත්න මිය

071686480

පවුල් සෞඛ්‍ය සේවා නිලධාරී

ජි.චන්ද්‍රානි ප්‍රනාන්දු මිය

0789728331

කෘෂිකර්ම පර්යේෂණ නිෂ්පාධන සහකාර

35    557 B    රාවතාවත්ත දකුණ

කේ. ජී. ඒ. සෙව්වන්දි නිලූෂා සාවිත්‍රි මෙය

075 - 9652487

ග්‍රාම නිලධාරී

අංජනා බටුවිටගේ මිය

710497106

සංවර්ධන නිලධාරී

ඩබ්.ඩබ්.පී. අනුරාධා මිය (වැ.බ.)

713161442

සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරී

ධර්මසේන මයා

0753650450

මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂක

ගාවින් මත්තෙස් මයා

0779975755

නාගරික මන්ත්‍රී

රුවිනි මිය

0711912729

පවුල් සෞඛ්‍ය සේවා නිලධාරී

ජි.චන්ද්‍රානි ප්‍රනාන්දු මිය

0789728331

කෘෂිකර්ම පර්යේෂණ නිෂ්පාධන සහකාර

මෙන්ඩිස් මයා

0762879789

ප්‍රජා පොලිස් නිලධාරී

36    558    මොරටුමුල්ල නැගෙනහිර

යූ.ඩී.ඒ.උපනන්ද මයා (වැ.බ.)

071-8317101

ග්‍රාම නිලධාරී

ප්‍රියන්තා මධුරේඛා මිය

712765636

සංවර්ධන නිලධාරී

කෝසල ලියනගේ මයා (වැ.බ.)

764747006

සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරී

අජිත් ප්‍රනාන්දු මයා

0776010550

මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂක

එෆ්.බි.එම් සිල්වා මයා

0715145010

නාගරික මන්ත්‍රී

ඒ.බි.එම් කල්පනා මිය

0718789977

පවුල් සෞඛ්‍ය සේවා නිලධාරී

37    558 A    කඩලාන

කේ. එම්. එම්. පී. චන්ද්‍රෙස්කර මිය

071 – 4609089

ග්‍රාම නිලධාරී

ජේ. එච්. ජේ. ගුණතිලක මයා (වැ.බ.)

710625072

සංවර්ධන නිලධාරී

සේකර දිසාබන්දු මයා (වැ.බ.)

711765744

සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරී

අජිත් ප්‍රනාන්දු මයා

0776010550

මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂක

තිසර මෙන්ඩිස් මයා

0771324918

නාගරික මන්ත්‍රී

සුනන්දා රන්දෙනිය මිය

0715177670

පවුල් සෞඛ්‍ය සේවා නිලධාරී

කේ.ලක්ෂ්මි.අසුන්තා මිය

0711710011

කෘෂිකර්ම පර්යේෂණ නිෂ්පාධන සහකාර

38    558 B    මොරටුමුල්ල බටහිර

එම්. නිමාෂා කල්හාරි ප්‍රනාන්දු මිය

071 – 2223279

ග්‍රාම නිලධාරී

තිවේනි ජනිතා මිය

773617328

සංවර්ධන නිලධාරී

ඩබ්.ඩබ්.පී. අනුරාධා මිය (වැ.බ.)

713161442

සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරී

අජිත් මයා

0776010550

මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂක

සේනක දමයන්ත මයා

0773024160

නාගරික මන්ත්‍රී

ඩිලානි වල්පොල මිය

0772662753

පවුල් සෞඛ්‍ය සේවා නිලධාරී

39    559    ඉඳිබැද්ද බටහිර

පී. ඒ. ශශිනි කෞෂල්‍යා මිය

078 – 9823708

ග්‍රාම නිලධාරී

චින්තක ලක්මාල් මයා (වැ.බ.)

718462983

සංවර්ධන නිලධාරී

අතුල විජේමාන්න මයා (වැ.බ.)

722167657

සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරී

ඒකනායක මයා

0771211656

මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂක

තිලකසිරි මයා

0718795444

නාගරික මන්ත්‍රී

සුජීවා මිය

0785158326

පවුල් සෞඛ්‍ය සේවා නිලධාරී

තෙන්නකෝන් මයා

0715754739

ප්‍රජා පොලිස් නිලධාරී

40    559 A    ඉඳිබැද්ද නැගෙනහිර

ටී. ශියාමලී පීරිස් මිය

071 – 4405808

ග්‍රාම නිලධාරී

නුවන් චතුරංග මයා (වැ.බ.)

714906935

සංවර්ධන නිලධාරී

අතුල විජේමාන්න මයා (වැ.බ.)

722167657

සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරී

ඒකනායක මයා

0714188191

මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂක

ක්‍රිෂාන්ත විජේරත්න මයා

0779750796

නාගරික මන්ත්‍රී

කේ.අයි.ඒඉෂානි මිය

0712719013

පවුල් සෞඛ්‍ය සේවා නිලධාරී

යෙශිකා බද්‍රනි පෙරේරා මිය

0776715565

කෘෂිකර්ම පර්යේෂණ නිෂ්පාධන සහකාර

41    560/61    විල්ලෝරවත්ත නැගෙනහිර

ටී. යූ. පී. ප්‍රනාන්දු මයා

071 – 8019459

ග්‍රාම නිලධාරී

ජයනි උදයංගනී මිය

702710133

සංවර්ධන නිලධාරී

අතුල විජේමාන්න මයා

722167657

සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරී

ඩි.ඩබ්.එම්.එච්.එස් මදුශංක මයා

0703647074

මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂක

සුසන්ත පෙරේරා මයා

0778199220

නාගරික මන්ත්‍රී

42    560/61 (A)    විල්ලෝරවත්ත බටහිර

යූ.ඩී.ඒ.උපනන්ද මයා

071-8317101

ග්‍රාම නිලධාරී

චින්තක ලක්මාල් මයා

718462983

සංවර්ධන නිලධාරී

සේකර දිසාබන්දු මයා

711765744

සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරී

ඩි.ඩබ්.එම්.එච්.එස් මදුශංක මයා

0703647074

මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂක

ඩබ්.සමන්ලාල් ප්‍රනාන්දු

0712653656

නගරාධිපති

යෙශිකා බද්‍රනි මයා

0776715565

කෘෂිකර්ම පර්යේෂණ නිෂ්පාධන සහකාරNews & Events

Scroll To Top