1    547    අඟුලාන උතුර

  

අනු අංකය

බල පත්‍ර අංකය

බෙදා හැරීමේ මාර්ගය

භාණ්ඩ වර්ගය

තොග සැපයුම්කරුගේ නම හා දුරකථන අංකය

පළමු කාණ්ඩයේ බෙදාහරින්නාගේ නම හා දුරකථන අංකය

දෙවන කාණ්ඩයේ බෙදාහරින්නාගේ නම හා දුරකථන අංකය

වාහන අංකය

ගමන් ගන්නා අයගේ හැඳුනුම්පත් අංකයන්

සම්බන්ධීකරණ නිලධාරියාගේ  නම හා දුරකථන අංකය

සංචරණයට අවසර හිමි වන ප්‍රදේශ

 

2

MOR/2021/340

අඟුලාන උතුර

සිල්ලර බඩු,එළවළු

එම්.ඒ.කුමර ප්‍රනාන්ද/0775422885

   

YM5860/ YJ0183

821301513V /866350400V

කේ.සුරංග මයා -071-3477077

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ

 

4

MOR/2021/197

මොරටුව අවට

සිල්ලර බඩු,එළවළු,මස්

 

ඩබ්.ප්‍රියන්ත ප්‍රේමසිරි ප්‍රනාන්දු/0112623213

 

WPQX310/ WPPY3913

711931350V   19522792470

 


කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ

 

5

MOR/2021/553

අඟුලාන උතුර

එළවලු,පළතුරු, කරවල

 

දිල්ෂාන් ද සිල්වා/0712202352

 

PT-5068

922160074V/780912354V/871044333V

 


කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ

 

8

MOR/2021/571

අඟුලාන

හාල්, පොල්, එළවලු, පිටි , සීනි, සිල්ලර බඩු

 

එච්.ඒ.චමන්ද වීරසේන - 0775200160

 

WP HM 5102

871004145V/ 492802397V

 


කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ

 

9

MOR/2021/901

අගුලාන උතුර

මාළු,පලතුරු

 

එච්.ලලන්ත කුමාර/0766783450

 

DAH0674

723141583V

 


කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ

 

10

MOR/2021/898

අගුලාන උතුර

මාළු , එළවළු,බිත්තර

 

ටී.දම්සිරි පීරිස්-0710461925

 

203-1951

621761773V/ 840832546V

 


කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ

 

11

MOR/2021/894

තෙලවල සිට අත්තිඩිය

මාළු , එළවළු,බිත්තර

 

ඩබ්.එන්.රොෂාන් ප්‍රනාන්දු - 0774697892

 

AAS 8796

803521654V/ 920944116V

 


කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ

 

12

MOR/2021/896

අගුලාන උතුර

මාළු , එළවළු,පලතුරු, පොල්, මස්

 

එල්.සුපුන් අමාෂාන් -

 

QD 2063

892960070V/ 888181415V

 


කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ

 

13

MOR/2021/899

අගුලාන උතුර

එළවළු,පලතුරු, බිත්තර

 

ඩබ්.එම්.ප්‍රශාන්ත පෙරේරා -  0755100285

 

YX 7002

793091923V

 


කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ

 

14

MOR/2021/897

අගුලාන උතුර,දකුණ

එළවළු,පොල්

 

ජේ.එස්.මධුෂංක ජයවීර -0754584501

 

ABF 5793

890653480V/ 943321086V

 


කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ

 

15

MOR/2021/1012

බම්බලපිටිය, වැල්ලවත්ත, මොරටුව

පළතුරු

 

පී.සංජීවනී ප්‍රනාන්දු - 0721348680

 

WP YY 0829

940363110V/757473844V

 


කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ

 

16

MOR/2021/896

අගුලාන උතුර

මාළු,එළවළු,පළතුරු

 

L. සුපුන් අම්ෂාන්

 

WP902063

888181415V

 


කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ

 

17

MOR/2021/894

තෙලවල සිට අත්තිඩිය

මාළු,එළවළු,බිත්තර

 

U.නිලන්ක රොෂාන් ප්‍රනාන්දු/0774697892

 

AAS8796

803521654V

 


කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ

 

18

MOR/2021/898

අගුලාන උතුර

මාළු,එළවළු,බිත්තර

 

T.දම්සිරි පීරීස්/070461925

 

203-1951

840832546V

 


කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ

 

19

MOR/2021/900

අගුලාන උතුර

මාළු

 

T.ජයසිරි පීරිස්/0776281616

 

WPHH2928

1971238110014

 


කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ

 

20

MOR/2021/722

පෑලියගොඩ සිට මොරටුව

එළවළු, වියලි ආහාර ද්‍රව්‍ය, ග්‍රොසරි භාණ්ඩ

 

ඩබ්.වී.ආනන්ද-0750743556

 

WP AAQ 8744/ WP AAI 6537

871491712V/803541167V

     

2    547 A    අඟුලාන දකුණ

අනු අංකය

බල පත්‍ර අංකය

බෙදා හැරීමේ මාර්ගය

භාණ්ඩ වර්ගය

තොග සැපයුම්කරුගේ නම හා දුරකථන අංකය

පළමු කාණ්ඩයේ බෙදාහරින්නාගේ නම හා දුරකථන අංකය

දෙවන කාණ්ඩයේ බෙදාහරින්නාගේ නම හා දුරකථන අංකය

වාහන අංකය

ගමන් ගන්නා අයගේ හැඳුනුම්පත් අංකයන්

සම්බන්ධීකරණ නිලධාරියාගේ  නම හා දුරකථන අංකය

සංචරණයට අවසර හිමි වන ප්‍රදේශ

     

1

MOR/2021/139

පානදුර,බම්බලපිටිය,වැල්ලවත්ත,මට්ටක්කුලිය,කිරිබත්ගොඩ

දුරකතන පෙරගෙවුම් කාඩ්

 

ඒ.එන්.ඩී.කුමාර/0783011011

 

BAJ3575

198308003866

එච්.ආර්.ඒ.එම්.ප්‍රියංජිත් මයා -0711643219


කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ

     

2

MOR/2021/140

අඟුලාන දකුණ

අල,එළවළු,හාල්,සිල්ලර බඩු

එච්.සී.මධුෂංක /0112625601

   

LF2927

86357400V/198917701690


කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ

 

 

 

3

MOR/2021/332

අඟුලාන දකුණ

අල,එළවළු

පී.කේ.විජයකාන්ත පෙරේරා /0774088949

   

WPAAJ3114 /203-0486

602572439         680394407

ලාල් කුමාර මයා- 077-2295458


කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ

     

4

MOR/2021/333

මොල්පේ,විල්ලෝරවත්ත,ඉඳිබැද්ද,මොරටුව

ඌරු මස්

 

ඩබ්.ඒ.ඒ.නිමන්ත සිල්වා/0789089307

 

ABO7221

901851450V 913640535V

 


කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ

     

5

MOR/2021/424

මොරටුව අවට

කුකුල් මස්

 

S.හාජ් සවුෆර්/0777214928

 

UN-9456/50-6887/CBE-8164

9821021384/902300317V/902300317V

 


කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ

     

6

MOR/2021/336

අගුලාන හා මොරටුයව

සිල්ලර භාණ්ඩ

 

G.සමිත් අනුර පෙරේරා/071789566

 

YJ-7211/ABD-5712

710653224V

 


කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ

     

7

MOR/2021/0476

ලක්ෂපතිය හා අගුලාන අවට

බේකරි නිෂ්පාදන

 

N.Pකුමාර්/0771622824/0752174942

 

ABC3221

921832389V/200313911766

 


කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ

     

8

MOR/2021/338

කොළඔ සිට පානදුර

හාල්/පිටි/සීනි/එළවළු/බිත්තර/කුකුල්මස්

 

J.J.S.J ප්‍රනාන්දු/W.A.N  ප්‍රනාන්දු/0776405890

 

AAJ2511/BGC-2392/BGC-2392

68031187V/717920155

 


කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ

     

9

MOR/2021/378

අගුලාන,ලක්ෂපතිය,ලුනාව,රත්මලාන

සිල්ලර භාණ්ඩ/එළවළු

 

M.තාරක සංදීප/0711021578

 

PT1655/ABQ7985/TS9223

921441207V/200502701256/700692841V/693404274

 


කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ

     

10

MOR/2021/474

සොයිසාපුර

කෑම පැකට් වෙළදාම

 

M.B.P ප්‍රනාන්දු/0756996992

 

පාපැදිය

197023703476

 


කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ

     

11

MOR/2021/473

සොයිසාපුර

කෑම අලෙවිය

 

R.A කුසලන්ත පෙරේරා/0784501581

 

FIX3815

931680170V

 


කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ

     

12

MOR/2021/475

කල්දෙමුල්ල/අගුලාන

කුකුල් මස්  වෙළදාම

 

D.සමන්ත රණතුංග/0789268082

 

AAU-4933/BDZ-6999

771200206V/200212301210

 


කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ

     

13

MOR/2021/339

පිටකොටුව,රත්මලාන,ගල්කිස්ස

සිල්ලර භාණ්ඩ

 

W.නන්දන ප්‍රදීප් කුමාර ප්‍රනාන්දු/0710395444

 

CAI-0199/CBG-8324

793374313V

 


කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ

     

14

MOR/2021/337

මොරටුව අවට

සිල්ලර භාණ්ඩ

 

K.Lඅනුර පෙරේරා/0112638678/0772476947

 

KV-6225/PS-4138

773102678V/196108100845/963620810V

 


කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ

     

15

MOR/2021/335

මොරටුව අවට

ඌරු මස් හා කුකුල් මස්

 

M.ලසන්ත ජානක ප්‍රනාන්දු/0712676044

 

AAW-2502/GI8103/BHL5797

661683171V/761043633V/740032380/812880292V

 


කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ

     

16

MOR/2021/0472

අගුලාන,රත්මලාන,මොරටුව

ගෑස් සිලින්ඩර්(ලාෆ්)ප්‍රවාහනය

 

W.W අජිත් ජයලාල් පෙරේරා/0728785502/0112625154

 

JR-9494

922311382V

 


කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ

     

17

MOR/2021/562

රත්මලාන ඉන්දන පිරවුම්හල හා මොරටුව

ඉන්දන(භුමිතෙල්, පෙට්‍රල්) බෝට්ටු සදහා ප්‍රවාහනය, මාළු ප්‍රවාහනය

ආර්.ඒ.ජයංක පෙරේරා - 0750872043

   

AAJ 3114/ 203-0487

602572439V/ 9410993850V/ 900884117V

 


කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ

     

18

MOR/2021/924

අගුලාන

සිල්ලර භාණ්ඩ

 

එල්.එස්.පුෂ්පකුමාර සිල්වා/0774792543

 

CAX8598/YY2523

843622402V/812023772V

         

19

MOR/2021/946

අගුලාන

සිල්ලර භාණ්ඩ,එළවළු

 

ජේ.ඩී.එම්.අයි.ප්‍රසාද් දිසානායක0782975780

 

DAH7572/AAR9531

960372646V

 


කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ

     

20

MOR/2021/947

අගුලාන

එළවළු

 

එල්.එස්.පියලාල් සිල්වා/0754208025

 

21-5435

1983085003901

 


කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ

     

21

MOR/2021/948

අගුලාන

එළවළු,පලතුරු

 

සී.ඩී.ප්‍රදීප් සමන් කුමාර/0703607180

 

YJ5737/PY0519

198607902990

 


කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ

     

22

MOR/2021/813

මොරටුව

බිත්තර,පොල්

 

බී.සඳරුවන් ජයසූරිය-0778791119

 

HY-9188

893090100V/ 890134211V/ 960702620V

         

23

MOR/2021/850

කඩලාන,මොරටුව,කොරළවැල්ල

මස් වර්ග

   

සී.පී.කුමාර-0710109220

YN-2574

863332680V/ 940895022V/ 197432505283

         

24

MOR/2021/858

මොරටුව

බිත්තර,පොල්,මස් වර්ග,එළවළු,පළතුරු

 

පී.සමීර ප්‍රනාන්දු-0757018475

 

HH-8079/61-7804

198108900797/ 196606402153/ 873240431V

 


කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ

     

25

MOR/2021/803

මොරටුව,අඟුලාන

මාඵ,එළවළු,පළතුරු

 

ඩබ්.එම්.ඉන්දික මධුශංක-0759823210

 

QY-5362

19916304619

 


කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ

     

26

MOR/2021/802

මොරටුව,අඟුලාන

මාඵ,එළවළු,පළතුරු

 

ටී.එස්.සාලිය පීරිස් -0770189494

 

BHJ-4255

873304855V

 


කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ

     

27

MOR/2021/1084

මොරටුව

එළවළු,පළතුරු

 

එච්.ජී.ටී.ප්‍රියදර්ශන-0750819969

 

AAX-3432

942384866V/750453350V

 


කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ

     

28

MOR/2021/1104

මොරටුව අවට

ලුනු, අල,එළවළු

 

ඩබ්.එම්.කේ.එස්.ජයනාත් ප්‍රදිනාන්දු -  0715700704

 

WP AAR 8822

19803370225/ 798590110V

 


කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ

     

29

MOR/2021/1024

වැල්ලවත්ත සිට පානදුර

මාළු, මස්, එළවළු, පළතුරු

 

සුදේශ් චාමර ප්‍රනාන්දු - 0754053898

 

WP ABU 9771

980702200V/ 951554073V

 


කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ

     

30

MOR/2021/731

මොරටුව

පළතුරු

 

පී.විමලරත්න සිල්වා0766853850

 

JN5566

631111335V/197809702254

 


කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ

     

31

MOR/2021/743

මොරටුව ,බොරලැස්ගමුව

පොල්,එළවළු,පලා වර්ග

 

යු.ප්‍රගීත් එරංග පෙරේරා0724017053

 

DAF8094

893403086V

 


කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ

     

32

MOR/2021/803

මොරටුව අගුලාන

මාළු,එළවළු,පළතුරු

 

W.M ඉන්දික මදුසංක/0759823210

 

WPQY5362

19116304619

 

පෑලියගොඩ/බේරුවල/මිගමුව

     

32

MOR/2021/802

කැස්බෑව,වැල්ලවත්ත/මොරටුව/ලක්ෂපතිය/අගුලාන

මාළු,එළවළු,පළතුරු

 

T.සුදේෂ් සාලිය පීරිස්/0770189494

 

BHJ4255

873304855V

 

පෑලියගොඩ/බේරුවල/මිගමුව

     

32

MOR/2021/1138

අගුලාන දකුණ

පොල්,එළවළු,බිත්තර

 

එම්.ඒ.පී.ඉන්දික ප්‍රනාන්දු0775823528

 

PI7313

731850046V/730973853V/640661860V

 


කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ

     

32

MOR/2021/1137

අගුලාන දකුණ

සිල්ලර බඩු,එළවළු

 

කේ.කපිල දර්ශන ගුණරත්න0713228499

 

BHF7219

198015600644/852480122V

 


කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ

     

3    548    කල්දෙමුල්ල

අනු අංකය

බල පත්‍ර අංකය

බෙදා හැරීමේ මාර්ගය

භාණ්ඩ වර්ගය

තොග සැපයුම්කරුගේ නම හා දුරකථන අංකය

පළමු කාණ්ඩයේ බෙදාහරින්නාගේ නම හා දුරකථන අංකය

දෙවන කාණ්ඩයේ බෙදාහරින්නාගේ නම හා දුරකථන අංකය

වාහන අංකය

ගමන් ගන්නා අයගේ හැඳුනුම්පත් අංකයන්

සම්බන්ධීකරණ නිලධාරියාගේ  නම හා දුරකථන අංකය

සංචරණයට අවසර හිමි වන ප්‍රදේශ

3

MOR/2021/455

කල්දෙමුල්ල ග්‍රාමසේවා වසම තුළ

හාල්,සිල්ලර බඩු,බිත්තර,එළවළු,පොල්

 

L.D කුමාර සිල්වා/0112611223/0712078022

 

61-6946/H.G3538/C.B.J.4932

652420478V

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ

4

MOR/2021/452

කල්දෙමුල්ල පාර,ඊබට් පටුමග

එළවළු,සිල්ලර බඩු

 

H.S රෝෂනී පෙරේරා/0774922551/0776690010

 

J.T4211

196106302670/857320646V

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ

8

MOR/2021/799

කල්දෙමුල්ල,දහම් පාර

එළවළු

 

ඩී.ජී.ඒ.ප්‍රසන්න කුමාර0702463996

 

YM5147

851733095V/897630141V

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ

10

MOR/2021/789

කල්දෙමුල්ල,දහමි මාවත,ඊබට් පටුමග,සී.පී.ද සිල්වා මාවත,කුරුදු වත්ත පාර

එළවළු

 

ඩී.ජී.ඒ.ප්‍රසන්න කුමාර0702463996

 

YM5747

851753095V/897630141V

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ

11

MOR/2021/902

මොරටුව, රත්මලාන

සිල්ලර බඩු, කෙසෙල්, පොල්,එළවළු

 

එම්.ඒ.එස්.පුෂ්පකුමාර ප්‍රනාන්දු - 0719727965

 

ABI 2009

933610128V/ 733540800V

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ

12

MOR/2021/944

මොරටුව සිට බස්නහිර පළාත

අහාර ද්‍රව්‍ය ඇසුරුම් කරන ෂොපින් බෑග්

 

එම්.සී.ඩබ්.පෙරේරා - 0776251189

 

WP DAH 0235/ CBI 6073

761090470V/ 803162403V/ 752892636V/ 802432739V/ 752892636V

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ

13

MOR/2021/

කල්දෙමුල්ල

අත්‍යාවශ්‍ය ආහාර ද්‍රව්‍ය, බිත්තර, පොල්, පොල්තෙල්, එළවළු

 

කේ.එච්.එස්ත සාගරී-0705340846/0112622176

 

YN 2696

196530804455/197279302739

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ

4    548 A    සොයිසාපුර උතුර

අනු අංකය

බල පත්‍ර අංකය

බෙදා හැරීමේ මාර්ගය

භාණ්ඩ වර්ගය

තොග සැපයුම්කරුගේ නම හා දුරකථන අංකය

පළමු කාණ්ඩයේ බෙදාහරින්නාගේ නම හා දුරකථන අංකය

දෙවන කාණ්ඩයේ බෙදාහරින්නාගේ නම හා දුරකථන අංකය

වාහන අංකය

ගමන් ගන්නා අයගේ හැඳුනුම්පත් අංකයන්

සම්බන්ධීකරණ නිලධාරියාගේ  නම හා දුරකථන අංකය

සංචරණයට අවසර හිමි වන ප්‍රදේශ

1

MOR/2021/210

මොරටුව

එළවළු,පළතුරු,පොල්

 

බී.ඩී.ඒ.ගලප්පත්ති /0726256969

 

PS1343 /LF 4905

802904282V        740541595V 

ඒ. සී. රුලක් මයා -071 – 9661416

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුල

2

MOR/2021/215

සොයිසාපුර,මොරටුව,ලක්ෂපතිය

පොල්තෙල්,බටර්,කුළුබඩු

 

සී.සී.බෙරෙන්ජර් /0778136693

 

52-7903

783660148V        731020590V

මධූකා ඉමාලි මිය-070-2583184

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුල

3

MOR/2021/216

සොයිසාපුර

අල ,ළුණු,බිත්තර

 

කේ.ඒ.ලක්ෂ්මන් /0764114143

 

ABU-7273

712592982V    196425201845

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුල

4

MOR/2021/220

සොයිසාපුර

අල කරවල,එළවළු

 

සුරේෂ් කුරුවිට/0724477606

 

YE4670/QU4762

810150980V     871450331V

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුල

5

MOR/2021/214

සොයිසාපුර උතුර

එළවලු,පළතුරු

අජිත් සිල්වා/0779100229

   

325-1995/LJ-4038

650932374V/852226074V

 

ඇබිලිපිටිය 

6

MOR/2021/211

සොයිසාපුර උතුර

වියළි ආහාර,ශීත කළ මස් වර්ග

 

පී.එස්.ඉරුගල් බණ්ඩාර/0112612413/0771368900

 

HN-4082/YN-9637/AAW-2586

732782419V/730063989V/200202302833/711361022V/200009502260/712523646V

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුල

7

MOR/2021/218

සොයිසාපුර උතුර

එළවලු

 

එච්.ජී.නිමල්/0779338232

 

LF-6635

630261210V

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුල

8

MOR/2021/212

සොයිසාපුර උතුර

කුකුල් මස්,බිත්තර,පොල්

 

ඉජාස්/0783428239

 

YR-1424/JC-5633

893631900V/200216002634/701970578V

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුල

9

MOR/2021/744

සොයිසාපුර උතුර

එළවළු,පළතුරු,පොල්,කිරි ආහාර

 

දීපානි පැට්‍රිෂියා තෝමස් 0714115566

 

KY 7699

922850232 / 198407600413/ 197770902464

 

හෝමාගම, කිරිවත්තුඩුව

10

MOR/2021/1105

සොයිසාපුර හා මොරටුව අවට

එළවළු,පළතුරු

 

කේ.ජේ.චතුර උදයංග සිල්වා  0770702372

 

WPDAC 1716

910180797V /912003019V

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුල

11

MOR/2021/1125

සොයිසාපුර

ආහාර පාන ,සනීපාරක්ෂක

 

බී.ඩී.එච්.එන්.කේ.ගුණතිලක 0772959907

 

BEO4327/ BHY5724

733630979V /871821461V

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුල

12

MOR/2021/695

සොයිසාපුර උතුර

එළවළු,බිත්තර,පොල් තෙල්,පළතුරු,අල,ළුැනු

 

එන්.කේ.සුරෙන්චන්ද්‍ර0775297678

 

HC8209/486319

841474376V/197021101215/831383111V/900900953V

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුල

13

MOR/2021/705

සොයිසාපුර

එළවළු,පළතුරු

 

ජෙමිස් සුමනදාස0766393557

 

CAN-8536/CP-1710

741471345V/760315060V

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුල

14

MOR/2021/1136

සොයිසාපුර

එළවළු,පළතුරු,පොල්

 

ජෙමිස් සුමනදාස0766393558

 

CAN8536/PV4760

741471345V/198313200214/723162394V/199602410041

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුල

15

MOR/2021/1135

සොයිසාපුර

වියළි ආහාර ද්‍රව්‍ය,සිල්ලර බඩු,එලවළු

එච්.එන්.චමින්ද0768616490

   

52-3941/WPABM6154

770451575V/751061099V/841354580V

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුල

5    548 B    සොයිසාපුර දකුණ

අනු අංකය

බල පත්‍ර අංකය

බෙදා හැරීමේ මාර්ගය

භාණ්ඩ වර්ගය

තොග සැපයුම්කරුගේ නම හා දුරකථන අංකය

පළමු කාණ්ඩයේ බෙදාහරින්නාගේ නම හා දුරකථන අංකය

දෙවන කාණ්ඩයේ බෙදාහරින්නාගේ නම හා දුරකථන අංකය

වාහන අංකය

ගමන් ගන්නා අයගේ හැඳුනුම්පත් අංකයන්

සම්බන්ධීකරණ නිලධාරියාගේ  නම හා දුරකථන අංකය

සංචරණයට අවසර හිමි වන ප්‍රදේශ

   

1

MOR/2021/199

සොයිසාපුර- මොරටුව

එළවළු

 

එච්.ජී.තිලක් /0711325093

 

LF6635

630261210V

ඩී. එස්.එන්. විජේවීර මයා - 071 – 8217075

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුල

   

2

MOR/2021/200

සොයිසාපුර මහල් නිවාස

අල ,ළුණු,සිල්ලර

 

අයි.නිමල්කා ශිරෝමි /071105337

 

AAR3671

199418202606

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුල

 

3

MOR/2021/257

සොයිසාපුර -වැල්ලවත්ත/ සොයිසාපුර -මොරටුව

පිසින ලද ආහාර

   

එච්.ඉසඩීන්/0722846922

WUO464 /YZ8447

753320954V   760781958X

තිලිණා විජේසිංහ මිය 0714442107

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුල

   

4

MOR/2021/196

සොයිසාපුර

එළවළු,පළතුරු

 

යු.ඩබ්.වන්නිආරච්චි /0728988502

 

WPABR4472

550510286

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුල

   

5

MOR/2021/193

සොයිසාපුර දකුණ

සිල්ලර බඩු

 

රාසයියා පුගලේන්ද්‍රන්/0757447744

 

BHC-0639/CBB-7936/YW-8375

198402403052/792531032V/19792150914

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුල

   

6

MOR/2021/198

සොයිසාපුර දකුණ

සිල්ලර බඩු

 

ලලිතා රංජනී ප්‍රනාන්දු/0773020152

 

DAG-2613

722231490V/528121934V

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුල

   

7

MOR/2021/192

සොයිසාපුර දකුණ

පළතුරු

සුරේෂ් ඉන්දික/0775830947

   

DAG-2613

722231490V

 

ඇබිලිපිටිය 

   

8

MOR/2021/191

සොයිසාපුර දකුණ

සිල්ලර බඩු

 

නුවන් රංගොඩ/2637212/0777900953

 

PK-0615/DAG-3267

610110304V/811171301V

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුල

   

9

MOR/2021/195

සොයිසාපුර දකුණ

කුකුල් මස්

 

ඩබ්.ඒ.කේ.කෙනඩි/0763410396/2633022

 

AAT-4396

8214704051V/702091632V

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුල

   

10

MOR/2021/194

සොයිසාපුර දකුණ

එළවලු,පළතුරු,සිල්ලර බඩු

 

රමොෂා නිෂානි/0711491504

 

JM-8789

682980486V

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුල

   

11

MOR/2021/201

සොයිසාපුර දකුණ

පළතුරු

 

එස්.පී.ආනන්ද පතිරණ/0776793015

 

ABJ-1260

611144261V

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුල

   

12

MOR/2021/202

සොයිසාපුර දකුණ

පළතුරු

 

රෙක්සි පෙරේරා/07893425931/0753112552

 

BAV-1862

461702643V

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුල

   

13

MOR/2021/1005

මොරටුව, සොයිසාපුර

පාන්, ෂෝටීස්, කේක්

 

එම්.එල්.මේනක සිල්වා - 0773881878

 

WP PE 8142

772610491V/ 195922893577/ 666600924V/ 760264819V

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුල

   

6    548 C    දහම්පුර

අනු අංකය

බල පත්‍ර අංකය

බෙදා හැරීමේ මාර්ගය

භාණ්ඩ වර්ගය

තොග සැපයුම්කරුගේ නම හා දුරකථන අංකය

පළමු කාණ්ඩයේ බෙදාහරින්නාගේ නම හා දුරකථන අංකය

දෙවන කාණ්ඩයේ බෙදාහරින්නාගේ නම හා දුරකථන අංකය

වාහන අංකය

ගමන් ගන්නා අයගේ හැඳුනුම්පත් අංකයන්

සම්බන්ධීකරණ නිලධාරියාගේ  නම හා දුරකථන අංකය

සංචරණයට අවසර හිමි වන ප්‍රදේශ

     

1

MOR/2021/357

කල්දෙමුල්ල,දහම්පුර

සිල්ලර බඩු

   

ඩබ්.ඒ.දිනේෂ් සම්පත්/011/2632602

111-6961/ABL-1149

770591341V/961620808V

ජී.යු.වීරධරණිය මයා - 072-3501468

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ

     

2

MOR/2021/355

කල්දෙමුල්ල,ලක්ෂපතිය,අගුලාන

පොල්,පොල්තෙල්බිත්තර,ලිට්‍රෝ ගෑස්

   

එම්.ආර්.විජේවර්ධන/0767490341

WPBFZ-7046/68H1330

981161750V/60208109V

ලාල් කුමාර මයා - 077-2295458 / 0785725075

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ

     

3

MOR/2021/356

කල්දෙමුල්ල පාර මොරටුව

සිල්ලර බඩු

 

යූ.සී.සන්ද්‍යාල් ප්‍රනාන්දු/0765704604

 

PJ-3298

800360889V/603320166V

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ

     

4

MOR/2021/150

රත්මලාන ආර්ථික මධ්‍යස්ථානය, ගල්කිස්ස, කටුබැද්ද, මොරටුව

සැමන්, පොල්තෙල්, සැනිටයිසර්, පොල්කිරි

W.D.A. ජයවික්‍රම 0777168000

   

CBL-7100  CBI-0298

712220708V  735494198V

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ

     

5

MOR/2021/634

දහම්පුර

සිල්ලර බඩු

   

ඩබ්.සී.පුෂ්පකුමාර - 0775312000

NC QR2523

772222203V

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ

     

6

MOR/2021/758

කල්දෙමුල්ල,දහම්පුර

සිල්ලර බඩු

 

ආර්.එම්.ස්වර්ණසිරි/0752901765

 

AAR9521

762030705V

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ

     

7

MOR/2021/677

කල්දෙමුල්ල,දහම්පුර

එළවළු,පලතුරු,පොල්,බිත්තර,කොළ

 

ඊ.මොහෙමෙඩ් නියාස්/0719190519

 

LF2215/ABD3680/AAX7299

910370570V/913210298V/640231700V/636661643V/910370570V

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ

     

8

MOR/2021/751

කල්දෙමුල්ල,දහම්පුර

සහල්,බීළූණු,අල වර්ග

 

කේ.ඩී.ගංගනාද රුද්‍රගු/0785405417

 

204-1373

430180678V

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ

     

9

MOR/2021/893

මොරටුව, ගල්කිස්ස

එළවළු , බිම්මල්, කුකුල් මස්

 

L.M.C.ගීතාන් ද මැල්  0775465858

 

YR1332    AAG9959

801611036V   900652534V

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ

     

10

MOR/2021/795

කල්දෙමුල්ල ,ලක්ෂපතිය

පළතුරු

 

එස්.මහින්දලාල් ප්‍රනාන්දු0783552797

 

DAH7863

680853282V/681802495V

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ

     

11

MOR/2021/806

දහම්පුර,කල්දෙමුල්ල

එළවළු,ධාන්‍ය වර්ග

 

යු.ඩී.ජී.හේමාල්0728712166

 

DAD3796

197513500538/197712203249

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ

     

12

MOR/2021/794

රත්මලාන,අගුලාන,දහම්පුර,කල්දෙමුල්ල,මොරටුව

සිල්ලර බඩු,කුළුබඩු

 

එච්.ටී.සී.උදය කුමාර0764421506

 

PI0667/BEK4816

642010930V/800321069V

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ

     

13

MOR/2021/1094

දහම්පුර,කල්දෙමුල්ල

එළවළු,පළතුරු,පළතුරු,පොල්,සිල්ලර භාණ්ඩ

 

කේ.එච්.සුජීවා සාගරී-0705340846

 

YN-2696

196530804455/197279302739

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ

     

14

MOR/2021/1008

දහම්පුර,කල්දෙමුල්ල වසම

කීර වෙළදාම

 

එම්.වරුණ සුරංගික ප්‍රනාන්දු 0778542466

 

පාපැදිය

197221002250

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ

     

15

MOR/2021/1117

දහම්පුර අවට

සිල්ලර බඩු හා එළවළු

 

අයි.එම්.ජේ.කුමාර -0718246583

 

WPAAK1896

790053699V

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ

     

7    549    තෙලවල දකුණ

අනු අංකය

බල පත්‍ර අංකය

බෙදා හැරීමේ මාර්ගය

භාණ්ඩ වර්ගය

තොග සැපයුම්කරුගේ නම හා දුරකථන අංකය

පළමු කාණ්ඩයේ බෙදාහරින්නාගේ නම හා දුරකථන අංකය

දෙවන කාණ්ඩයේ බෙදාහරින්නාගේ නම හා දුරකථන අංකය

වාහන අංකය

ගමන් ගන්නා අයගේ හැඳුනුම්පත් අංකයන්

සම්බන්ධීකරණ නිලධාරියාගේ  නම හා දුරකථන අංකය

සංචරණයට අවසර හිමි වන ප්‍රදේශ

1

MOR/2021/149

කුඩුවාමුල්ල,කටුබැද්ද

පොල්,පළතුරු

 

ඒ.ඩී.ඤානරත්න අබේරත්න /0714843444

 

423170/ BDB1448

662580384V   710991677V

එච්.එස්.ඩබ්.එම්.රසාංගලී පෙරේරා මෙය - 072-4418041


කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ

2

MOR/2021/074

 තෙලවල දකුණ

එළවළු,පළතුරු

එන්.ඩබ්.ඩී.ප්‍රියාන් දර්ශන

   

SPDAS7748

198036301980 /862270410

ශ්‍යාමා කුමාරි මිය- 071-5960857

අගුනකොලපලැස්ස

3

MOR/2021/138

 තෙලවල දකුණ

එළවළු,පළතුරු

ඒ.ඩී.සුමිත් රෝහණ/0729571909

   

WPPU7008/PE7606

713644269V  701483707V

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය පිටත 

4

MOR/2021/301

 තෙලවල දකුණ

එළවළු,පළතුරු,සිල්ලර බඩු

 

බී.දීපිකා දමයන්ති /0752143382

 

WDAB 1783

820030095V   822940609V

 


කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ

5

MOR/2021/432

තෙලවල

එළවළු,පලතුරු,හාල්,සිල්ලර බඩු

 

පී.බී.චන්ද්‍රසිරි ප්‍රනාන්දු/0779028869

 

YB-7497/AAL-0312/QB-5212

731962731V,745471790V,560240589V,961023564V

 


කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ

6

MOR/2021/778

තෙලවල

එළවළු,පොල්,සිල්ලර බඩු

 

එන්.ජී.මල්ලිකා/0714774401

 

DAF5840/ABR5888/AAU7625/PT6713

198632502121/770991382V/822692184V/198016704321

 


කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ

7

MOR/2021/737

තෙලවල

එළවළු,පළතුරු, සිල්ලර වෙළදාම

 

ජී.කේ.ජී.චමිල් ප්‍රියංග/0719941514

 

DAD8357/AAS0778

65144163V/842410641V

 


කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ

8

MOR/2021/985

තෙලවල

එළවළු , පලතුරු, පොල්, සිල්ලර බඩු

 

බී.එම්.ඊනට් ජයසේකර   0785642767

 

JL2719   D4737   DAD6422

198032202070    920173640V   692373588V   720270986V   963581173V   912981444V

 


කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ

9

MOR/2021/821

තෙලවල

එළවළු,පළතුරු,සිල්ලර බඩු

 

ඩබ්.ඒ.ශ්‍රීමතී - 0704421046

 

PU 9868

770130336V/ 982253195V

 


කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ

10

MOR/2021/1021

මොරටුව, කටුබැද්ද

ලිට්රෝ ගෑස් සිලින්ඩර , පානීය ජල බෝතල්

   

කේ.ඒ.ඩී.පී.මනීන්ද්‍ර විජයවික්‍රම - 0112611827/ 0769260969

WP YM 6039/ WP YX 2150

641160075V/ 702861810V/ 650112300V

 


කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ

11

MOR/2021/1116

 කටුබැද්ද, තෙලවල උතුර/දකුණ

සිල්ලර බඩු, කරවල, අල, ළූණු

 

ඩී.එස්.සුජීව- 0112637726/0755123706

 

253-1818

68223216V/ 940315336V

 


කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ

8    549 A    බොරුපන

අනු අංකය

බල පත්‍ර අංකය

බෙදා හැරීමේ මාර්ගය

භාණ්ඩ වර්ගය

තොග සැපයුම්කරුගේ නම හා දුරකථන අංකය

පළමු කාණ්ඩයේ බෙදාහරින්නාගේ නම හා දුරකථන අංකය

දෙවන කාණ්ඩයේ බෙදාහරින්නාගේ නම හා දුරකථන අංකය

වාහන අංකය

ගමන් ගන්නා අයගේ හැඳුනුම්පත් අංකයන්

සම්බන්ධීකරණ නිලධාරියාගේ  නම හා දුරකථන අංකය

සංචරණයට අවසර හිමි වන ප්‍රදේශ

   

2

MOR/2021/108

බොරුපන අවට

සිල්ලර බඩුහා එළවළු

 

යු.නයනා දීපිකා කුමාරි /0717323744

 

ABQ9939  HN7223

663140337V   690310627V

නිමාලි උදේෂිකා මිය -0715665040

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුල

   

3

MOR/2021/107

බොරුපන අවට

එළවළු හා පලතුරු

   

කේ.ඩී.අනුර /0750876306

PV0434

593483738V 708223425V

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුල

   

9

MOR/2021/281

රත්මලාන,කොල්ලුපිටිය,රාජගිරිය, මොරටුව, නාවල, පනාගොඩ

එලවළු,යෝගට්

   

එම්.එච්.හිරන්ත ද සිල්වා 0714326126

KE1646/DAF9537/AAS5208

540465592V/840730581V/851421530V/19916002733/198230903764/621710419V

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුල

   

11

MOR/2021/647

බොරුපන අවට

 එළවළු, පලතුරු, පොල්, හාල්, බිත්තර

ඩී.එෆ්.ඊ.තරුෂ සිල්වා - 0779719340

   

PT 1427/PP 6528/PQ 1753

753511873V,  846811826V, 880513940V, 813183951V, 811553042V, 880513940V

 

දඹුල්ල, ඇඹිලිපිටිය, පුත්තලම, කොළඹ

   

17

MOR/2021/838

බොරුපන

එළවළු,පොල්, සිල්ලර බඩු

 

ඒ.ලිසන්ත සිල්වා - 0702788873

 

DAE 9718/ 203- 8187

832103373V/ 710072450V

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුල

   

18

MOR/2021/836

බොරුපන

එළවළු,පොල්, පළතුරු

 

ඩබ්.එම්.ගාමිණි කුලරත්න - 0775828283

 

PP 5603

740701738V/ 765863066V/ 812991710V

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුල

   

19

MOR/2021/1080

මොරටුව, කොල්ලුපිටිය

කුකුළු මස්, කිරි වර්ග

 

ඩී.දිමන්ත ජයවර්ධන- 0713515164/0723334635

 

DAH 7218/LI 6000/LP 0776

200014604456/ 200226902998/ 83209305V/ 892993270V/ 951231070V/ 200205302306

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුල

   

9    549 B    තෙලවල උතුර

 අනු අංකය

බල පත්‍ර අංකය

බෙදා හැරීමේ මාර්ගය

භාණ්ඩ වර්ගය

තොග සැපයුම්කරුගේ නම හා දුරකථන අංකය

පළමු කාණ්ඩයේ බෙදාහරින්නාගේ නම හා දුරකථන අංකය

දෙවන කාණ්ඩයේ බෙදාහරින්නාගේ නම හා දුරකථන අංකය

වාහන අංකය

ගමන් ගන්නා අයගේ හැඳුනුම්පත් අංකයන්

සම්බන්ධීකරණ නිලධාරියාගේ  නම හා දුරකථන අංකය

සංචරණයට අවසර හිමි වන ප්‍රදේශ

   

2

MOR/2021/116

තෙලවල අවට

එලවළු හා කුළුබඩු

 

කේ.ගුණසිරි ප්‍රනාන්දු /0785922000

 

WPYL7191

802415451V

රසික සමරවික්‍රම  මයා 071-1333670

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුල

   

5

MOR/2021/156

මොරටුව,පානදුර,රත්මලාන,ගල්කිස්ස

කුළුබඩු,සිල්ලරබඩු,පොල්,බිත්තර,එළවළු

 

පී.එච්.ඩී.රංගිකා සිල්වා/071981931

 

17-2893

198032603590,

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුල

   

9

MOR/2021/409

තෙලවල

කුළුබඩු,පොල්,එළවළු

 

I.ශ්‍රීයාන් කුසුමලතා/0774834535

 

WP.AAD-6435

197904505061V/777021877V

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුල

   

11

MOR/2021/680

තෙලවල උතුර

එළවළු, පලතුරු

 

ප්‍රභාෂ් රන්දික ජයකොඩි   0756360000

 

PW8924

840530191V     897152312V    933612368V   990841128V

 

දඹුල්ල, මීගොඩ, කැප්පෙටිපොල

   

13

MOR/2021/822

ගල්කිස්ස,රත්මලාන, මොරටුව

එළවළු, පළා වර්ග, පොල්

 

ජී.එස්.ප්‍රියදර්ශන - 0723518030

 

AAJ 7005

741171740V/ 200434104513

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුල

   

14

MOR/2021/830

සොයිසාපුර, තෙලවල, රත්මලාන

එළවළු, බිත්තර, පොල්, කෙටි කෑම

 

කේ.එච්.ජේ.රෝෂණි සිල්වා - 0779502918/0773097995

 

WP YR 9028/ DAG 3768

748492348V/ 691321770V/ 781011517V/ 681454209V/ 748492348V

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුල

   

15

MOR/2021/1007

මොරටුව

කුළු බඩු

 

ඩබ්.කේ.ප්‍රමුදිත  -0786559931

 

WP BBD 8225

982301840V

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුල

   

10    550    ලක්ෂපතිය දකුණ

අනු අංකය

බල පත්‍ර අංකය

බෙදා හැරීමේ මාර්ගය

භාණ්ඩ වර්ගය

තොග සැපයුම්කරුගේ නම හා දුරකථන අංකය

පළමු කාණ්ඩයේ බෙදාහරින්නාගේ නම හා දුරකථන අංකය

දෙවන කාණ්ඩයේ බෙදාහරින්නාගේ නම හා දුරකථන අංකය

වාහන අංකය

ගමන් ගන්නා අයගේ හැඳුනුම්පත් අංකයන්

සම්බන්ධීකරණ නිලධාරියාගේ  නම හා දුරකථන අංකය

සංචරණයට අවසර හිමි වන ප්‍රදේශ

     

1

MOR/2021/163

ලක්ෂපතිය දකුණ

සිල්ලර ද්‍රව්‍ය

 

කේ.එල්.රෝෂන්./0112605623

 

CBH3105

810622172V/916371225V

ජේ. පී. නලින් ප්‍රසන්න මයා -071 – 3500818

       

2

MOR/2021/159

ලක්ෂපතිය දකුණ

සිල්ලර ද්‍රව්‍ය

 

දිනේෂ් කොඩිකාර/0766215732

 

JK1446/BCO7623

197725500375/785401204V

ඉමාලි ධනුෂ්කා මිය077-0585685

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ

     

3

MOR/2021/119

මොරටුව

සිල්ලර ද්‍රව්‍ය

   

එල්.ආර්.දසිල්වා/0112646472

19-0347

523135120V

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ

     

4

MOR/2021/414

මොරටුව

එළවළු,අල

 

එම්.කේ.ඒ.අනුර ප්‍රියන්ක /0723480288

 

AAQ2570

741230496V  776823384V

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ

     

5

MOR/2021/158

ලක්ෂපතිය දකුණ

එලවළු,පළතුරු,සිල්ලර බඩු

 

ආර්.පී.සමන්ත0757291259

 

DAG3592

197080402681/622212676V

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ

     

6

MOR/2021/133

මොරටුව -රත්මලාන

පිසු ආහාර,අනෙකුත් ආහාර

   

පී.එල්.රෝහිත ප්‍රනාන්දු /0773187190

CAR1416  JL9696

771633018V  541810510V

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ

     

7

MOR/2021/129

ගල්කිස්ස- මොරටුව

සිල්ලර බඩු,ගෑස්, පලතුරු,එළවළු

 

කේ.එච්.පී.චන්දන ලාල් /0788434348

 

CAZ0144

197712102212

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ

     

8

MOR/2021/330

‍මොරටුව,රත්මලාන,පිළියන්දල,නුගේගොඩ,කොට්ටාව

හාල්,සීනි,පරිප්පු,පාන්පිටි,කිරිපිටි වර්ග,සබන්වර්ග,අල,බීලූණු

 

A.A.D.T ලීලාරත්න/0112607632/0117539810

 

WPPJ9803/68-8640

872840290V/200100103734/581030649V/19880780260

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ

     

9

MOR/2021/1069

ලක්ෂපතිය

ජංගම වෙළඳාම

 

බී.එන්.ජසින්තා කුරේ-0776907583/0763397571

 

YN-1996

607283338V/830041680V/682943041V

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ

     

10

MOR/2021/1101

ලක්ෂපතිය මධ්‍යම

සිල්ලර බඩු

 

ජී.ගාමිණි ෆොන්සේකා 0112625836

 

AB8419/BGO9891

2000055020/197309601081/20005502033

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ

     

11

MOR/2021/1102

ලක්ෂපතිය,කල්දෙමුල්ල,අගුලාන,රත්මලාන,තෙලවල,මොරටුමුල්ල

කොත්තුරොටි හා ෆ්‍රයිඩ්රයිස්

 

ජී.ගාමිණි ෆොන්සේකා 0112625836

 

AB8419/BGO9891

20005502033/197309601081/200005502033

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ

     

12

MOR/2021/694

රත්මලාන, මොරටුව

සිල්ලර බඩු

 

කේ.ජී.ආර්.සමන් කුමාර-0776143114/0112642777

 

LA 8964/HG 7937

652710077V/ 981682360V/ 200101304167/652710077V/ 981682360V

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ

     

11    550 A    ලක්ෂපතිය උතුර

අනු අංකය

බල පත්‍ර අංකය

බෙදා හැරීමේ මාර්ගය

භාණ්ඩ වර්ගය

තොග සැපයුම්කරුගේ නම හා දුරකථන අංකය

පළමු කාණ්ඩයේ බෙදාහරින්නාගේ නම හා දුරකථන අංකය

දෙවන කාණ්ඩයේ බෙදාහරින්නාගේ නම හා දුරකථන අංකය

වාහන අංකය

ගමන් ගන්නා අයගේ හැඳුනුම්පත් අංකයන්

සම්බන්ධීකරණ නිලධාරියාගේ  නම හා දුරකථන අංකය

සංචරණයට අවසර හිමි වන ප්‍රදේශ

1

MOR/2021/009/A

සොයිසාපුර,අඟුලාන,ලක්ෂපතිය,කටුබැද්ද

සිල්ලර,එලවළු,පලතුරු

 

එස්.නිශාන්ති ලක්මාලි /0760430935

 

AAY1043

19942540399 /633473986V

ජේ.පී.නලීන් ප්‍රසන්න මයා 071-3500818


කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ

2

MOR/2021/673

 ලක්ෂපතිය උතුර

අත්‍යාවශ්‍ය ආහාර ද්‍රව්‍ය

 

මේනක ක්‍රිශාන් වේලාරත්න 0773254443

 

JW4461/DAF7620

782400126V  872290451V  

සාගරී හෙට්ටිආරච්චි මිය - 070-2157494


කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ

3

MOR/2021/674

 ලක්ෂපතිය උතුර

අත්‍යාවශ්‍ය ආහාර ද්‍රව්‍ය

 

එන්.එස්.ආර්.කුමාර ද සිල්වා 0773079502

 

YN2627

198801204315  906923807V

 


කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ

4

MOR/2021/675

 ලක්ෂපතිය උතුර/සොයිසාපුර

බේකරි නිෂ්පාදන

 

ඉන්දුකා සඳමාලි රත්නායක 0774949678

 

LL0628/YY9937

781100323V

 


කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ

12    550 B    ලක්ෂපතිය මධ්‍යම

අනු අංකය

බල පත්‍ර අංකය

බෙදා හැරීමේ මාර්ගය

භාණ්ඩ වර්ගය

තොග සැපයුම්කරුගේ නම හා දුරකථන අංකය

පළමු කාණ්ඩයේ බෙදාහරින්නාගේ නම හා දුරකථන අංකය

දෙවන කාණ්ඩයේ බෙදාහරින්නාගේ නම හා දුරකථන අංකය

වාහන අංකය

ගමන් ගන්නා අයගේ හැඳුනුම්පත් අංකයන්

සම්බන්ධීකරණ නිලධාරියාගේ  නම හා දුරකථන අංකය

සංචරණයට අවසර හිමි වන ප්‍රදේශ

     

1

MOR/2021/329

ලක්ෂපතිය මධ්‍යම

එලවළු,අල,ළුණු,කරවල

 

මහිමසිරි කුරුවිට /0112607986

 

WPQU4862/ WPYE4670

197924602052     810150980

ඩබ්.එම්.දිස්නා එල් ප්‍රනාන්දු මිය - 071-7011269


කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ

     

3

MOR/2021/009/A

සොයිසාපුර,අඟුලාන,ලක්ෂපතිය,කටුබැද්ද

සිල්ලර,එලවළු,පලතුරු

 

එස්.නිශාන්ති ලක්මාලි /0760430935

 

AAY1043

19942540399 /633473986V

 


කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ

     

9

MOR/2021/785

ලක්ෂපතිය මධ්‍යම

සිල්ලර බඩු,එළවළු,පොල්

 

නිලුකා හර්ෂණී මද්දුමගේ 0702465770

 

YN7770

811604623V   767652534V

 


කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ

     

10

MOR/2021/769

ලක්ෂපතිය මධ්‍යම

එළවළු

 

ශිව කුමාර් විනෝද්

 

PW7424

951234648V   971630493V

 


කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ

     

12

MOR/2021/950

ලක්ෂපතිය මධ්‍යම

එළවළු, පළතුරු,සිල්ලර බඩු

 

ඒ.ඩබ්.ආර්.එම්.එන්.දමයන්ති අමරකෝන් -0763188983/ 0753556663

 

WP QM 9732/ WP PX 6559/ WP UC 1870

785693833V/ 751850182V/ 785693833V/ 882832880V

 


කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ

     

13

MOR/2021/329

ලක්ෂපතිය මධ්‍යම

එළවළු,අල,ළූණු,කරවල

 

එම්.කුරුවිට-0754686180

 

QU-4862/YE-4670

195924602052/810150980V

 


කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ

     

13    551    කටුබැද්ද

අනු අංකය

බල පත්‍ර අංකය

බෙදා හැරීමේ මාර්ගය

භාණ්ඩ වර්ගය

තොග සැපයුම්කරුගේ නම හා දුරකථන අංකය

පළමු කාණ්ඩයේ බෙදාහරින්නාගේ නම හා දුරකථන අංකය

දෙවන කාණ්ඩයේ බෙදාහරින්නාගේ නම හා දුරකථන අංකය

වාහන අංකය

ගමන් ගන්නා අයගේ හැඳුනුම්පත් අංකයන්

සම්බන්ධීකරණ නිලධාරියාගේ  නම හා දුරකථන අංකය

සංචරණයට අවසර හිමි වන ප්‍රදේශ

 

1

MOR/2021/404

කටුබැද්ද

සිල්ලර බඩු,පලතුරු

 

එස්.ඩී.ශ්‍රියානි කරුණාරත්න/0112637411

 

PC-2406/BAK6533

643002295V/9923340784V

ආර්. නිලන්ති ප්‍රනාන්දු මිය - 071-4405809

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුල

 

3

MOR/2021/334

කටුබැද්ද

එළවළු,පළතුරු

   

පී.ටී.අයි.පුෂ්පකුමාර/0713087896

LB-0073/ABP-1955/AAB/9611

840780694V/780182229V/612593663V/583292918V/891693117V/87093050V

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුල

 

7

MOR/2021/267

ඇඹිලිපිටිය, අනුරාධපුර

පලතුරු, එළවළු , පොල්

 

K.I.නුවන් කුමාර  0703500566

 

LO-0566  LL-5375

199128504086  501050385V  920012512V  96344055V

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුල

 

10

MOR/2021/65

කටුබැද්ද

එළවළු අල බී ලූණු

N.S.මදුසංක කුමාර  0768046733

   

DAF7620

872290451V  873244410V

 

නුවර එලිය , කැප්පටිපොල දඹුල්ල

 

16

MOR/2021/392

කටුබැද්ද

එලවළු

 

B.M.ප්‍රසන්න  0758942956

 

PU-6710

781562440V  898402452

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුල

 

19

MOR/2021/588

මොරටුව කොට්ඨාශය

පලතුරු, එළවළු , පොල්, කරවල

ආර්.පී.නිරෝෂා චාමලී - 0785728346

   

LG 5271

650470354V/ 872792740V

 

තංගල්ල, රත්න, අගුණකොලපැලැස්ස, සූරියවැව

 

20

MOR/2021/746

කටුබැද්ද

පොල්,බිත්තර

ජී.ඩී.අනුර 0726061682

   

කඩයට තොගකරුවන් පැමිණ ලබාගනී

670033929V

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුල

 

21

MOR/2021/750

ලුනාව රෝහලට 

පිසු ආහාර

 

මහින්ද විමලනාත් පෙරේරා

   

195628102741

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුල

 

22

MOR/2021/904

මොරටුව, රත්මලාන, කටුබැද්ද, අගුලාන

එළවළු,බිත්තර, හාල්, තෙල්

 

බී.එස්.සනත් ප්‍රියන්ත- 0713885055

 

QI 6594/ CBK 2176

692931700V/ 718220998V/ 199930710397/ 197064702568

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුල

 

26

MOR/2021/889

කටුබැද්ද, තෙලවල

රෝල්ස්/ පරාට/එළවළු රොටි/ බිත්තර රොටි

 

ඒ.පේමරත්න -0112623994/0715955402

 

YM 5363

196906702707/ 855350780V/ 197728201115

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුල

 

29

MOR/2021/880

කටුබැද්ද, මොරටුව

එළවළු,අල, ළූණු

 

එස්.පී.කරුණාදාස 0776237856

 

YZ 9653

602280268V/ 682983060V

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුල

 

29

MOR/2021/888

මොරටුව

එළවළු , පොල්

 

ජේ.එස්.තරිදු ජයවීර - 0758084043

 

ABB 0429

922990352V

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුල

 

29

MOR/2021/999

මොරටුව

මුඛ ආවරන, විශබිජ නාශක දියර, අත් ආවරණ

 

යු.ඩි.සි.සි.උඩවත්ත -0753385848

 

WP WO 8888

852080841V

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුල

 

29

MOR/2021/1123

කටුබැද්ද

සිල්ලර බඩු

 

එල්.ඒ.ගුණරත්න - 0722308080

 

HH 2098

197900303010

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුල

 

30

MOR/2021/729

කටුබැද්ද වසම

පලා වර්ග, බිම්මල්, කොස්,පොලොස්, මඤ්ඤොක්කා

 

ඒ.ජී.ලලිත් කරුණාරත්න-0769759980

 

WP TC 5858

721330788V

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුල

 

31

MOR/2021/697

කටුබැද්ද

එළවළු, පළතුරු

 

පී.ටී.ඉදුනිල් පුෂ්පකුමාර- 0713087896/0770528402

 

LB0073

840780694V/780182229

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුල

 

32

MOR/2021/704

කටුබැද්ද වසම

එළවළු

 

කේ.පී.ජී.උදයකුමාර දයාවංශ -0789362809

 

PX 6986

611100639V/198434204570

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුල

 

33

MOR/2021/1146

කටුබැද්ද

සිල්ලර බඩු

 

වී.කේ.සරත් ජයරත්න-0716263889

 

JY 6104

197317902992/747473137V

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුල

 

34

MOR/2021/1147

කටුබැද්ද

සිල්ලර බඩු, මිරිස්, තුනපහ, ගම්මිරිස්,කුළු බඩු

 

වී.ශිරාන් දසන්ත අල්විස්-0774986813

 

CAH 8551

813003163V/821780047V

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුල

 

14    551 A    මෝල්පේ

අනු අංකය

බල පත්‍ර අංකය

බෙදා හැරීමේ මාර්ගය

භාණ්ඩ වර්ගය

තොග සැපයුම්කරුගේ නම හා දුරකථන අංකය

පළමු කාණ්ඩයේ බෙදාහරින්නාගේ නම හා දුරකථන අංකය

දෙවන කාණ්ඩයේ බෙදාහරින්නාගේ නම හා දුරකථන අංකය

වාහන අංකය

ගමන් ගන්නා අයගේ හැඳුනුම්පත් අංකයන්

සම්බන්ධීකරණ නිලධාරියාගේ  නම හා දුරකථන අංකය

සංචරණයට අවසර හිමි වන ප්‍රදේශ

1

MOR/2021/386

මෝල්පේ

එළවළු

 

එන්.නිශාන්ත ජයරත්න/0715774497

 

BIJ-0948/ABB-5415/PK-0615

723374561V/690270072V/610110304V

කේ.එච්.සාරදා පෙරේරා මිය - 071-2138655

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ

2

MOR/2021/385

මෝල්පේ

හාල්,පිටි,සබන්

   

ඩබ්.ආර්.නිසාන් පෙරේරා/0718047821

WK-4920/CA-6865

731760401V/810411791V

ජේ.එච්.ජේ.ගුණතිලක මයා - 071-0625072

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ

3

MOR/2021/384

මෝල්පේ

සිල්ලර භාණ්ඩ

   

ඩබ්.ඩී.කේ.ගාවින්/0775969241

BGI-3101

672730910V

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ

4

MOR/2021/388

මෝල්පේ

සිල්ලර භාණ්ඩ

 

එන්.එල්.ආර්.කීර්ති/0712148792

 

BFV1975/HN-3620

753001352V/767802200V

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ

5

MOR/2021/382

මෝල්පේ

සිල්ලර භාණ්ඩ

   

ඩබ්.ටී.පී.කුමාර ප්‍රනාන්දු/0772504344

HW-7139/PG-6055

780561247V/838041272V

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ

6

MOR/2021/380

මෝල්පේ

සිල්ලර භාණ්ඩ

 

කේ.ජී.සිරිමල් තැලිස්/0112650355

 

WP CAQ-0191/WP AAS-7704

683272850V/197174200551/682372850V

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ

7

MOR/2021/383

මෝල්පේ

උදෑසන හා රාත්‍රී ආහාර වර්ග

   

L.S.N. ලක්මාල් සිල්වා  072-5027163

ABN-7189

823352140V

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ

8

MOR/2021/637

මෝල්පේ

සිල්ලර භාණ්ඩ

   

B.නිහාල් ප්‍රනාන්දු - 0778044715

PA9965/JJ5174

911481057/833254847V/198624602769/862891422V

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ

9

MOR/2021/651

ගල්කිස්ස, කොට්ටාව, හෝමාගම, පන්නිපිටිය

බේකරි සදහා දර ප්‍රවාහනය

   

ඩබ්.එම්.ලලිත් -0729572773

WP227-3595

702233780V/ 890490492V

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ

10

MOR/2021/658

මෝල්පේ

සිල්ලර භාණ්ඩ

   

ඒ.එස්.කෝශල රණතිස්ස - 0766659334

WP BHS 3561/ WP HG 0873/ WP HG 0873

831033010V/ 531502736V/ 831033010V/ 531502736V

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ

11

MOR/2021/653

මෝල්පේ

හාල්, පොල්,බිත්තර, මස්, කරවල, සීනි, පොල්තෙල්, අල, ළූණු, පරිප්පු

   

එච්.ජී.ඉන්දිකා කුමාරි - 0778002936/ 0773572325

BGB 4359

776442844V/ 722143256V

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ

12

MOR/2021/657

ජංගම අලෙවිය

මිරිස්, තුනපහ, කුළු බඩු

   

ජී.නිලංක උක්වත්ත - 0715442461

207-0681/ QV-6493

783505355V/ 812951769V/ 783505355V/ 811763179V

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ

13

MOR/2021/772

මෝල්පේ

පොල්,සිල්ලර බඩු

 

කේ.ටී.වසන්ත රුද්‍රගු/0772735226

 

DAH3957/AAZ3005

199923710290/7510946120V/8152853360V

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ

14

MOR/2021/773

මෝල්පේ

සිල්ලර බඩු

 

එච්.ඒ.රෝහිණි හෙට්ටිආරච්චි/0759672789

 

DAG9295

961120870V/957051065V/790335805V

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ

15

MOR/2021/774

මෝල්පේ

සිල්ලර බඩු

 

එස්.ශාලිකා කුමුදුනී/0750411704

 

YI5551

761894030V/847664983V

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ

16

MOR/2021/819

මොරටුව,මොල්පේ

කුළුබඩු,බිත්තර

   

සුරේෂ් මාලියද්ද සමරක්කොඩි - 0773249576

WPGL 7211

831072539V

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ

17

MOR/2021/892

මොරටුව,මොල්පේ

සහල්,අල,ළූණු,සීනී,එළවළු,කුළුබඩු

 

එච්.එල්.චූලක මුණසිංහ 0783377339

 

683667/YG2091

710173745V/511950880V/617760274V

 

කොළඹ,අළුත්ගම,අම්බලන්ගොඩ,

18

MOR/2021/890

මොරටුව අවට

අල,ළූණු,එළවළු

 

එස්.නදීර පීරිස් 802223498

 

2026248

8022234V/843553257V

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ

19

MOR/2021/1171

මෝල්පේ,කටුබැද්ද

සිල්ලර බඩු, කරවල

 

ටී.එස්.ප්‍රියදර්ශන ප්‍රනාන්දු- 0756791433

 

ABU 5015/HI 5909

197920301889/ 817454011V

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ

20

MOR/2021/1172

මෝල්පේ,කටුබැද්ද

සිල්ලර බඩු, කරවල

 

ආර්.නිශාන් පෙරේරා-0718047821

 

CAL 6865/BAL 7324

731760403V/923651470V

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ

15    551 B    කුඩුවාමුල්ල

අනු අංකය

බල පත්‍ර අංකය

බෙදා හැරීමේ මාර්ගය

භාණ්ඩ වර්ගය

තොග සැපයුම්කරුගේ නම හා දුරකථන අංකය

පළමු කාණ්ඩයේ බෙදාහරින්නාගේ නම හා දුරකථන අංකය

දෙවන කාණ්ඩයේ බෙදාහරින්නාගේ නම හා දුරකථන අංකය

වාහන අංකය

ගමන් ගන්නා අයගේ හැඳුනුම්පත් අංකයන්

සම්බන්ධීකරණ නිලධාරියාගේ  නම හා දුරකථන අංකය

සංචරණයට අවසර හිමි වන ප්‍රදේශ

2

MOR/2021/434

නුවරඑළිය, කැප්පෙටිපොළ, බණ්ඩාරවෙල

එළවළු, පලතුරු

L.අජිත් කුමාර  0777434452V

   

LE-6582

882921034V  781561452V

ප්‍රගීතා මධුෂානි මිය - 071-2764349

නුවරඑළිය , කැප්පෙටිපොල, බණ්ඩාරවෙල

9

MOR/2021/760

කුඩුවාමුල්ල,රාවතාවත්ත

පොල්,බිත්තර,එළවළු

   

ඩී.එස්.අසංක දේශප්‍රිය/0724478516

ABG7541

782702491V/797371530V

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ

10

MOR/2021/749

කුඩුවාමුල්ල

පොල්,එළවළු,ඉදිආප්ප,පිට්ටු,කඩල

 

කේ.ඩබ්.සුමිත් කුමාර ෆොන්සේකා/0775854752

 

DAC4175/YV0718

195804303987/196235902049/782464582V/688611776V

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ

11

MOR/2021/745

කුඩුවාමුල්ල

පොල්,එළවළු,පලතුරු,බිත්තර,සිල්ලර බඩු

 

බන්දුල රාජපක්ෂ/0717305570

 

PC-8220/BIM1746

631221831V/862850173V

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ

12

MOR/2021/951

මොරටුව, මොරටුමුල්ල, විල්ලෝරාවත්ත, ඉදිබැද්ද

එළවළු, පොල්, පලා වර්ග

 

ඩී. රුවන් කුමාර   0765320175

 

DAA0012   BAC0142  

198829201859    662593443V    890973094V

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ

13

MOR/2021/722

මොරටුව, කටුබැද්ද, රත්මලාන

සිල්ලර බඩු, පොල්,බිත්තර, පොල්තෙල්,කරවල

 

කේ.බී.ප්‍රසාද් සිල්වා-0713525835

 

WP XP 5045/WP PT 8297/WP HB 7846

198532001057

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ

16    551 C    මොරටුමුල්ල උතුර

අනු අංකය

බල පත්‍ර අංකය

බෙදා හැරීමේ මාර්ගය

භාණ්ඩ වර්ගය

තොග සැපයුම්කරුගේ නම හා දුරකථන අංකය

පළමු කාණ්ඩයේ බෙදාහරින්නාගේ නම හා දුරකථන අංකය

දෙවන කාණ්ඩයේ බෙදාහරින්නාගේ නම හා දුරකථන අංකය

වාහන අංකය

ගමන් ගන්නා අයගේ හැඳුනුම්පත් අංකයන්

සම්බන්ධීකරණ නිලධාරියාගේ  නම හා දුරකථන අංකය

සංචරණයට අවසර හිමි වන ප්‍රදේශ

1

MOR/2021/492

මොරටුමුල්ල උතුර

පළතුරු, එළවළු

 

එම්.ඩබ්.චන්ද්‍රසිරි -0721170142

 

ලොරි -WP 3319, SP9119

954039015V, 820283961V

එම්.එම්.එස්.ප්‍රනාන්දු මයා - 071-6197725

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ

2

MOR/2021/435

මිනුවන්ගොඩ, කුරුණැගල, පුත්තලම

පොල්, පොල්තෙල්, බිත්තර

ඩබ්.කේ.නදීර පෙරේරා - 0752685757/ 0784352035

   

ලොරි - PT 3077

200001402862, 1992209901157

ප්‍රියන්තා මධුරේකා මිය - 071-2765636

කුරුණෑගල, පුත්තලම

3

MOR/2021/285

මොරටුමුල්ල පොලිස් බල ප්‍රදේශය

සිල්ලර බඩු හා සත්ව ආහාර

 

B.N.ප්‍රියංකර ප්‍රනාන්දු/0774605107

 

LF8614/AAH3705

720621266V/200106800935

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ

4

MOR/2021/654

මොරටුමුල්ල උතුර

කුකුල් මස්,මිරිස් කුඩු, තුනපහ

 

සී.එම්.ඒ.එස්.ලක්ෂාන් සිල්වා -0754668135/ 0775704762

 

YE 9873

79165244V/ 585822442V

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ

5

MOR/2021/639

මොරටුමුල්ල

වියලි ආහාර, කුළු බඩු, එළවළු

 

එස්.ඒ.මිස්කින් - 0773352991

 

AAW 5394

820921623V/ 1995346103/ 872271103V

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ

6

MOR/2021/994

මොරටුමුල්ල උතුර වසම

සීනි,පරිප්පු,සහල්,

 

ආර්.ඩබ්.එස්.ශාන්ත ප්‍රනාන්දු0764256443

 

AAV9327

720581124V/197958503634

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ

7

MOR/2021/995

මොරටුමුල්ල උතුර වසම

එළවළු,පළතුරු,

 

ඩබ්.පී.ප්‍රසන්න සම්පත්0777100397

 

DAE9274

773291136V/200217601465/200224604096

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ

8

MOR/2021/1126

මොරටුමුල්ල වසම

අල,එළවළු,පළාවර්ග

 

ඩී.අමිල සුරේෂ් 0715689332

 

QX0464 /PU5115

198525500325/ 885221262/ 199834610391

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය, කිදෙල්පිටිය

9

MOR/2021/737

මොරටුමුල්ල

සිල්ලර බඩු

 

ඩබ්.ඩබ්.ඩී.එන්.සංජීවනී පෙරේරා-

 

WP JN 5020

196809900380/746420480V

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ

17    552    ඉඩම

අනු අංකය

බල පත්‍ර අංකය

බෙදා හැරීමේ මාර්ගය

භාණ්ඩ වර්ගය

තොග සැපයුම්කරුගේ නම හා දුරකථන අංකය

පළමු කාණ්ඩයේ බෙදාහරින්නාගේ නම හා දුරකථන අංකය

දෙවන කාණ්ඩයේ බෙදාහරින්නාගේ නම හා දුරකථන අංකය

වාහන අංකය

ගමන් ගන්නා අයගේ හැඳුනුම්පත් අංකයන්

සම්බන්ධීකරණ නිලධාරියාගේ  නම හා දුරකථන අංකය

සංචරණයට අවසර හිමි වන ප්‍රදේශ

     

1

MOR/2021/001

මොරටුව

ඖෂධ

 

මංජුල ඩයස් කරුණාරත්න/0773030411

 

CAV3012

830272607V/ 845730253V/ 848663581V

ඒ. කමල් ද සොයිසා මයා - (වැ. බ) -071 – 4427213

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ

     

2

MOR/2021/457

මොරටුව අවට

බේකරි ආහාර

   

ගිහාන් ද සිල්වා/0773556488

AAE-5468/ABG-7647/QX-7988/PY-6621/DAB-6354/PK-5009

832785474V/197430504474/661513179V/461373097V/962003567V621070525V

ශ්වේතා පියුමි මිය 071-2191793

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ

     

3

MOR/2021/343

මොරටුව සිට කොළඔ

කීල්ස් නිෂ්පාදන

 

කැලුම් ප්‍රසාද්/0775300199

 

DAH-7859/PAH-4326

200110403130/951781304V

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ

     

4

MOR/2021/287

මොරටුව සහ රත්මලාන

සුපිරි වෙළදසැල් භාණ්ඩ

 

කේ.කේ.ඩී.චන්ද්‍රානි දසිල්වා/0770696614

 

CAM-0375/CAV-8932

808003678V/197250402698/756342231V/200103901640

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ

     

5

MOR/2021/412

මොරටුව

කිරිපිටි හා පාන්පිටි බෙදාහැරීම

 

දුමින්ද ඩයස් කරුණාරත්න/0777618077

 

LL1646/LAX-1834

772288273V/732581618V

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ

     

6

MOR/2021/91/A

ඉඩම

සිල්ලර බඩු

 

එම්.බී.ජේ.විල්ෆ්‍රඩ් මෙන්ඩිස්0112642148

 

CBA2573

603590171V /703600700V

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ

     

7

MOR/2021/582

ඉඩම

පළතුරු

ඩී.ආර්.කරුණාධීර -0717583787

   

DAG 1997

762461325V / 7818744420V

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ

     

8

MOR/2021/1161

මොරටුව

පිසු ආහාර

 

එම්.බී.එම්.පී.මෙන්ඩිස්0718243800

 

252-2710/WPYW7963/WPABN3329

   

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ

     

9

MOR/2021/1111

රාවතාවත්ත,කටුබැද්ද

සිල්ලර බඩු

   

ඒ.කේ.පී.අනුර0785049355

BDS1352

197619003721

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ

     

10

MOR/2021/1118

රාවතාවත්ත නැගෙනහිර

කුකුල් මස්,බිත්තර,සොසේජස් (නෙල්නා ආයතනය)

 

පී.අනුරසිරි පෙරේරා 0777652778

 

CP-BBG 0533/ BHK 0533

882053347V /682492341V

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ

     

11

MOR/2021/676

මොරටුව

එළවළු,පොල්,කරවල,පළතුරු,සිල්ලර බඩු

   

පී.රංජිත් ප්‍රනාන්දු0769456547

WP-AAF5830/20-2084

711623795V/758403270V/200007602305/

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ

     

12

MOR/2021/727

‍මොරටුව

ගෑස් ,බිත්තර

 

ඩී.ඩී.අතුල ඉදුනිල්0779013341

 

පාපැදිය

196522100392

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ

     

18    552 A    උයන දකුන

අනු අංකය

බල පත්‍ර අංකය

බෙදා හැරීමේ මාර්ගය

භාණ්ඩ වර්ගය

තොග සැපයුම්කරුගේ නම හා දුරකථන අංකය

පළමු කාණ්ඩයේ බෙදාහරින්නාගේ නම හා දුරකථන අංකය

දෙවන කාණ්ඩයේ බෙදාහරින්නාගේ නම හා දුරකථන අංකය

වාහන අංකය

ගමන් ගන්නා අයගේ හැඳුනුම්පත් අංකයන්

සම්බන්ධීකරණ නිලධාරියාගේ  නම හා දුරකථන අංකය

සංචරණයට අවසර හිමි වන ප්‍රදේශ

 

1

MOR/2021/179

උයන දකුණ

එළවලු,පළතුරු,පොල්

 

ටී.අනුර කුමාර පීරිස්/0728261321

 

YO-4155

871042896V/933172945V

එච්.ආර්.ඒ.එම්.ප්‍රියන්ජිත් මයා - 071-1643219

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුල

 

2

MOR/2021/389

උයන දකුණ

හාල්,පරිප්පු, කිරිපිටි,වෙනත්

 

ධනුක රූපසිංහ/0763516621

 

CBK-1953/JR-7079

813380145V/58331883V/793611153V

නදීශා බිංදුහේවා මිය - 071-2194442

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුල

 

3

MOR/2021/389

උයන දකුණ

පළතුරු

 

බී.බී.ජයලත් පෙරේරා/0724388122

 

ADA-6561

801754414V/661064064V

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුල

 

4

MOR/2021/377

උයන දකුණ

සිල්ලර බඩු

 

එච්.පී.කරුණාදාස/0777700084

 

LL-0378/LD-4737/KU-0736/YW-0691

623480976V/640413867V/912381579V/692660820V/792774520V

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුල

 

5

MOR/2021/423

උයන දකුණ/මොරටුව අවට හා හොරේතුඩුව

Litro ගෑස්

 

ජී.බී.අචිනි ජයනිකා/0112648982/0702588086

 

PD-7469/CAG-4539/LP-2041/BEC-2936/BDY-3321/AAG-8098

198932700035/803080410V/196660603864

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුල

 

6

MOR/2021/400

උයන දකුණ

පළතුරු,බිත්තර,එළවලුපොල්

එච්.සංජීව කැළුම් පෙරේරා/0750476082

   

ABT-1843

98936403096/941593445V

 

නාරාහේන්පිට,අරංගල,මාලබේ,කඩවත,පෑළියගොඩ

 

7

MOR/2021/398

උයන දකුණ

පළතුරු,බිත්තර,එළවලු,පොල්,කුළුබඩු,මීකිරි

 

නාලින්ද ජයලත් ප්‍රනාන්දු/0773546701/0115949921

 

ABP-5744

842441935V

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුල

 

8

MOR/2021/519

උයන දකුණ

පිසූ ආහාර

 

ජගත් ප්‍රේමලාල්/0776373200

 

QA-1733

663652141V

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුල

 

9

MOR/2021/516

උයන දකුණ

අල,ලූණු,එළවලු,පළතුරු

 

සඳමාලි ප්‍රනාන්දු/0766922351

 

LG-2872

840321045V/8562635259V

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුල

 

10

MOR/2021/517

උයන දකුණ

එළවලු,පළතුරු

 

සුපුන් සඳරුවන්/0759189553

 

WP-5239

9431042634V/7126125414V

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුල

 

11

MOR/2021/518

උයන දකුණ

ආහාර පාන

   

ජාලිය ප්‍රදීප්/0771748759

BGG-0182

823273223V

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුල

 

12

MOR/2021/545

උයන දකුණ

ෂොපින් බෑග්

 

ධනුෂිකා ප්‍රනාන්දු/0729742604

 

BAX-2495

772583605V/847410515V

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුල

 

13

MOR/2021/542

උයන දකුණ

පොල්,තැඹිළි,පළතුරු

කොළඹ,පිළියන්දල

සුසන්ත/0711492928

 

ABM-7921

197524003546.00

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුල

 

14

MOR/2021/543

උයන දකුණ

එළවලු ,පොල්,කුළුබඩු

කොළඹ,රත්මලාන ආර්ථික

ප්‍රභාත් සුදුසිංහ/0723784316

 

PX-9214/AAV-9658

791131235V/552752961V

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුල

 

15

MOR/2021/612

මොරටුව- කොළඹ/ මොරටුව- කොට්ටාව

සෞඛ්‍ය ආරක්ෂක උපකරණ, විදුලි උපකරණ, ආහාර හා ළදරු ආහාර

 

ටී.ජී.ශේන් පීරිස් -0754209979

 

CAS 8285

913224124V, 612120285V

 

කොළඹ , කටුනායක, නුගේගොඩ, කොටුගොඩ

 

16

MOR/2021/744

උයන දකුණ

කජු,කරවල,තේ කොළ,අච්චාරු

 

 ඒ.මර්වින් ප්‍රනාන්දු 0773434320

 

QY9499

762830582V

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුල

 

17

MOR/2021/715

උයන දකුණ

පළතුරු

 

කේ.සචින් මධුෂාන් 0750877822

 

AAL9971

991110240V  1988094014

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුල

 

18

MOR/2021/738

උයන දකුණ

පළතුරු,පොල්

 

පී.ලක්සිරි ප්‍රනාන්දු 07703746

 

AAB73394

730243863V

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුල

 

19

MOR/2021/740

උයන දකුණ

පොල්,එළවළු,බිත්තර,පොල්තෙල්

   

එච්.ඩී.සමන්ත ප්‍රනාන්දු 0760461115

YY7912

682373423V   950861983V

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුල

 

20

MOR/2021/719

උයන දකුණ

පළතුරු

 

කේ.ජේ.ප්‍රනාන්දු 0758263931

 

QE9967

732612793V  200212004639

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුල

 

21

MOR/2021/720

උයන දකුණ

එළවලු,පළාවර්ග

 

ඩබ්.ආර්.එම්.කුමාර 0772286725

 

201-4936

801961240V

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුල

 

22

MOR/2021/945

මොරටුව, කෙසෙල්වත්ත

පලතුරු

 

ජී.එල්. ජයලත් අපොන්සු    0755105031

 

ABM6359

198529400379

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුල

 

23

MOR/2021/848

මොරටුව,

පොල්,වියළි ආහාර,කුකුල් මස්,

 

එස්.නිලන්ති0772066923

 

DAF1934

661520264V/836884442V

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුල

 

24

MOR/2021/948

අගුලාන

කුකුල් මස්,

 

එම්.චන්දන කුමාරන්0775751346

 

BAX0917

710733384V

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුල

 

25

MOR/2021/870

මොරටුව,රත්මලාන,ගල්කිස්ස,දෙහිවල

එළවළු,පළතුරු

 

ඩබ්.එස්.මධුශංක-0778986897

 

ABU-2313

200127104837/ 791102189V

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුල

 

26

MOR/2021/871

මොරටුව,රාවතාවත්ත

එළවළු,පළතුරු,කුකුල් මස්

 

කේ.විජේන්ද්‍රන්-0778071356

 

ABM-2739/PX-1833

831681209V/ 893450645V

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුල

 

27

MOR/2021/873

මොරටුව,රත්මලාන,ගල්කිස්ස, කටුබැද්ද

එළවළු,පළතුරු

 

එච්.එස්.කුමාර පෙරේරා- 0755140160/0753059380

 

AAG 1980

781164518V/ 200129602504

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුල

 

28

MOR/2021/865

මොරටුව

අත්‍යාවශ්‍ය ආහාර ද්‍රව්‍ය, කෙසෙල්

 

එල්.එම්.සිරන්ත සිල්වා - 0777836510/ 0719789971

 

DAG 7493/AAO 8835

651973015V/ 810411791V/ 690663570V

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුල

 

29

MOR/2021/854

මොරටුව

පිසූ ආහාර

 

එච්.එස්.එච්.කෞෂ්‍ය ප්‍රනාන්දු -0756776056

 

BDB 7127/ ABU 8134

200332412214/ 970594094V

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුල

 

30

MOR/2021/1131

උයන වසම

මාළු,කුකුල් මස්, කුළු බඩු

 

කේ.කේ.ඩී.නිශාන් මාරියෝ ජයවර්ධන 0773931147

 

AAPSP4354

196426100740/197107003248

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුල

 

31

MOR/2021/1132

උයන වසම

මාළු,බිත්තර

 

එස්.ඒ.නුවන් මධුෂංක 0755118920

 

15 ශ්‍රී 5564

2001239035/ 200111003885/ 970371915V

 

කළුතර දිස්ත්‍රික්කය

 

32

MOR/2021/847

ඉදිබැද්ද

මාළු

 

W.ක්‍රිෂාන්ත ප්‍රනාන්දු/0755124338

 

BFP1132

820610709V

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුල

 

33

MOR/2021/862

මොරටුව/ඉදිබැද්ද

මාළු,එළවළු,පළතුරු

 

පටබැදිගේ ප්‍රියන්ත/0762266462

 

AAT4348

197227501264/197186401888

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුල

 

34

MOR/2021/776

වැල්ලවත්ත/පිළියන්දල/පානදුර

මාළු

 

P.U සුසිල් සමන්ත ප්‍රනාන්දු/0776425254

 

WPPU5976

198621904330/632173610V/568134460V

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුල

 

35

MOR/2021/851

මොරටුව

මාළු,පළතුරු

 

T.සුදත් ජයලාල් ප්‍රනාන්දු/0758796751

 

QW6330

871092303V

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුල

 

36

MOR/2021/899

ලුනාව,රාවතාවත්ත

මාළු

 

W.සිල්මන් ප්‍රනාන්දු/0770202662

 

කරත්තය

620104981V

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුල

 

37

MOR/2021/857

උයන දකුණ,මොරටුව

මාළු

 

G.M නුවන් සුදර්ශන අපොන්සු/0753989527

 

WPDAG9950

882131718V/771180833V/791061970V/772002327V/710274118V/740643967V/710153957V

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුල

 

38

MOR/2021/1136

උයන දකුණ

පලතුරු,පොල්

 

ඩබ්.ඩබ්.ඩී.විවියන් පෙරේරා/0775307587

 

QK1863

667622620V/620634573V

     

19    552 B    උයන උතුර

අනු අංකය

බල පත්‍ර අංකය

බෙදා හැරීමේ මාර්ගය

භාණ්ඩ වර්ගය

තොග සැපයුම්කරුගේ නම හා දුරකථන අංකය

පළමු කාණ්ඩයේ බෙදාහරින්නාගේ නම හා දුරකථන අංකය

දෙවන කාණ්ඩයේ බෙදාහරින්නාගේ නම හා දුරකථන අංකය

වාහන අංකය

ගමන් ගන්නා අයගේ හැඳුනුම්පත් අංකයන්

සම්බන්ධීකරණ නිලධාරියාගේ  නම හා දුරකථන අංකය

සංචරණයට අවසර හිමි වන ප්‍රදේශ

 

1

MOR/2021/389

උයන උතුර

බේකරි නිෂ්පාදන

 

පී.එල්.ඉනෝෂන් උදේෂික/0702790795

 

QY-5633,AAH-8012/204-9829/ABP-7108

913643330V/861404471V/762790882V/900663862V/813493500V

එස්.චන්දන ප්‍රනාන්දු මයා  -077-9839948

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ

 

2

MOR/2021/309

උයන උතුර

සිල්ලර ද්‍රව්‍ය හා තොග බඩු

 

ඩිල්ශාන් සුරේන්ද්‍ර ප්‍රනාන්දු/0773533114,2641125

 

LIH-3689/BID-8463/CAD-3611

761971182V/880034367V/723214432V

කේ.සුරංග මයා -071-3477077

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ

 

3

MOR/2021/318

උයන උතුර

හාඩ්වෙයාර් සහ වෙසක් භාණ්ඩ

 

එම්.අසේල මාලක ප්‍රනාන්දු/0777469322

 

KK-6135/38Sri8242/BAW-4741

783502330V/838641741V

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ

 

5

MOR/2021/308

උයන උතුර

සිල්ලර බඩු,වියළි ආහාර

 

මළිඳු සචින්ත ප්‍රනාන්දු/0752995456/0712388647

 

254-0849/HL-0730

950150041V/632551851V

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ

 

6

MOR/2021/314

උයන උතුර

එළවලු,පළතුරු,වියළි ආහාර

 

ටී.රුචිර මධුරංග ද සිල්වා/0772513051/077523621

 

DAG-4437/CAD-0135/DAC-1232

802456115V/885860575V/865780826V

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ

 

7

MOR/2021/376

උයන උතුර

පිසූ ආහාර

 


M ක්ලෙයාර් ද සිල්වා 0770625023

 

BIR-8519

200131300685/751641680V

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ

 

8

MOR/2021/300

උයන උතුර

හාල්,පොල්,බිත්තර,කුළුබඩු

 

උදයංග ප්‍රනාන්දු/0755314872

 

ABO-3954

810113740V/89623300V

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ

 

9

MOR/2021/317

උයන උතුර

හාල්,පොල්,එළවලු,සිල්ලර බඩු

 

සුසිල් ප්‍රේමරත්න/0778310383

 

QC-0952

19770861063/200408211340

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ

 

10

MOR/2021/307

උයන උතුර

සිල්ලර බඩු,ගෑස්,මස්

 

එච්.ප්‍රියන්ත/0711643183

 

ABT-7371

850021902V

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ

 

11

MOR/2021/306

උයන උතුර

සිල්ලර බඩු

 

අතුල පීටර් ප්‍රනාන්දු/2642137

 

ABS-2460

671181190V

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ

 

12

MOR/2021/622

උයන උතුර

මාළු

 

ඩබ්.ඒ.ප්‍රියංකර ප්‍රනාන්දු - 0712069757

 

GB 4409

79106970V

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ

 

13

MOR/2021/623

උයන උතුර

මාළු

 

ඩී.එස්.ප්‍රශාන් පෙරේරා - 0783847526

 

DAG 9950

882131218V/ 663311891V

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ

 

14

MOR/2021/609

උයන උතුර

මඤඤෝක්කා, කොස්, දෙල්, පොලොස්

නන්දන කුලතුංග - 0778876557

   

LB 9197

711592365V

 

හොරණ, පාදුක්ක, හෝමාගම

 

1

 

ලුනාව,මොරටුව,ඉඳිබැද්ද

මාළු

 

බී.වසන්ත කුමාර මෙන්ඩිස් /0779845786

 

ඩිමෝ බට්ටා WPLF1701

831316247V

 

පෑලියගොඩ

උයන උතුර

12

 

ලුනාව,රාවතාවත්ත,මොරටුවැල්ල

මාළු

 

ඩබ්.වසන්ත ප්‍රනාන්දු 0714674512

 

ලොරි රථය WPLF1701

690063638V

 

පෑලියගොඩ

උයන උතුර

31

 

මොරටුව , ලුනාව,හොරේකැලේ

මාළු

 

එම්.ප්‍රියන්ත කුසුම්සිරි ප්‍රනාන්දු 0762678423

 

ලොරි රථයLF1701 /යතුරු පැදිය MV8467

700835057V

 

පෑලියගොඩ

උයන උතුර

34

MOR/2021/346

උයන උතුර

මාළු

 

එම්.ඩී.ලක්ෂාන් ප්‍රනාන්දු 0750124353

 

ලොරි රථයDAG1239

833500201V    197008504019

 

පෑලියගොඩ

උයන උතුර

20    553    මොරටු වැල්ල දකුණ

අනු අංකය

බල පත්‍ර අංකය

බෙදා හැරීමේ මාර්ගය

භාණ්ඩ වර්ගය

තොග සැපයුම්කරුගේ නම හා දුරකථන අංකය

පළමු කාණ්ඩයේ බෙදාහරින්නාගේ නම හා දුරකථන අංකය

දෙවන කාණ්ඩයේ බෙදාහරින්නාගේ නම හා දුරකථන අංකය

වාහන අංකය

ගමන් ගන්නා අයගේ හැඳුනුම්පත් අංකයන්

සම්බන්ධීකරණ නිලධාරියාගේ  නම හා දුරකථන අංකය

සංචරණයට අවසර හිමි වන ප්‍රදේශ

     

1

MOR/2021/167

මොරටුව

බේකරි නිෂ්පාදන

 

බී.ඇන්තනි ජගත් පෙරේරා 0112648769

 

17-0496

590016098V

කේ.එස්.නිසංසලා මිය -071-3770371


කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ

 

 

 

2

MOR/2021/205

මොරටුවැල්ල දකුණ

මස්වර්ග

   

එම්.කේ.පී.ජේ.චරිතප්‍රිය පෙරේරා 072223227

KJ9756/DT2526

852330880V/920713238V                                    

ලලංකා ද සිල්වා මිය -711466464


කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ

     

3

MOR/2021/223

මොරටුවැල්ල දකුණ

පොල්,පොල්තෙල්,බිත්තර,සිල්ලර බඩු

 

එම්.එල්රෝයි ප්‍රනාන්දු 0777662372

 

DAF3215/DAH0352/CAV8422

931142763V/911544717V/633412960V

 


කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ

     

4

MOR/2021/238

මොරටුව

බේකරි නිෂ්පාදන

 

ඩබ්.ඒ.ආර්.ටී.බ්‍රයන් වික්‍රමසිංහ 0777881999

 

CAL2517/BAM4777

893614338V/198623702252V

 


කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ

     

5

MOR/2021/166

මොරටුවැල්ල දකුණ

තුනපහ,බිත්තර,පොල්, පොල්තෙල්

   

කේ.ආර්.පී.මනෝජ් ආරියරත්න/0777558338

AAZ5076

691721370V

 


කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ

     

6

MOR/2021/165

මොරටුවැල්ල දකුණ

පොල්, කෙසෙල්

ටී.ඩබ්.අයි.ප්‍රසන්න සමරසේකර/0715792690

   

LL9893/ABM7962

822191231V/898402029V

 

හලාවත, පුත්තලම, ඇඹිලිපිටිය

     

7

MOR/2021/164

මොරටුවැල්ල

සිල්ලර ද්‍රව්‍ය

   

පී. ඩී. දයාසේන/0112657687

GB9368

561360740V

 


කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ

     

8

MOR/2021/162

පානදුර,මොරටුව

සිල්ලර ද්‍රව්‍ය

 

ඒ.ඒ.ඩී.සේපාලිකා/0713985938

 

BEE8149

882141055V/897840073V

 


කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ

     

9

MOR/2021/124/ඒ

මොරටුව

ඖෂධ,ළදරු ආහාර,සනීපාරක්ෂක ද්‍රව්‍ය

   

එම්.ඩී.ප්‍රියන්ති ගුණතිලක 0714445529

KJ2834/WM6206

570871404V/636320099V

 


කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ

     

10

MOR/2021/480

මොරටුවැල්ල දකුණ

එළවළු,පලතුරු,පොල්

 

ටී.එල්.ඩබ්.නිශාන්ත/0717738765

 

HW8627

198411101192/197614704286

 


කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ

     

11

MOR/2021/152

කොළඔ දිස්ත්‍රික්කය තුළ

පිසූ ආහාර, විශබීජහරණ, පිරිසිදු කාරක දියර

 

එම්.එස්.ප්‍රියංගිකා තුඩුවෙවත්ත/0714972506

 

CAM9196/CAC9966

196767600563/1993364000183/975570053V/652081150V/745750788V

 


කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ

     

12

MOR/2021/265

මොරටුව සිට හලාවත

සිල්ලර බඩු

 

පී.එස්.සාන්ත පෙරේරා/0786610316

 

DAB8890

591704033V/732711040V/791332958V

 


කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ

     

13

MOR/2021/012

මොරටුව

පොල්,කෙසෙල්

 

ටී.වී.ඉන්දික ප්‍රසන්න/0715792690

 

LL9893

822191231V/898402029V/196409301140

 


කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ

     

14

MOR/2021/168

මොරටුව

එළවළු

එම්.එඒ.සුසන්ත ප්‍රනාන්දු/0776149953

   

AAX0129

771272444V/740884301V

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුල

     

15

MOR/2021/264

මොරටුවැල්ල දකුණ

වියළි ආහාර

 

එම්.එම්.දර්ශන ප්‍රනාන්දු0779817700

 

PS0843/AAJ9943

792303129V/863064694V/198808600933/199804510140

 


කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ

     

16

MOR/2021/363

මොරටුවැල්ල දකුණ

එලවළු,අල,ළුනු,

 

එච්.ඒ.ලක්සිරි පෙරේරා0757874097

 

ABF9697

872552685V/733316155V/773552096V

 


කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ

     

17

MOR/2021/598

මොරටුවැල්ල දකුණ

බිමි මල්

ආර්.කේ.රොෂාන් දිලන්ත - 0758690578

   

WP TX 7239

7933001115V

 


කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ

     

18

MOR/2021/599

මොරටුවැල්ල දකුණ

වියළි ආහාර

 

එම්.එම්.දර්ශන ප්‍රනාන්දු 0779817700

 

WP PS 0843 / WP AAJ 9943

792303129V/863064694V/880860933V

 


කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ

     

19

MOR/2021/595

කොළඹ, කොටුව, මොරටුව, කෙසෙල්වත්ත,පානදුර

අත්‍යාවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය

එච්.ජී.විමලසිරි - 0112648739/ 0774236375

   

24ශ්‍රි6117

563553820V/633453690V/812675621V

 


කොළඹ, පානදුර

     

20

MOR/2021/596

මොරටුවැල්ල දකුණ

පලතුරු

එල්.සෙනෙවිරත්න බණ්ඩාර - 0777191116

   

PR 2009/YJ 5194

750451659V/ 752663653V

 


කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ

     

21

MOR/2021/574

මොරටුවැල්ල ,මොරටුව

එලවළු

 

එච්.එස්.සුදන්ත පීරිස් -0773832526

 

PU 2109

802170459V/ 197620003910

 


කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ

     

22

MOR/2021/970

මොරටුව

නිරෝධායනය වන නිවෙස් වලට බඩු මළු ලබා දීම

   

එම්. සම්පත් කුරේ    0729623489

AAO6655

732341471V

 


කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ

     

23

MOR/2021/923

මොරටුව

පලතුරු

   

B.P.R. නිශාන්ත ප්‍රනාන්දු    0722555449

QU3137

813423626V

 


කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ

     

24

MOR/2021/842

එගොඩඋයන දකුණ

සිල්ලර බඩු

 

බී.ආර්.සංජනා මෙන්ඩිස් - 0776140006

 

AAV 4221

956831733V/ 712481366V/ 766741649V

 


කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ

     

25

MOR/2021/818

මොරටුවැල්ල දකුණ

පොල්, කෙසෙල්,එළවළු

 

ඒ.එස්.ප්‍රියන්ත - 0715805900

 

PR 9951

196803602564/ 197207704739/ 717492676V

 


කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ

     

26

MOR/2021/813

මොරටුවැල්ල දකුණ

එළවළු, පලතුරු

 

ජී.ඥාණවතී - 0717660475

 

LB 3923

675660743V/ 201972500V/ 642800426V

 


කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ

     

27

MOR/2021/808

මොරටුවැල්ල දකුණ

සිල්ලර බඩු, කුළු බඩු

 

එන්.ටී.අයි.නිමේෂ් - 0723501434

 

YA 3101

991470271V/ 800544360V

 


කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ

     

28

MOR/2021/1078

පානදුර සිට කොළඹ

සත්ව ඖෂධ හා සත්ව ආහාර

 

ඩී.ජී.ජී.නදීශා ප්‍රියදර්ශනි-0766352480

 

 PJ-9334

873443650V

 


කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ

     

29

MOR/2021/1002

ගාලු පාර, කොළඹ අවට

නිම් ඇදුම්

 

එස්.පි.ඒ.සී.ඉනෝකා සිල්වා - 0714177933

 

KX 3710

772091460V/ 746530609V

 


කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ

     

30

MOR/2021/1127

මොරටුව, රත්මලාන, පානදුර, පිළියන්දල

පිසූ ආහාර

   

එම්.ටී.මෙරිල් පීරිස්-0773789881/0114945465/0775234875

CBD 1051/ BCR 7056/CBJ 3350/KP 8152/ BHF 4739/ XN 7875/ BAQ 6336/ BQK 5307

771600395V/ 199034703746V/ 811171476V/ 194927500867/ 882242730V/ 740912089V/ 2000302103608/ 783192578V

 


කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ

     

31

MOR/2021/721

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය

ටර්කි තෙල්, බේබි නිෂ්පාදන, පොල්තෙල්

කේ.ඩී.පී.නිශාර සී ප්‍රනාන්දු- 0772647474/01126598559

   

WP DAD 8691/ WP PJ 8096

801450997V/95226045V/ 940950988V

 


කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ

     

21    553 A    මොරටු වැල්ල උතුර

අනු අංකය

බල පත්‍ර අංකය

බෙදා හැරීමේ මාර්ගය

භාණ්ඩ වර්ගය

තොග සැපයුම්කරුගේ නම හා දුරකථන අංකය

පළමු කාණ්ඩයේ බෙදාහරින්නාගේ නම හා දුරකථන අංකය

දෙවන කාණ්ඩයේ බෙදාහරින්නාගේ නම හා දුරකථන අංකය

වාහන අංකය

ගමන් ගන්නා අයගේ හැඳුනුම්පත් අංකයන්

සම්බන්ධීකරණ නිලධාරියාගේ  නම හා දුරකථන අංකය

සංචරණයට අවසර හිමි වන ප්‍රදේශ

1

MOR/2021/445

මොරටුව

සිල්ලර බඩු

   

එම්.ඩී.ප්‍රසාද් ප්‍රනාන්දු 0779132368

ABH 8119

771311148V/825052171V

ඒ. කමල් ද සොයිසා මයා - 071 – 4427213

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුල

2

MOR/2021/442

මොරටුව අවට

අල,ලුනු,කරවල,එළවළු

 

කේ.එස්.නිරෝෂ ප්‍රනාන්දු

 

YF1227

75010470V

ඩබ්.ඒ.ඉන්දිකා මිය - 078-4146376

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුල

3

MOR/2021/437

මොරටුව,කොරළවැල්ල,ලුනාව

බිත්තර,පොල්,පොල් තෙල්

 

එම්.වයි.ඉරෝෂ් ප්‍රනාන්දු 0783529981

 

PW3142/BBG1627

540706522V/741600757V

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුල

4

MOR/2021/439

මොරටුව

සිල්ලර බඩු

 

එච්.ඩී.කේ.සුජීව ප්‍රනාන්දු 0787368837

 

BIO0624

723000165V

 

පානදුර , කොළඹ

5

MOR/2021/440

මොරටුව

සිල්ලර බඩු

   

එච්.එම්.සංජීවනි ප්‍රනාන්දු 0711582026

BIH9572

910073583V

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ

6

MOR/2021/001

මොරටුව

කුකුල් මස්,බිත්තර

 

එම්.එන්.ජී.අමීන් 0775320190

 

AAP9217/HI0892

780471581V/199909900700

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුල

7

MOR/2021/005

මොරටුව,බම්බලපිටිය,නුගේගොඩ,මහරගම,වාද්දුව

සිල්ලර  හා තොග වෙළදාම

 

බී.තිලංක ජෝශප් මෙන්ඩිස් 0117676580

 

YD9980/52-7404

198723200547/770590620V

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුල

8

MOR/WS/002

මොරටුව

සහල්,පොල්තෙල්,පොල්,බිත්තර,කරවල,කුළුබඩු,ආහාරද්‍රව්‍ය

එල්.ඩබ්.ඒ.සජීවනී ද මැල්/0755434293

   

N-4368

623303330V/198022300621

 

බින් ගිරිය, මදුරන් කුලිය, කැකිරාව, මතුගම , පොලොන්නරුව

9

MOR/WS/003

මොරටුවැල්ල උතුර

එළවළු,අල,බී.ළුැණු,සුදුළුනූ,රතුළුණු

ආර්.අයි.එම්.රණසිංහ/0777611894

   

LI7584/40-1041/226-3821

197536400924/791821185V/892640416V/850093016V

 

දඹුල්ල

10

MOR/2021/284

මොරටුවැල්ල

නෙස්කැෆේ,නෙස්ටී,මයිලෝ,නෙස්ටමෝල්ට් පිටි බෙදාහැරීම/නෙස්ැෆේ මැෂින් අළුත්වැඩියාව

 

එල්.එල්.මනරම් ද සිල්වා/0774905617

 

20-0434/XR-0460/BIQ-4321-BBD-7383

64254199V/196931100424/

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුල

11

MOR/2021/351

මොරටුව

කුකුල් මස්,හරක්මස්,එළු මස්

එම්.එෆ්.එම්.රෆීඩ්/077996505

   

ABE-8976/YC-2745/QN-7862

672062578V/662072095V/983531881V/932270668V/

 

අනුරාධපුර, ආනමඩුව, කුලියාපිටිය, කළුතර, ගම්පහ 

12

MOR/2021/436

මොරටුවැල්ල

කුළුබඩු,කරවලථඑළවළු,පලතුරු

ටී.එන්.ලක්මිණි පීරීස්/0718880156

   

QQ-5247/BBX-7192

743032926V/76721000V

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ

13

MOR/202/331

මොරටුවැල්ල උතුර

පිසූ ආහාර

   

බී.එච්.කේ.සෞම්‍යා ප්‍රනාන්දු/070304577

AAZ-5022/KB-4439

792512569V/720783258V

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුල

14

MOR/2021/288

මොරටුවැල්ල

බිත්තර,කුකුල් මස්

 

එම්.එන්.එෆ්.අමීන්/0775320190

 

AAB-9217/HI-0892/PB-8926

780471581V/981300785V/199909900700/530284484V/791240581V

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුල

15

MOR/2021/350

මොරටුව

සිල්ලර බඩු

 

එච්.ඒ.ඇන්ටනී කාවින්ද/0727411457

 

ANM-3876/YR-9415/DAF9170/PS-8350

   

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුල

16

MOR/2021/007A

කොළඔ,කළුතර,කුරුණෑගල

හාල්,පොල්,බිත්තර,පොල්තෙල්,කුකුල්මස් තොග ගෙන්වීම

යූ.ඩී.ප්‍රදීප් කුමාර/0778359925

   

PS/8434/LC-8598/PN-2313

760241105V/761900412V/710751790V/871891460V/9900323108V/760241105V

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුල

17

MOR/2021/008A

මොරටුව

සිල්ලර බඩු හා කුකුල්මස් බෙදාහැරීම

යූ.ඩී.ප්‍රදීප් කුමාර/0778359925

   

ABC6864/QP2831/QP7978

802020562V/950350750V/543042480V/967481688V/800520649V/198707106894V

 

කළුතර, කුරුණෑගල

18

MOR/WS/007

මොරටුව

ගවමස්

එම්.බී.එම්.ඉෆාම්/0722142712

   

LE1658/ABL7306/YA6960

783590220V/912030547V/932270668V/802776624V

 

ආනමඩුව, ගල්ගමුව, කහටගස්දිගිලිය

19

MOR/2021/155

මොරටුව

බිත්තර

ඩී.ශ්‍රී චන්ද්‍රන්/0778095374

   

YD-2834/200-0236/PE1231

741401207V/511953324V/730781938V/200106701430

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුල

20

MOR/WS/006

මොරටුව

කුකුල් මස්

ජේ.එස්.මොහොමඩ් අලි/0777188008

   

ABT7829/ABD2401/PH7649

197510104376/851474137V/802610769V/891374712V/197507403010

 

පන්නල, කුලියාපිටිය, කොටදෙනියාව

21

MOR/2021/105

මොරටුවසිට අනුරාධපුර,ආනමඩුව,කුලියාපිටිය,කළුතර

කුකුල් මස්,එළවළු

එම්.එෆ.එම්.රෂීඩ්/0779965052

   

LE1658/YA3209/YC2745

620312665V/200213004757/483531881

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය පිටත

22

MOR/2021/448

මොරටුව,නුගේගොඩ

පිසින ලද බත්,කෙටි ආහාර

 

ඒ.එම්.නසාර්/0112645375

 

LC-9482/BBM-6027/BDC-2653

198700504807,871243942V,198919602258

 


කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ

23

MOR/2021/291

කොරළවැල්ල,එගොඩඋයන

එළවළු,පලතුරු

   

ආර්.ඒ.උජිත උපේක්ෂ/0715735558

ABA-1295

891464940V,196520310060

 


කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ

24

MOR/2021/580

රත්මලාන,පානදුර, මොරටුමුල්ල, ඉදිබැද්ද, මොරටුව

හාල්,සීනි, පොල්තෙල්, පැණි, වියලි ආහාර, සිල්ලර බඩු,සිංහල බෙහෙත් , සත්ත්ව ආහාර

ඩබ්.ඒ.එස්.ඒ.ජයන්ත ප්‍රනාන්දු - 0727905425/ 0112644402

   

QY4490/TJ 7751

913494229V/ 197206504229/ 653041659V

 


කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ

25

MOR/2021/577

මොරටුව- කොළඹ, කොළඹ- පානදුර

විශබීජ නාශක දියර, මුව ආවරණ, මුහුණුආවරණ

 

ඒ.ජේ.මොහොමඩ් ශරානත් - 0714552120

 

HX 7359

810012943V

 

පානදුර , මොරටුව

26

MOR/2021/576

මොරටුව

හාල්, කිරිපිටි, සීනි, අල, පරිප්පු

   

පී.ගමගේ විමලතුංග - 0756853004 / 2658004

wp ABT 132/ WP PH 7755

673322395v/ 952593060v

 

පානදුර , මොරටුව, කොළඹ

27

MOR/2021/609

මොරටුව,  කොළඹ, අවිස්සාවේල්ල

යුවිලිවර් පාරිභෝගික භාණ්ඩ, එලිෆන්ට් හවුස් බීම වර්ග, ඇස්ට්‍රා, ෆ්ලෝරා බටර් වර්ග

   

ශිරාන් දිල්රුක්ෂ පෙරේරා -0773062234/2643560

KY 1144/ CBB 7104/ DADO 567/ BCK 3829/DAH 2112/DSR 2608

662970204V/ 772602391V/ 937552491V/ 970231366V/ 900830070V/ 199926010168/  199822303178/ 931810057V

 

මොරටුව ත්‍රිවිද හමුදා පොලිසිය හා රජයේ ආයතන

28

MOR/2021/620

පානදුර, බණ්ඩාරගම, කැස්බැව, පිලියන්දල, බොරලැස්ගමුව, මොරටුව

ළදරු කිරි ආහාර ද්‍රව්‍ය, Nestle කිරි පිටි, සියලූම නුඩ්ලස් වර්ග

   

එච්.ආර්.මලලරත්න ද සිල්වා - 0773539935

WP LL 1766/ WP DAH 5279

853300667V/ 680943885V/ 911091917V

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුල

29

MOR/2021/672

මොරටුව - ගල්කිස්ස

අත්‍යාවශ්‍ය ආහාර ද්‍රව්‍ය

   

ඒ.වී.තුසිත ඇන්ටන් ප්‍රනාන්දු  0755434293

58-8357

700513165V

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුල

30

MOR/2021/594

මොරටුවැල්ල උතුර

කුකුල් මස් ,හරක් මස්

 

එම්.එම්.එම්.නිසාර් ඛාන් 07776055141

 

BFO7815 /ABG0400

197806301651  770872561V 196535100985

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුල

31

MOR/2021/903

මොරටුව

සිල්ලර බඩු

 

ටී.එම්.තුෂාර දුමින්ද    0776017254

 

PI4925   BCK0588

800930111V    970031855V

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුල

32

MOR/2021/804

මොරටුවැල්ල උතුර

එළවළු, කරවල, මාගරින්, කෝපි/තේ

 

පී.එස්.කුමාර දිසානායක - 0779734564

 

48-7844/ WP MW 7616/HG 1716

196326600189/ 961462819V

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුල

33

MOR/2021/796

මොරටුවැල්ල උතුර

සිල්ලර බඩු,කරවල

 

යු.ජේ.මංජුලා ප්‍රනාන්දු - 0722905866

 

PI 6935

805182920V/ 962743897V/ 196431003699

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුල

34

MOR/2021/801

මොරටුවැල්ල උතුර

කරවල

 

පී.සුරංග වර්ණකුලසූරිය - 0779614645

 

DCA 0809/ CBI 3049

813074052V/ 842701031V/ 922701687V

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුල

35

MOR/2021/1053

මොරටුව

පොල්,එළවළු

 

ටී.ඩී.එස්.කුමාර

 

ABG-8222

811235555V/197366101740

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුල

36

MOR/2021/1014

මොරටුව

එළවළු, පොල්, පලා වර්ග

 

එල්.එස්.මහේෂ් සිල්වා- 0765675723

 

LO 8294/PH 2940

197529203108/ 821590868V/ 821590868V

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුල

37

MOR/2021/1026

කොළඹ, මහරගම

මුහුණු ආවරණ, ඇගලුම් නිශ්පාදන, ළමා සංවර්ධන නිෂ්පාදන

 

එම්.පී.ආසින්ත පෙරේරා - 0779851851

 

QQ 0246/PW 9287

843524141V/ 841701062V

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුල

38

MOR/2021/1036

මොරටුව

සිංහල බෙහෙත් ඹෟෂධ

 

ආර්.ඒ.තරංග රුක්මල්වල- 0777473933

 

GV 8211/ DFI 4334

813623161V/ 670431668V

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුල

39

MOR/2021/699

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය හා පානදුර

සිල්ලර බඩු, ආහාර ද්‍රව්‍ය

 

බී.ටී.ජෝසප් මෙන්ඩිස්- 0773491330

 

CAX 6863/CBA 4639/205-2642

881511045V/710970874V/197010600857/ 811492477V

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුල

40

MOR/2021/709

මොරටුව

එළවළු, පළතුරු

 

ඩී.හර්ෂ විජේමාන්න-0741439000/0741436000

 

JC 5638/DAE 1955

901173168V/850964807V/ 850964807V/ 901173168V

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුල

41

MOR/2021/1069

ඹන්ලයින් සේවා

ලිට්රෝ ගෑස්, පොල්තෙල්, බිත්තර,පොල්

 

ඩබ්.ඒ.එන්.ආර්.ෆොන්සේකා- 0706141471

 

NW DAA 7694/ WP BGQ 8610

820162277V/ 200032600840V/ 196622101990

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුල

42

MOR/2021/710

මොරටුව

මාළු,කරවල,අල,ළූණු

එම්.එච්.එම්.එච්.රාජා පුෂ්පකුමාර/0788299326

   

LN8690/ABP3682/LK5087

6502941060V/197716450710/199824210108/200229200389

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුල

43

MOR/2021/1150

මොරටුව

එළවළු,පළතුරු,සිල්ලර බඩු

 

එච්.ආර්.එන්.ප්‍රනාන්දු/0774391478

 

LC5815

930683973V/960912667V/196835403934

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුල

22    553 B    මොරටු වැල්ල බටහිර

අනු අංකය

බල පත්‍ර අංකය

බෙදා හැරීමේ මාර්ගය

භාණ්ඩ වර්ගය

තොග සැපයුම්කරුගේ නම හා දුරකථන අංකය

පළමු කාණ්ඩයේ බෙදාහරින්නාගේ නම හා දුරකථන අංකය

දෙවන කාණ්ඩයේ බෙදාහරින්නාගේ නම හා දුරකථන අංකය

වාහන අංකය

ගමන් ගන්නා අයගේ හැඳුනුම්පත් අංකයන්

සම්බන්ධීකරණ නිලධාරියාගේ  නම හා දුරකථන අංකය

සංචරණයට අවසර හිමි වන ප්‍රදේශ

2

MOR/2021/319

මොරටුවැල්ල බටහිර

එළවළු

එම්.ඩී.සිරිමල් ලසන්ත/0756946119

   

HI3870

780300230V/770311411V

ලලංකා ද සිල්වා මිය -071-1466464

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ

5

MOR/2021/277

මොරටුවැල්ල බටහිර

එළවළු,සහල්,ළූණු,අල,කරවල

 

එම්.එස්.රොහාන් පීරීස්/0782889291

 

204-3706/WPBFS-5317

790910346V

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ

7

MOR/2021/438

මොරටුවැල්ල,ලුනාව,අගුලාන,කොරළවැල්ල

පොල්,එලවළු,බුලත්

 

එම්.අයි.මනුරංග ප්‍රනාන්දු/0766623132

 

WP YH-9383

830512713V,891910177V

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ

9

MOR/2021/458

කොළඹ අවට

එලවළු

 

එස්.ඩබ්.ඒ.කේ.සුරංග/0756943476

 

Yg-1799

922462895v,956451469v

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ

10

MOR/2021/444

මොරටුවැල්ල බටහිර

පලතුරු, එළවළු , පොල්

නිහාල් ජයලත් පෙරේරා  0757283970

   

L.N.5390

772581629V  781644943V

 

දන් කොටුව, ඇඹිලිපිටිය

12

MOR/2021/868

මොරටුව

එළවළු,පොල්, බිත්තර

 

එච්.කේ.එන්.මහේන්ද්‍ර ප්‍රනාන්දු 0757002314

 

SP PX 1833/ WP JJ 6752

802501595V/ 621621696V/ 831681209V

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ

13

MOR/2021/839

මොරටුව, එගොඩඋයන

එළවළු, සිල්ලර බඩු

 

පී.එල්.නිශාන් නාමල් කුරේ - 0112642552

 

PW 0343/ QQ5247

933110869V/ 743032926V

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ

14

MOR/2021/1019

ලුනාව, ලක්ෂපතිය, මොරටුව

 එළවළු, පළතුරු

 

සී.ඩී.මධුශංඛ අශෝක කුමාර  -0758873452

 

UP PW 0765

983500692V/ 931594460V/ 931594460V/ 783075601V

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ

15

MOR/2021/1016

නවගාලු පාර, මොරටුව, කොරලවැල්ල

එළවළු

 

කේ.එම්.හර්මන් රුද්‍රිගු - 0702957208

 

ABC 3868

661931965V

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ

16

MOR/2021/1018

ඉදිබැද්ද, විල්ලෝරාවත්ත, කටුබැද්ද, මොරටුවැල්ල

මස් වර්ග, බිත්තර

   

බී.පී.දර්ශන මැන්දිස් - 0716495615

QH 2142

911773481V/ 200127000V

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ

17

MOR/2021/1017

අගුලාන, රත්මලාන, මොරටුව

 එළවළු, පළතුරු, කොස්, තැඹිලි , පොල්

 

හැක්ටර් හෙට්ටිආරච්චි - 0775631403

 

LD 4288

196833201753/ 911624796V/ 775422408V

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ

18

MOR/2021/1035

මොරටුවැල්ල බටහිර

පිසූ ආහාර

   

ඒ.වී.එස්.ජානක ඩයස්- 0702141968

BIG 5349/BAA 8298

903114550V/ 993281875V

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ

19

MOR/2021/860

මොරටුවැල්ල/බටහිර

මාළු

 

M.ෆැන්සිස් කුරේ/0763340980

 

WPLK2214

722453778V

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ

20

MOR/2021/1156

මොරටුව හා මෝදර දක්වා

එළවළු,පළතුරු,පොල්

 

ඩබ්.එන්අයි.සුරේෂ් ප්‍රනාන්දු 0770050417

 

WPDAC2247

197520502093/780282851V

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ

21

MOR/2021/1157

මොරටුව හා පිළියන්දල

බිත්තර,පොල්,

පී.එච්.අජිත් නිලන්ත ප්‍රනාන්දු

   

WPPT6819

751015461V/672703107V/198167302204

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ

22

MOR/2021/1158

පානදුර,ගොරකාන

බිත්තර,පොල්,පොල් තෙල්

එච්.නිලන්ති0779196139

   

WPQA5743

892232130V/706214445V/826770880V

 

පානදුර,ගොරකාන

23    553 C    උස්වත්ත

අනු අංකය

බල පත්‍ර අංකය

බෙදා හැරීමේ මාර්ගය

භාණ්ඩ වර්ගය

තොග සැපයුම්කරුගේ නම හා දුරකථන අංකය

පළමු කාණ්ඩයේ බෙදාහරින්නාගේ නම හා දුරකථන අංකය

දෙවන කාණ්ඩයේ බෙදාහරින්නාගේ නම හා දුරකථන අංකය

වාහන අංකය

ගමන් ගන්නා අයගේ හැඳුනුම්පත් අංකයන්

සම්බන්ධීකරණ නිලධාරියාගේ  නම හා දුරකථන අංකය

සංචරණයට අවසර හිමි වන ප්‍රදේශ

     

1

MOR/2021/243

මොරටුව- මෝදර

එළවළු ,පළතුරු

   

ඩබ්.ඩබ්.සුනිමල් ප්‍රේමසිරි/0715638188

DAE5590

752222894V    640872864V / 817644856V

බී.එස්.රත්නභාරතී මිය-0773836145

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ

     

2

MOR/T/014

උස්වත්ත

සිල්ලර

   

ඒ.ඒ.නදීකා දිල්රුක්ෂි/0756671511

YY1094

791064848V   846991107V

ඊ.එල්.ජී.සී.පෙරේරා මයා  071-4802522

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ

     

3

MOR/2021/420

උස්වත්ත අවට

බේකරි නිෂ්පාදන

   

කේ.ඒ.ධර්මසිරි/01126420995

WP QH-1205

199932511430

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ

     

4

MOR/2021/419A

උස්වත්ත හා කිදෙල්පිටිය

එළවළු,පළතුරු,බිත්තර,පළාවර්ග

   

කේ.එච්.ජයන්ත ප්‍රනාන්දු/0777141239

QB-5232

630982588V/716421600V

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ

     

5

MOR/2021/419B

මොරටුව

එළවළු,පළතුරු,ඇතුළු අත්‍යවශ්‍ය ආහාර

 

එස්.එස්.ප්‍රේමසිරි ප්‍රනාන්දු/0758438525

 

PT-6959

820964790V/932590653V

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ

     

6

MOR/2021/0

උස්වත්ත

එළවලු,අල,ලූණු

සුජිත් ප්‍රියනාත් ද සිල්වා/0763878748

   

PV-2989

781811165V/942363893V/765223708V/960330821V

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ

     

7

MOR/2021/132

උස්වත්ත

තෙල්, බිත්තර, පොල්

   

M. කමල් රුද්‍රිගු  0785708299

JR 1424

197328603672  1976564027892

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ

     

8

MOR/2021/664

මොරටුව

බිත්තර, පොල්,අල,ලූණු

 

ඩබ්.මලින්ද නිශාන් - 0756680186

 

PY - 3413

199533501870, 780074140V, 800272200997

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ

     

9

MOR/2021/665

මොරටුව

පළා වර්ග,බිත්තර,අල,ලූණු

 

ඊ.ඩබ්.සුදත් පෙරේරා - 0750700636

 

AAY - 5572

661683171V, 198055104400

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ

     

10

MOR/2021/666

මොරටුවහා කටුබැද්ද

බිත්තර, පොල්,කුකුල් මස්

 

ඒ.වී.පී.ආර්.ඩබ්.වාස් ගුණවර්ධන -0761729943

 

ABM - 3669

726021961V, 199004704490

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ

     

11

MOR/2021/667

මොරටුව

පළා වර්ග,බිත්තර,පොල්, කුළු බඩු

 

ජී.ආර්.රුවන් ජයවර්ධන

 

GE 8006

872573763V/ 907764389V

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ

     

12

MOR/2021/745

මොරටුව

එළවළු

 

ඩබ්.එම්.ඒ.සමින්ද ප්‍රනාන්දු 0719681978

 

QX4262

980403459V

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ

     

13

MOR/2021/744

උස්වත්ත

බිත්තර

 

වයි.ඒ.ක්‍රිශාන් මේදිස් 0775059461

 

BGD9049/ LM8860

782495399V

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ

     

14

MOR/2021/755

උස්වත්ත

එළවළු,පලා,කරපිංචා

 

ඩී.ඒ.සුරංග සිල්වා 0777473012

 

QF3277

790221176V /620633676

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ

     

16

MOR/2021/1070

උස්වත්ත

හාල්,පොල්,සීනි

   

එස්.ජේ.ආර්.සිල්වා-0756861672

MZ-6393

##############

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ

     

17

MOR/2021/934

උස්වත්ත වසම තුළ

බිත්තර,පොල්,පළාවර්ග

 

ඩී.එම්.මංජු දිසානායක 0783675575

 

AAS 5553

830282025V

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය

     

18

MOR/2021/930

උස්වත්ත වසම තුළ

එළවළු,පළතුරු

 

එස්.ෂෙල්ටන් ප්‍රේමසිරි ප්‍රනාන්දු 0758438525

 

PT6959 /WPBGQ 9923

820764790V /932570653V

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය

     

19

MOR/2021/929

උස්වත්ත වසම තුළ

එළවළු,පළතුරු,අල,ළූණු

 

ඩබ්.පී.එල්.සුජිත් ප්‍රියන්ත ද සිල්වා 0788625112

 

PV2989

781811165V/942363893V/20029804933V721743489V

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය

     

20

MOR/2021/931

උස්වත්ත වසම තුළ

බිත්තර,එළවළු

 

එන්.මනෝජ් ක්‍රිශාන්ත ප්‍රනාන්දු 0774296624

 

GM 2792

793402040V/742011100V

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය

     

21

MOR/2021/932

උස්වත්ත වසම තුළ

පොල්

 

ප්‍රීමිස් ජයශාන්ත ප්‍රනාන්දු 0719693041

 

WPBFF 1828

673413676V

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය

     

22

MOR/2021/1164

මොරටුව

ඌරු මස්,කුකුල් මස්,බිත්තර

 

එෆ්.එච්.ප්‍රියන්ත සිල්වා0777264114

 

52-9058

583104305V/871870179V

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය

     

24    554    කොරලවැල්ල  උතුර

අනු අංකය

බල පත්‍ර අංකය

බෙදා හැරීමේ මාර්ගය

භාණ්ඩ වර්ගය

තොග සැපයුම්කරුගේ නම හා දුරකථන අංකය

පළමු කාණ්ඩයේ බෙදාහරින්නාගේ නම හා දුරකථන අංකය

දෙවන කාණ්ඩයේ බෙදාහරින්නාගේ නම හා දුරකථන අංකය

වාහන අංකය

ගමන් ගන්නා අයගේ හැඳුනුම්පත් අංකයන්

සම්බන්ධීකරණ නිලධාරියාගේ  නම හා දුරකථන අංකය

සංචරණයට අවසර හිමි වන ප්‍රදේශ

1

MOR/2021/096

කොරළවැල්ල අවට

පොල්,ගෑස්,බිත්තර,කුකුල් මස්,සිල්ලර භාණ්ඩ

 

ඩබ්.පී.ඉන්ද්‍රචාපා 0784609549

 

YD-5726    AA23536   BEY0151

922750874 V           198108901335   912383431V

ඩබ්. විචිත්‍රා රන්මලී ප්‍රනාන්දු මිය - 071 – 6056715


කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ

2

MOR/2021/92

කොරළවැල්ල, එගොඩ උයන,මොරටුව අවට

ශිතකල හා වියළි ආහාර,එළවළු,මස්,රවල,එල්.පී ගෑස්

 

එච්.අයි.සංජීව ෆොන්සේකා 0112657677

 

PX8782     DAE2117

810031646V        701724640V


කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ

3

MOR/2021/93

කොරළවැල්ල

බේකරි නිෂ්පාදන

   

එෆ්.එච්.අයි.සුනාමි සිල්වා  0775836436

AAR0547  -AAU0604

741662781V    5931874V

සුදේශ් රෝහණ මයා - 071-1259003


කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ

4

MOR/2021/320

මොරටුව,පානදුර,පරත්ත,ලුනාව

එලවළු,පොල්

 

බී.එස්.ඉනේෂ් පීරිස්0775401657

 

DAD9495/YB9162

801240941V/991240160V/

 


කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ

5

MOR/2021/35

කොරලවැල්ල උතුර

පළතුරු, එළවළු, පොල්

ඊ.ජී.සෝමරත්න - 0775782207

   

ලොරිය - WP PY8101

762720388V, 195713103804,

 

තබුත්තේගම, බලන්ගොඩ

6

MOR/2021/140

කොරලවැල්ල උතුර

 පොල්, කේක් බෝඩ්,කුළු බඩු

ඒ.සුනිල් -0715775199

   

ත්‍රිරෝද රථය - AAW 0984

553580676V

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ

7

MOR/2021/161

කොරලවැල්ල පාර, මොරටුව

සිල්ලර බඩු

   

ජේ.කේ.එස්.සුලෝචනා -0771427444

BIQ5987, HQ 2793,BAH7218

815870859V, 710122342V, 710122343V

 


කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ

8

MOR/2021/177

මොරටුව, එගොඩඋයන

ඹෟෂධ

 

ඩබ්.ටී.ප්‍රියන්ත ද අල්විස් - 0112658888/0777636500

 

WP AAK 6917, WP PJ 7997, WP PJ 7997

690312271V, 690430355V, 983043267V

 


කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ

9

MOR/2021/446

කොරලවැල්ල උතුර

හාල්, සිල්ලර බඩු

   

එම්.ගාමිණි පීරිස් - 0115613819

HJ 5347, BIJ 1287

693443644V, 932633850V

 


කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ

10

MOR/2021/447A

කොරලවැල්ල උතුර

හාල්, පරිප්පු, ලුණු, වියලි ආහාර ද්‍රව්‍ය

   

ඩබ්.ඩබ්.එස්.ධනුෂ්ක ප්‍රනාන්දු - 0758784827

AAJ 9547

672181941V, 871802149V

 


කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ

11

MOR/2021/447B

මොරටුව වසම තුල

කුළු බඩු, හදුන්කූරු

   

එම්.ප්‍රේමවතී ප්‍රනාන්දු - 0777882353

WPV 2385

625472660V, 593043517V

 


කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ

12

MOR/2021/381

කොරලවැල්ල උතුර

පළතුරු, කරවල

කේ.පී.එල්. සියානි පෙරේරා -0763862083

   

WP ABQ9790

757892987V, 848523429V

 

මීගොඩ, බේරුවල

13

MOR/2021/389

කොරලවැල්ල උතුර

හාල්,පොල්, සිල්ලර බඩු, අත්‍යාවශ්‍ය ආහාර ද්‍රව්‍ය

ඊ.ආර්.ලක්මාල් මර්තීනු - 0723457179

   

WP PW 0452, WP AAS 5624

199219503100, 200400513261, 943241007V, 199872002168

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ

14

MOR/2021/390

කොරලවැල්ල, ගාලු පාර

පාන් හා කෙටි කෑම

   

දේවිකා ප්‍රනාන්දු - 0777987123

CAQ 7215, ABU 1307

627560338V, 873030887V

 


කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ

15

MOR/2021/448

කොරලවැල්ල , මොරටුව, කටුබැද්ද

පළතුරු, එළවළු, කරවල

 

ටී.පී.කේ.ශ්‍රියානි පෙරේරා -0763862083

 

WP ABQ 9790

757892987V, 848523429V

 


කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ

16

MOR/2021/511

කොරලවැල්ල

හාල්, පිටි,පරිප්පු, අල,රටලුණු, බිස්කට්

   

එස්.පී.ප්‍රදීප් ප්‍රසන්න ප්‍රනාන්දු - 0753855039

WP QA 9872

901660220V, 955352483V

 


කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ

17

MOR/2021/610

කොරළවැල්ල අවට

සිල්ලර බඩු

 

වයි.එස්.රමේෂා මේදිස් - 0762557668

 

BID 3218

908324374V

 


කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ

18

MOR/2021/611

මොරටුව,පානදුර

සිල්ලර බඩු

 

ඩබ්.ඒ.ආර්.ලක්මාල් ධර්මරත්න - 072331898

 

16-5442/ 427127

833130048V

 


කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ

19

MOR/2021/979

මොරටුව

පොල්

එම්.බී.සිලන්ත මෙන්ඩිස්/0712853891

   

PR8351

822810390V/621582984V

 


කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ

20

MOR/2021/976

මොරටුව

සිල්ලර බඩු

 

එම්.සමන්ත/0723375664

 

ABA7022/BDL0443

722811771V/796353910V

 


කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ

21

MOR/2021/975

මොරටුව

පොල්,එළවළු

 

එම්.චන්දන ලක්ෂාන් මැන්දිස්/0778878704

 

DAE1021

843600310V/732113185V

 


කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ

22

MOR/2021/974

මොරටුව

එළවළු,සිල්ලර බඩු

 

ඩබ්.එස්.තිලංක ද මැල්/0764807991

 

PX4995

198903400792/197024302413/702293189V

 


කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ

23

MOR/2021/815

රත්මලාන,පානදුර

ධීවර ආම්පන්න,රිජිෆෝම් වර්ග,පොලිතින් වර්ග

 

කේ.ඩබ්.ඩී.ගුණසිරි විජේගුණරත්න-0112659924/0112657114/0762651145

 

YT-9035

813550121V/198108901335

 


කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ

24

MOR/2021/814

මොරටුව

මස් වර්ග,බිත්තර,පොල්, සිල්ලර බඩු,කුඵබඩු

 

කේ.එස්.තිලිණි ඩයස්-0760758472/0779984438

 

BCA-8460/BFQ-4640/ABH-4760

916725474V/862880919V

 


කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ

25

MOR/2021/092

මොරටුව

ශීතකල හා වියළි ආහාර ද්‍රව්‍ය,එළවළු,පළතුරු,ගෑස්

 

එච්.එෆ්.ඉන්දික සංජිව ෆොන්සේකා0112657677

 

PX8782/DAE1176/CAX2117/YO2090

810031646V/701724640V/741392860V/852210060V/19901870447/991990348V

 


කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ

26

MOR/2021/1003

මොරටුව

සිල්ලර බඩු

 

එම්.උදේසිරි දයානන්ද පීරිස් 0728100518

 

AAZ2580

870151659V/917662277V

 


කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ

27

MOR/2021/76B

කොරළවැල්ල උතුර

අයිස්

 

වයි.එන්.ප්‍රියන්ත මේදිස් 0712847976

 

D.A.D 9176

671363981V/841453760V

 


කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ

28

MOR/2021/759

පානදුර,මොරටුව,කොළඹ,හෝමාගම,මහරගම

මුහුණු ආවරණ හා ඇගලුම් ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන සදහා අවශ්‍ය උපාංග

 

එන්.එස්.සී.ඉන්ටනැෂනල් පෞද්ගලික සමාගම 0777574694

 

WP PH 7749/WP KU 0149/GD8716/B 0723/BDG 7451/BDU 8666

722651294V/771633579V/681541292V/823211988V882030598V/198406102872

 


කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ

29

MOR/2021/758

මොරටුව,කඩලාන,රත්මලාන

යෝගට්,වටලප්පන්

 

ටී.රොශාන්ත බන්දුල පීරිස්0770414129

 

BBT 7804

802292910V

 


කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ

30

MOR/2021/1159

මොරටුව

එළවළු, කරවල,සිල්ලර බඩු

 

එස්.ඩී.ඒ.ලිවේරා-0752106455

 

YB 9384/PP 6462/BFM 0470

970024034V/970133194V

 


කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ

31

MOR/2021/1149

මොරටුව, කොරලවැල්ල

කුකුල් මස්

 

එම්.එන්.එම්.ෂෆ්රාන්-0766249194

 

WP ABT 2543

941860753V/671902181V

 


කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ

25    554 A    කොරලවැල්ල  දකුණ

අනු අංකය

බල පත්‍ර අංකය

බෙදා හැරීමේ මාර්ගය

භාණ්ඩ වර්ගය

තොග සැපයුම්කරුගේ නම හා දුරකථන අංකය

පළමු කාණ්ඩයේ බෙදාහරින්නාගේ නම හා දුරකථන අංකය

දෙවන කාණ්ඩයේ බෙදාහරින්නාගේ නම හා දුරකථන අංකය

වාහන අංකය

ගමන් ගන්නා අයගේ හැඳුනුම්පත් අංකයන්

සම්බන්ධීකරණ නිලධාරියාගේ  නම හා දුරකථන අංකය

සංචරණයට අවසර හිමි වන ප්‍රදේශ

1

MOR/2021/131

මොරටුව

හාල්,පොල්, සීනි,පරිප්පු,තේ කොල, කෝපි, සබන් වර්ග, නුඩිල්ස්, කිරිපිටි

   

ඩී.ගිහාන් අතුකෝරල -0775937574

CAY 6998,  YC 3317

198013103698, 198005502036, 876162067V

ඩබ්.ඩබ්.දයාෂ් කුෂාංග ප්‍රනාන්දු මයා  - 071-9070257

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ

2

MOR/2021/176

කොරලවැල්ල

පළතුරු, එළවළු

 

ඒ.ප්‍රසන්න විජේසිංහ - 0711674875

 

DAG 6422, AAL 3114

199323002152, 199323002152, 752980365V

සංජීවනී චතුරිකා මිය - 071-2626644

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ

3

MOR/2021/512

කොරලවැල්ල දකුණ

සිල්ලර බඩු

   

එම්.සමින්ද ප්‍රනාන්දු - 0720138234

BFZ 2133

197919804173, 807193287V

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ

4

MOR/2021/418

මොරටුමුල්ල, කඩලාන, මොරටුව, පානදුර

හාල්,පොල්, කුළු බඩු,  එළවළු

   

එල්.ජයන්ත කේ ද සිල්වා - 0771818551

BEF 4150, AAW 8620

943231290V, 663210882V

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ

5

MOR/2021/486

කොරලවැල්ල දකුණ

සිල්ලර බඩු

   

නිලන්ත ප්‍රනාන්දු - 0786603985

CAM 8355

821250846V, 962000126V,198336304143

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ

6

MOR/2021/427

කොරලවැල්ල

කරවල

 

සෙව්වන්දි මධුෂිකා - 0763121013

 

AAR 4476

880392093V, 915214215V

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ

7

MOR/2021/428

කොරලවැල්ල දකුණ

සිල්ලර බඩු

   

ප්‍රදීප් ප්‍රනාන්දු - 0779409845

AAP 6239

893420479V, 635734078V

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ

8

MOR/2021/162

කොරලවැල්ල දකුණ

සිල්ලර බඩු

 

ඒ.ඒ.දයාංගනී සේපාලිකා 0713985938

 

BEE8149

882141055V  897840073

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ

9

MOR/2021/1022

අගුලාන, එගොඩඋයන දකුණ

කල් කිරි බෝතල්, බිස්කට් වර්ග, බිම වර්ග, ෂොපින් බැග්

 

එම්.ජයනාත් ප්‍රනාන්දු - 0779538237

 

DAH 2848

197215900356/ 767642571V

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ

10

MOR/2021/1039

මොරටුව, පිලියන්දල, පානදුර, රත්මලාන

ආහාර ද්‍රව්‍ය

 

ඩබ්.ඩබ්.එන්.අයි.ප්‍රනාන්දු - 0703335077

 

CAT 3989/ WP DEY 7202/ SP PA 1030/ YK 5235/ WP VR 4080

743120779V/ 892761841V/ 931220233V/ 751111851V/ 791500346V/ 987352353V

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ

11

MOR/2021/757

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය

දර සැපයීම

   

ටී.චමින්ද තුෂාර 0777891841

DAB2337/43-7837

703631819V/200011203292/197625903580

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ

12

MOR/2021/757A

මොරටුව

වියළි ආහාර,

 

එම්.චාමර සුරංග සම්පත්0112658027

 

CBG1823/ABE6981

830521666V/931360523V/

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ

13

MOR/2021/779

මොරටුව

මඤ්ඤොක්කා සහ පළා වර්ග

 

පී.ශෂිත කැළුම් ප්‍රනාන්දු 0773513622

 

YY 2918

870401337V

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ

14

MOR/2021/769

මොරටුව

සිල්ලර බඩු,පොල් තෙල්,පොල්,බිත්තර,එළවළු

 

ටී.ආරියදාස පීරිස්0716649190

 

PW 0147/AAO 8565

921012918V/583650229V/199932810804

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ

15

MOR/2021/720

මොරටුව

හාල්,පොල්,සිල්ලර බඩු

 

ජී.සෂික ප්‍රියනාත් ප්‍රනාන්දු0761271269

 

WPBDW9907

971471930V

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ

16

MOR/2021/1143

මොරටුව

පලා වර්ග,අල වර්ග

 

පී.ශෂික කැළුම්0773513622

 

YY2918

8704011337/801524567V

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ

17

MOR/2021/1142

මොරටුව

කුළුබඩු,රසකැවිලි

එම්.ගිහාන් පීරිස්

   

PS7973

863262470V/810160101V

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ

26    554 B    කොරලවැල්ල  නැගෙනහිර

අනු අංකය

බල පත්‍ර අංකය

බෙදා හැරීමේ මාර්ගය

භාණ්ඩ වර්ගය

තොග සැපයුම්කරුගේ නම හා දුරකථන අංකය

පළමු කාණ්ඩයේ බෙදාහරින්නාගේ නම හා දුරකථන අංකය

දෙවන කාණ්ඩයේ බෙදාහරින්නාගේ නම හා දුරකථන අංකය

වාහන අංකය

ගමන් ගන්නා අයගේ හැඳුනුම්පත් අංකයන්

සම්බන්ධීකරණ නිලධාරියාගේ  නම හා දුරකථන අංකය

සංචරණයට අවසර හිමි වන ප්‍රදේශ

1

MOR/2021/115

කොරළවැල්ල අවට

පළතුරු,පොල්

 

එච්.පී.උදේනි නර්මදා  077212843

 

ABJ 5969   MA9773

841320530V       842482909V

යු.ඒ.එන්.ප්‍රියදර්ශනී  මිය-0773832526


කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ

2

MOR/2021/130

කොරළවැල්ල නැගෙනහිර

හාල්,පොල්,සිල්ලර බඩු,සිනි,පිටි වර්ග

 

එම්.නිර්මලා ප්‍රියන්ති ප්‍රනාන්දු 0722147560

 

54-13-32

682360178V       665803228V

එච්. එල්. යූ. ශ්‍රීයාකාන්ති මිය 714442107


කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ

3

MOR/2021/160

කොරළවැල්ල නැගෙනහිර

සිල්ලර ද්‍රව්‍ය, පිසූ ආහාර

 

එස්.ඉලංගෝවන්/0789737397

 

29ශ්‍රී9406/ABY2918

771460321V/782302400V

 


කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ

4

MOR/2021/138

කොරළවැල්ල නැගෙනහිර

හාල්,සීනි,සිල්ලර බඩු,

 

එම්.පී.පී.නිලන්ෂ කුරේ 0777349933

 

CBJ1393/YT9035/AAZ3536

673450865V/813550121V/198108901335/947401149V

 


කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ

5

MOR/2021/173

කොරලවැල්ල නැගෙනහිර

එළවළු

   

සදුනි කුමාරි -0777117434

AAU 3121, ABE 1396

990910456V, 7307030152V, 199631904374

 


කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ

6

MOR/2021/175

කොරලවැල්ල නැගෙනහිර

පිසූ ආහාර

   

ඩබ්.එස්. අරුණිකා ප්‍රනාන්දු - 0773218683

YV 2564

912833895V, 938170061V

 


කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ

7

MOR/2021/587

මොරටුව ප්‍රදේශයේ

කුළු බඩු

 

ඩබ්.එම්. ප්‍රියදර්ශනී ද මැල් 0703050243

 

BEQ-2991

731970335V  775810777V

 

කොළඹ, කළුතර

8

MOR/2021/608

කොරලවැල්ල කොට්ඨාශයේ

සිල්ලර බඩු

 

කේ.ඩබ්.උදේනි ප්‍රීතිකා  0789738552

 

PV1033

941891446V

 


කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ

9

MOR/2021/902

පානදුර සිට කොල්ලුපිටිය දක්වා

හාල් බෑග්, මුද්‍රණය කරන ලද රෙදි

 

ඩබ්.එම්.රමණි පද්මකාන්ති 0702555793

 

AAS 7962

790244028V

 


කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ

10

MOR/2021/729

කොරලවැල්ල

එළවළු, පළතුරු

 

කේ.ඩී.යු.ලක්ෂ්මන් ප්‍රදිනාන්දු-0778434623

 

DAF0812

196432600808/ 675953325V/ 711722971V

 


කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ

27    554 C    කොරලවැල්ල  බටහිර

අනු අංකය

බල පත්‍ර අංකය

බෙදා හැරීමේ මාර්ගය

භාණ්ඩ වර්ගය

තොග සැපයුම්කරුගේ නම හා දුරකථන අංකය

පළමු කාණ්ඩයේ බෙදාහරින්නාගේ නම හා දුරකථන අංකය

දෙවන කාණ්ඩයේ බෙදාහරින්නාගේ නම හා දුරකථන අංකය

වාහන අංකය

ගමන් ගන්නා අයගේ හැඳුනුම්පත් අංකයන්

සම්බන්ධීකරණ නිලධාරියාගේ  නම හා දුරකථන අංකය

සංචරණයට අවසර හිමි වන ප්‍රදේශ

1

MOR/2021/100

මොරටුව අවට

පළතුරු

 

එම්.නිශාන්ත තිලක් අමරපාල 0775281137

 

WP-BAE-1288

583464204V 200217401324

කේ.යු.වත්සලා ඩයස් මිය - 071-2078007

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුල

2

MOR/2021/102

කොරළවැල්ල අවට

ගෑස් ෂෙල් ,වියළි ආහාර දුව්‍ය,කුකුල් මස්

 

පී.ඩිලුෂ් තුෂාර ප්‍රනාන්දු/ 0763991984

 

BHN-7897   ABR-2606

831942967v         910483226v

රසික සමරවික්‍රම -711333670

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුල

3

MOR/2021/101

ස්ටෙලා පටුමග සිට තුන්වන පටුමග ඇතුළු මෝදර පාර

බේකරි නිෂ්පාදන

 

ඩී.චමින්ද එදිරිසිංහ 0774308431

 

SPGO-8825           W.PÁBS-3551

197704700730    812574493V

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුල

4

MOR/2021/103

කොරළවැල්ල අවට

කුකුල් මස්,කුළුබඩු ,සිල්ලර බඩු,පොල්

 

එන්. පී.මොහොමඩ් කාමිල් 0754038666

 

WP-ABF-1783           VP7594

752360383V         722242181V      

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුල

5

MOR/2021/097

කොරළවැල්ල අවට

පොල්,ගෑස්

 

එච්.කේ.රවින්ද්‍ර ප්‍රනාන්දු 0774240296

 

WPPS-3348

691020495V         971423021V

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුල

6

MOR/2021/134

කොරළවැල්ල අවට

හාල්,පොල්,සිල්ලර ද්‍රව්‍ය

 

එච්.එන්.ඒ.දිල්හාර නාවිමන0711477255

 

YO3350

880874080V

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුල

7

MOR/2021/557

කොරළවැල්ල බටහිර

පළතුරු

 

තිලක් අමරපාල/0775281137

 

BAE-1588

583464204V/200217401324/690443180V

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුල

8

MOR/2021/98

කොරළවැල්ල අවට

සිල්ලර බඩු

 

එල්.ඒ.නිලානි සුරේකා 0767002382

 

ලොරි රථය DBG 5437

752202350V  193268703949

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුල

9

MOR/2021/824

කොරලවැල්ල බටහිර

සිල්ලර බඩු

 

එච්.ඩී.එස්.ආර්.සොයිසා -0717012388

 

PP 5966

198706901548

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුල

10

MOR/2021/777

මොරටුව හා කොරළවැල්ල අවට

එළවළු,පළතුරු,කරවල

 

ඩබ්.ඩබ්.එස්.මධුරංග පෙරේරා0740313840

 

PQ 5593 /B.I.I.6427

873004428V/8331201553V

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුල

11

MOR/2021/74B

කොරළවැල්ල බටහිර

එළවළු,සහල්,බිත්තර,පොල්

 

යු.සිම්සන් ප්‍රනාන්දු 0753056287

 

QU4856

610073298V/782932748V

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුල

12

MOR/2021/843

කොරළවැල්ල

මාළු

 

W.W.D සමන්ත පෙරේරා/0754544972

 

WPAAN5418

881551314V/666422449V

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුල

13

MOR/2021/722

කොරළවැල්ල

කුකුල් මස්,හරක් මස්,ඌරු මස්,බිත්තර

 

ඩබ්.ඩබ්.ඉෂාඩ් දෙවානන්ද ප්‍රනාන්දු0741059349

 

YA3085/YZ1306

721181740V/200222702590/732870121V/199919810288

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුල

14

MOR/2021/1154

කොරළවැල්ල අවට

සිල්ලර බඩු

 

එල්.එච්.නිරෝෂනි0722178627

 

WPQV6756

661113308V/690783355V

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුල

15

MOR/2021/692

කොරළවැල්ල අවට

පොල්

 

පී.බී.රසික ශ්‍රී ප්‍රසන්න පතිරණ0773719974

 

PX0397

840901122V/925841790V

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුල

28    555    කටුකුරුන්ද උතුර

අනු අංකය

බල පත්‍ර අංකය

බෙදා හැරීමේ මාර්ගය

භාණ්ඩ වර්ගය

තොග සැපයුම්කරුගේ නම හා දුරකථන අංකය

පළමු කාණ්ඩයේ බෙදාහරින්නාගේ නම හා දුරකථන අංකය

දෙවන කාණ්ඩයේ බෙදාහරින්නාගේ නම හා දුරකථන අංකය

වාහන අංකය

ගමන් ගන්නා අයගේ හැඳුනුම්පත් අංකයන්

සම්බන්ධීකරණ නිලධාරියාගේ  නම හා දුරකථන අංකය

සංචරණයට අවසර හිමි වන ප්‍රදේශ

1

MOR/2021/T/0021

කටුකුරුන්ද වසම

සිල්ලර බඩු,එළවළු,බිත්තර

 

එච්.එම්.නලින්ද ප්‍රනාන්දු/0717518625

 

YT1296

19770360400     788424078V

ඊ. එච්. ඩී. ලක්මාල් දයා - (වැ. බ)- 076 – 8426486

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුල

2

MOR/2021/T/009

කටුකුරුන්ද -මොරටුව

සහල්,කුළුබඩු

 

එස්.ලසන්ත චතුරංග ප්‍රනාන්දු /0727004346

 

HL2168

197727001829     198082304548

ලාලිත සෝමවර්ධන මයා-0717751907

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුල

3

MOR/2021/T/011

කටුකුරුන්ද වසම

සිල්ලර බඩු

 

ටී.රොහාන් ශ්‍රීමාල් /0710888623/0717178623

 

QI2558 /LG2558

790011112V   80573366V

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුල

4

MOR/2021/T/012

කටුකුරුන්ද වසම තුළ

සිල්ලර බඩු

 

එල්.චන්ද්‍රික සිල්වා /0701944097

 

BAR4671 /LE3212

199128902840  735391607V

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුල

5

MOR/2021/T/007

කටුකුරුන්ද වසම තුළ

සිල්ලර බඩු

 

ඒ.ඒ.ප්‍රේමචන්ද්‍ර/0779218286

 

LF4448  BCK0937

197017510023  810853271V

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුල

6

MOR/2021/T/013

කටුකුරුන්ද වසම තුළ

සිල්ලර බඩු

   

ඩබ්.ඩබ්.ශෙල්ටන් ලලිත් /0726897217

ABC4215

570060775V

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුල

7

MOR/2021/T/010

එගොඩඋයන- මොරටුව දක්වා

බේකරි නිෂ්පාදන අලෙවිය

   

එන්.සුමිත් /0783168601

DAH6501

771882255V    733161019V

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුල

8

MOR/2021/0155

කටුකුරුන්ද වසම තුළ

සිල්ලර බඩු

 

පී.ලක්ෂාන් ප්‍රියංකර /0760504592

 

FZ9063  / CP/YI6875

941570585V     852321237V

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුල

9

MOR/2021/0259

කටුකුරුන්ද වසම තුළ

සිල්ලර බඩු

 

ජී.විජේසේකර/ 0758318892

 

WPYX4460 /WPBEO 3574

883212746v     196411303353

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුල

10

MOR/2021/0415

කටුකුරුන්ද වසම තුළ

බිත්තර ,කුළුබඩු

ඩබු.ඩබු.සෙක්ටර්ස් ප්‍රනාන්දු /0717317126

   

WPPX1338 /WPPW0147/WPAAX1306 /WPBAY9187

921012918V    771953670V

 

කළුතර, කුරුණෑගල

11

MOR/2021/154

බණ්ඩාරගම-වලපල

පොල්, සිල්ලර බඩු

 

බී.එච්.ගුණසිරි පීරිස් /0725257551

 

WV9140

640493020V

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුල

12

MOR/2021/75/B

කටුකුරුන්ද වසම තුළ

කුළු බඩු,ලුණු,දෙහි,අඹ,තෙල්

 

ඒ.එස්.රසාංග සිල්වා 0771853350

 

BFI 7457 /CBH1907/KU0888

820554779V/765931525V/753421220V/881530312V/633163936V

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුල

13

MOR/2021/764

කටුකුරුන්ද වසම තුළ

දර

 

එම්.සී.රන්ජන් රුවන්සන් කුරේ 0777288765

 

HT8458/40 ශ්‍රී 9819

643110253V  943633967V

 

යාපනය දිස්.හා හම්බන්තොට දිස් . අතර

14

MOR/2021/752

කටුකුරුන්ද උතුර

එළවළු, පළතුරු

 

ජේ.ඩී.කනිශ්ක මනෝජ්  0779105439

 

DAH7934/YC8147

921122519V/967791075V

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුල

15

MOR/2021/952

මොරටුව,කොරළවැල්ල,කටුකුරුන්ද

 සිල්ලර බඩු ,සහල්,තෙල්

 

එම්.නිමල් පීරිස්-0718699899

 

ABC-6908/ PW-2505

620622702V/ 892771847V

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුල

16

MOR/2021/1087

මොරටුව, ගල්කිස්ස, රත්මලාන

බේකරි නිෂ්පාදන, පිසින ලද ආහාර

 

එච්.එස්.ඩබ්.ඇන්ටෝනියෝ ද සිල්වා - 0776857146

 

CAK 1988/ UP DAC 1988

691132374V/850622701V/ 716722937V

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුල

17

MOR/2021/698

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුල

බේකරි හා පිසූ ආහාර

 

ඒ.ආර්.ඩී.ඩී.සොයිසා-0773621774

 

KX 2971/BET 6752

690120046V/ 841830407V/766342078V

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුල

29    555 A    කටුකුරුන්ද දකුණ

අනු අංකය

බල පත්‍ර අංකය

බෙදා හැරීමේ මාර්ගය

භාණ්ඩ වර්ගය

තොග සැපයුම්කරුගේ නම හා දුරකථන අංකය

පළමු කාණ්ඩයේ බෙදාහරින්නාගේ නම හා දුරකථන අංකය

දෙවන කාණ්ඩයේ බෙදාහරින්නාගේ නම හා දුරකථන අංකය

වාහන අංකය

ගමන් ගන්නා අයගේ හැඳුනුම්පත් අංකයන්

සම්බන්ධීකරණ නිලධාරියාගේ  නම හා දුරකථන අංකය

සංචරණයට අවසර හිමි වන ප්‍රදේශ

     

1

MOR/2021/375

මොරටුව - අළුත්පාලම දක්වා

එළවළු,පලතුරු,හාල්,කුළු බඩු

 

ඒ.ඩී.කේ.දිනේෂ් කුමාර /0724680952

 

LC 1082/ GS2707/4321

87351374V  197914004754

එම්.එ.එස්.ප්‍රියදර්ශන මයා - 077-6969317


කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ

     

2

MOR/2021/449

එගොඩඋයන

හාල්,සිල්ලර,එලවළු,පිටි වර්ග

 

ටී.ආර්.පීරිස් /0755349549

 

GL3806 

712290838V 197272301196

ඩබ්.නුවන් චතුරංග මයා - 071-4906935


කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ

     

3

MOR/2021/353

එගොඩඋයන,කටුකුරුන්ද

හාල්,සිල්ලර,පරිප්පු,සීනී,ග්‍රොසරි භාණ්ඩ,කුළුබඩු

 

ජී.කේ.අජන්ත/0774138073

 

SP AAM-0709,WP BHL-0329

810933151V,720972203V,83394284V,805504056V

 


කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ

     

4

MOR/2021/260

මොරටුව

පලතුරු,එළවළු

 

පී.ඩී.තරංග ප්‍රනාන්දු/0775270229

 

AAQ-8483

198622501938,683041656V

 


කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ

     

5

MOR/2021/643

කටුකුරුන්ද දකුණ

පලතුරු,එළවළු

එල්.ආර්. ලසන්ත පෙරේරා -0723970787

   

WPLI 4588

743212630V /199605004089

 


කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ

     

6

MOR/2021/641

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුල

පාරම්පරික සහල් හා කුළුබඩු හා ධාන්‍ය

එස්.රම්‍යමාලි අමරසේන -0773771487

   

ABH 9213/PJ 8846

672801966V/ 199426800074/ 885323154V/ 853640891V

 

අනුරාධපුර හා හොරණ

     

7

MOR/2021/640

කටුකුරුන්ද දකුණ

හාල්,එලවළු,පොල්, සිල්ලර බඩු

කේ.සම්පත් රුද්‍රිගු - 0779715934

   

DAD 5376

782662295V/ 702730422V

 


කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ

     

8

MOR/2021/656

මෝදර , මොරටුව, ගල්කිස්ස

පිසු ආහාර

 

XO හොටෙල්(මචං උයන) - 0112659429/ 0772306878

 

WPC AK 1520/ WPBGX 9557/ WPBHQ 2522/ WP PBH 6318

80493527V/ 861641180V/ 862862937V/ 861743314V/ 863153824V

 


කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ

     

9

MOR/2021/644

කටුකුරුන්ද දකුණ

එළවළු,පලතුරු

 

එස්.පී.එස්.චානක - 0772018879/ 0755958548

 

DAB 0880

198203102600/ 961122180V

 


කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ

     

10

MOR/2021/642

කටුකුරුන්ද දකුණ

මාළු

පී.එස්.ඉන්ද්‍රකුමාර ප්‍රනාන්දු - 0712745491

   

ABN 8760

197926504746

 

බේරුවල

     

11

MOR/2021/775

මොරටුව

එළවළු,පොල්,කුළුබඩු,අල,  ළූණූ

 

කේ.සුනිල් ප්‍රනාන්දු 0112649241

 

AAV1966

870722214V    892413193V

 


කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ

     

12

MOR/2021/780

මොරටුව

එළවළු,පලතුරු

 

බී.නියුමාල් සිරංග මෙන්ඩිස් 0754427402

 

WPPW0572

971813466V 860802813V 200130304120

 

වැලිමඩ,දඹුල්ල,ගම්පොළ,කොළම,පෑලියගොඩ

     

13

MOR/2021/766

කටුකුරුන්ද

සිල්ලර බඩු

 

එම්.ඩී.නිරංගනී පීරිස් 0715846217

 

16 ශ්‍රී 0620

791072247V  828122010V

 


කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ

     

14

MOR/2021/754

කටුකුරුන්ද දකුණ

එළවළු,පලතුරු,පොල්

 

ජේ.ජේ.ලක්ෂාන් කෞශල්‍ය 0757455955

 

WPDAC0297

930870579V  822603335V

 

දඹුල්ල,මීගොඩ,කොළඹ,පුත්තලම,කුරුණැගල

     

15

MOR/2021/753

කටුකුරුන්ද දකුණ

පොල්,කුළුබඩු,සහල්

 

පී.ජී.සිසිර ප්‍රනාන්දු 0776182029

 

DAG6287

661901497V  200036200170

 


කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ

     

16

MOR/2021/751

මොරටුව

පොල්

 

එම්.කේ.පී.නිහාල් ක්‍රිශාන්ත පෙරේරා 0771298564

 

WPQV 7331

782455150V

 

කොළඹ,හොරණ,කළුතර

     

17

MOR/2021/973

කටුකුරුන්ද

හාල්,සිල්ලර බඩු

 

ජී.එම්.ගීතා අපෝන්සු/0786888125

 

14-7038

196309103896/913422457V

 


කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ

     

18

MOR/2021/925

කටුකුරුන්ද

එළවළු,පලතුරු,කෙසෙල්,බිත්තර

 

ඩබ්.උදයසිරි/0714409106

 

LM7036

693450560V/199111604884/782084046V

 


කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ

     

19

MOR/2021/824

කටුකුරුන්ද

එළවළු,පලතුරු

 

එම්.පත්මසිරි පෙරේරා0782048445

 

LD8465

196512604421/706393668V

 


කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ

     

20

MOR/2021/800

කටුකුරුන්ද

එළවළු,සිල්ලර බඩු

 

එච්.කේ.එන්.නෝනිස් ජයසිංහ0775290618

 

QX2472

740491628V/755311596V

 


කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ

     

21

MOR/2021/812

කටුකුරුන්ද

පොල්,බිත්තර,මඤ්ඤොක්කා

 

ජී.ජී.එන්.චන්දන අපොන්සු0715938470/0711281535

 

WPAAX2008

792710468V/711054111V

 


කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ

     

22

MOR/2021/810

කටුකුරුන්ද

එළවළු,පලතුරු

 

එම්.එස්.මදුසංඛ පෙරේරා0786812217

 

PQ9715

199118801497/199651402819

 


කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ

     

23

MOR/2021/811

කටුකුරුන්ද

සිල්ලර බඩු,එළවළු,

 

ඩී.ආර්.කේ.අබේසුන්දර0715759363/0773360370

 

ABQ3805

742531180V/775811633V

 


කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ

     

24

MOR/2021/1064

මොරටුව,කටුකුරුන්ද දකුණ,වැල්ලවත්ත

කුළුබඩු

 

ඩබ්.ඩබ්.ඩී.ආර්.රන්දික පෙරේරා-0777543236

   

871714231V

 


කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ

     

25

MOR/2021/1079

මොරටුව

එළවළු,පළතුරු

 

බී.එන්.සිරන්ත මැන්දිස්-0759683064

 

DAD-1111

971813460V/761613715V/198034004488

 


කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ

     

26

MOR/2021/1124

කටුකුරුන්ද දකුණ

පළතුරු

 

එන්.එච්.අයි.පුෂ්ප කුමාර0713612278

 

WP-DAG-2913

832233005V /732563431V

 


කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ

     

27

MOR/2021/687

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුල

පාරම්පරික සහල්/ධාන්‍ය වර්ග, කුළු බඩු

 

එස්.රම්‍යමාලි අමරසේන-

 

ABH 9213/PJ 8846/KG 9900

672801966V/ 885323154V/ 199426800074/ 853640891V/ 771670636V/ 197760802430

 


කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ

     

28

MOR/2021/688

පානදුර, බණ්ඩාරගම, හොරණ, වාද්දුව, කෙසෙල්වත්ත, තොටවත්ත, මොරටුව ,ලුනාව, කොරලවැල්ල, එගොඩඋයන

එළවළු, පොල්

 

ඩබ්.අනිල් රංජිත් ප්‍රනාන්දු- 0778296371

 

DAD 0859

761741632V/ 198632302481

 

පානදුර, බණ්ඩාරගම, හොරණ, වාද්දුව, කෙසෙල්වත්ත

     

29

MOR/2021/689

 මොරටුව

එළවළු, පළතුරු

 

ජී.එම්.සී.එම්.කුමාර අපෝන්සු- 0729011443

 

DAE 7273/PP 2939

942154224V/ 2001182040443/ 872041850V/ 200129610130

 


කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ

     

30    556    එගොඩඋයන උතුර

අනු අංකය

බල පත්‍ර අංකය

බෙදා හැරීමේ මාර්ගය

භාණ්ඩ වර්ගය

තොග සැපයුම්කරුගේ නම හා දුරකථන අංකය

පළමු කාණ්ඩයේ බෙදාහරින්නාගේ නම හා දුරකථන අංකය

දෙවන කාණ්ඩයේ බෙදාහරින්නාගේ නම හා දුරකථන අංකය

වාහන අංකය

ගමන් ගන්නා අයගේ හැඳුනුම්පත් අංකයන්

සම්බන්ධීකරණ නිලධාරියාගේ  නම හා දුරකථන අංකය

සංචරණයට අවසර හිමි වන ප්‍රදේශ

6

MOR/WS/001

තිස්සමහාරාම, මඩකලපුව, අනුරාධපුර, ගලෙන්බ්දුණු වැව,තඹුත්තේගම, යාපනය, ඇඹිලිපිටිය,

පළතුරු, එළවළු

ඩබ්. මහේෂිකා සෙව්වන්දි ගුණතිලක - 0754383995/ 0752980756

   

ඩීමෝ - DAB6486, ලොරිය - DAC1868, ලොරිය - PJ0951

199004001051, 890094260V, 780582679V,832905003V, 823373520V,890763987V

 

තිස්සමහාරාමය, මඩකලපුව, අනුරාධපුර, ගලෙන්බිදුනු වැව, තබුත්තේගම, යාපනය

9

MOR/2021/661 A

එගොඩඋයන උතුර

පළතුරු

 

ජී.ජානක ප්‍රනාන්දු -0771917770

 

WPBH 6559

882132880V / 812455710V

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුල

10

MOR/2021/661 B

අපේක්ෂා රෝහල මහරගම

පළතුරු, එළවළු, කරවල

 

එම්.සම්පත් චන්දන පීරිස් - 0783857987

 

PS 8435

910473344V/ 851623434V/ 836451899V/

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුල

11

MOR/2021/1091

එගොඩඋයන උතුර

එළවළු,සිල්ලර භාණ්ඩ

 

ඩබ්.සිල්ටන් ප්‍රනාන්දු-0741410812

 

PW-3110

742382214V/907012743V/550650100V/863191122V

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුල

12

MOR/2021/1092

එගොඩඋයන උතුර

එළවළු,පළතුරු

 

ඩබ්.මහේෂිකා සෙව්වන්දි ගුණතිලක-0752980756

 

DAB-6486/ABA-4274/PT6819

199832610490/882580580V/723451302V/791422808V/880403885V/751015461V/197727604936

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුල

13

MOR/2021/770

එගොඩ උයන උතුර

කුළු බඩු,එළවළු,පළතුරු

 

එම්.කේ.ප්‍රියංක ප්‍රනාන්දු0750214131

 

WP PX1551

911193221V/850962863V/198201602927/750243754V

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුල

14

MOR/2021/771

එගොඩ උයන උතුර

එළවළු,පළතුරු,පොල්,පොල්තෙල්

 

ටී.එච්.කවිදු පීරිස්0758286910

 

DAE5019/PT3184/PV5881

933584704V/910524259V960610920V/950150254V

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුල

15

MOR/2021/722

මෝදර දකුණ

එළවළු, පළතුරු

 

එච්.සුරංජිත් පෙරේරා- 0715224334

 

WP DAA 7719

793001495V/842483034V

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුල

16

MOR/2021/691

එගොඩඋයන දකුණ

වියලි අහාර ද්‍රව්‍ය

එච්.එස්.සංකල්ප රත්නප්‍රිය ප්‍රනාන්දු- 0773400150

   

PR 6860

922700354V/890440754V

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුල

17

MOR/2021/125

එගොඩඋයන උතුර

හාල්,පොල්,සිල්ලර බඩු

 

ටී.ඩී.ජී.එල්.එස්.පත්මසිරි සිල්වා-

 

AAJ 5899

196013902267/763012085V

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුල

31    556 A    එගොඩඋයන මධ්‍යම

අනු අංකය

බල පත්‍ර අංකය

බෙදා හැරීමේ මාර්ගය

භාණ්ඩ වර්ගය

තොග සැපයුම්කරුගේ නම හා දුරකථන අංකය

පළමු කාණ්ඩයේ බෙදාහරින්නාගේ නම හා දුරකථන අංකය

දෙවන කාණ්ඩයේ බෙදාහරින්නාගේ නම හා දුරකථන අංකය

වාහන අංකය

ගමන් ගන්නා අයගේ හැඳුනුම්පත් අංකයන්

සම්බන්ධීකරණ නිලධාරියාගේ  නම හා දුරකථන අංකය

සංචරණයට අවසර හිමි වන ප්‍රදේශ

1

MOR/2021/181

එගොඩඋයන උතුර , දකුණ, මධ්‍යම වසම්

පිසු ආහාර (කෑම පාර්සල්)

   

එල්.එන්.චාමර ප්‍රනාන්දු/0774944601

yu 8190 /yp8391/JY2509

820440706V  198014601000

ඩබ්. ඉන්දිකා ද මැල් මිය -071 – 4405810

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුල

2

MOR/2021/627

වසම තුළ

බෙකරි නිෂ්පාදන

 

G.D. බන්දුසේන  0711628175

 

YN-0644    BFL-4977

198921400618  53276522V  552632320V

අංජනා බටුවිටගේ මිය -0710497106

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුල

3

MOR/2021/625

වසම තුළ

එළවළු

 

එස්. නිශාන්ත  0770085471

 

PY-9046

961391610V   199205003942

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුල

4

MOR/2021/621

වසම තුළ

එළවළු, පලතුරු

 

නිශාන්ත සංජීව   0777282792

 

DAH4803  AAP8907

760423998V  750634036V  200024301268  197326810015

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුල

5

MOR/2021/626

එගොඩඋයන උතුර කොට්ඨාශය තුළ

පොල්

 

චාමනී පීරිස්   0713049681

 

54-4298

661481269v  665052966v

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුල

6

MOR/2021/628

එගොඩඋයන උතුර කොට්ඨාශය තුළ

සිල්ලර බඩු

 

ජමාල්දින් මොහොමඩ් රියාස්   0770420238

 

5777669    ABB2024

672641420V   761400010V  76140010V

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුල

7

MOR/2021/624

එගොඩඋයන උතුර කොට්ඨාශය තුළ

සිල්ලර බඩු

 

කේ. ගාමිණි ප්‍රනාන්දු   0772137599

 

202-3002

711672265V

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුල

8

MOR/2021/629

එගොඩඋයන උතුර කොට්ඨාශය තුළ

සිල්ලර බඩු

 

යූ.ජී. අජිත් ශාන්ත   0776015283

 

QZ 1140

712612797V   200118804356  737172112V

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුල

9

MOR/2021/636

එගොඩඋයන උතුර කොට්ඨාශය තුළ

මාළු

 

සෙනරත් රියෙන්සි මාට්නස්   0778087498

 

QU 9091

199011900925   760203645V

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුල

10

MOR/2021/632

එගොඩඋයන උතුර කොට්ඨාශය තුළ

එළවළු, පලතුරු

 

T. සුරංජිත් පීරිස්   0753208450

 

DAB7520

750791859V   833313649V   199332910029

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුල

11

MOR/2021/631

එගොඩඋයන උතුර කොට්ඨාශය තුළ

සිල්ලර බඩු. හාල්, පොල්

 

S.D. විජේකකුමාර සිලවා   0758732740   0778957230

 

GZ4526

681141170V  197184104520

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුල

12

MOR/2021/630

එගොඩඋයන උතුර කොට්ඨාශය තුළ

එළවළු, පලතුරු

 

M.A.P.කුමාර ප්‍රනාන්දු   0783883496

 

PY1380   CPPI 5175

197519603815   19923905466   76239311V  961214203V

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුල

13

MOR/2021/921

මොරටුව, රත්මලාන, කටුබැද්ද, අගුලාන

සිල්ලර බඩු,අත්‍යාවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය

 

කමලිත් ප්‍රනාන්දු - 0704605814/ 0705381887/ 0112611558

 

CBH 5285

906710951V/ 862720083V

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුල

14

MOR/2021/1122

මොරටුව

සහල්,ග්‍රොසරි බඩු,මස් වර්ග

 

බී.එස්.ප්‍රේමකුමාර් ප්‍රනාන්දු 0770590400

 

YZ5855 /LK5003

590030554

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුල

15

MOR/2021/748

එගොඩ උයන වසම

කොස්

 

එම්.ඩී.ශක්ති දුලංජන කුමාර 0761770118

 

YZ8097

200008701970/828345028

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුල

16

MOR/2021/734

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය,මාතර,කැප්පෙටිපොල

ප්ලාස්ටික් ඇසුරුම්

 

ඩබ්.ඩබ්.රම්‍යා නිලන්ති ප්‍රනාන්දු0112657234

 

WPPF7298/WP CAQ4058

640090812V/648500742V

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුල

32    556 B    එගොඩඋයන දකුණ

අනු අංකය

බල පත්‍ර අංකය

බෙදා හැරීමේ මාර්ගය

භාණ්ඩ වර්ගය

තොග සැපයුම්කරුගේ නම හා දුරකථන අංකය

පළමු කාණ්ඩයේ බෙදාහරින්නාගේ නම හා දුරකථන අංකය

දෙවන කාණ්ඩයේ බෙදාහරින්නාගේ නම හා දුරකථන අංකය

වාහන අංකය

ගමන් ගන්නා අයගේ හැඳුනුම්පත් අංකයන්

සම්බන්ධීකරණ නිලධාරියාගේ  නම හා දුරකථන අංකය

සංචරණයට අවසර හිමි වන ප්‍රදේශ

1

MOR/2021/237

එගොඩඋයන දකුණ

සිල්ලර බඩු

 

බී.එච්.දිලුක් ප්‍රනාන්දු /0716233323

 

WPGAG6140 /KY5439

821610990V  650364678V

කේ.එස්. නිසංසලා මිය -071 – 3770371

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුල

2

MOR/2021/226

එගොඩඋයන දකුණ

සිල්ලර බඩු ගෑස් ප්‍රවාහනය

 

එම්.එච්.මොහොමඩ් අක්ෂාන්/0772159088

 

PX0882 /ABS6110/CBB4964

860951630V    852722142V   790332016V

සමීර නිලංක මයා-0714478679

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුල

3

MOR/2021/229

මෝදර

සිල්ලර බඩු

 

එච්.ගිම්හාන පෙරේරා /0775519191

 

2034012 /XX8925

91054085V    

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුල

4

MOR/2021/230

එගොඩඋයන දකුණ

කුළු බඩු,සිල්ලර බඩු හා කුකුල් මස්

 

එම්. ඒ.මොහොමඩ් ඇනාස් /0713400413

 

CAA3485/UP4214/BBI4721

740780719V     199416304134

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුල

5

MOR/2021/232

එගොඩඋයන දකුණ

කරවල හා සිල්ලර බඩු

 

ඒ.එස්.මොහොමඩ් රම්සාන්/ 0777858500

 

BAA0406 /CBD6087

791032512V      652601650V

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුල

6

MOR/2021/231

එගොඩඋයන දකුණ

එළවළු, පළතුරු හා සිල්ලර බඩු

 

එම්.එන්.එම්.මොහොමඩ් හිෆාස්/0757973893

 

YPHT 2766/YPVU2660

810150769V    65212772V

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුල

7

MOR/2021/234

එගොඩඋයන දකුණ

සිල්ලර බඩු ප්‍රවාහනය

 

එල්.ජගත් කුමාර /0776524915

 

CAT4991/ BCP3689

901271534V   196408710152

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුල

8

MOR/2021/233

එගොඩඋයන දකුණ

සිල්ලර බඩු ප්‍රවාහනය

 

බී.එච්.සමන්ති නිදර්ශනි/0775966257

 

ABT3751 /WPUN0723

641491392V      711730362V

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුල

9

MOR/2021/236

එගොඩඋයන දකුණ

කරවල ප්‍රවාහනය

 

එම්.එන්.එම්.නෆ්ලාන්/0715657575

 

DDV2822/ DBD0428

883391667V  811461415V

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුල

10

MOR/2021/235

එගොඩඋයන දකුණ

එළවළු ප්‍රවාහනය

 

ඉන්දික ප්‍රසංග /0754656908

 

DAG5642/BIF3950/QO2348

872040168V    950721880V

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුල

11

MOR/2021/256

එගොඩඋයන දකුණ

එළවළු පලතුරු ප්‍රවාහනය

 

එම්.විජේසිරි ප්‍රනාන්දු/0770891064

 

TO0555

840430847V    1960051045V

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුල

12

MOR/2021/227

එගොඩඋයන දකුණ

සිල්ලර බඩු,කුකුල් මස්

 

එම්.ආර්.එස්.ඒ.මරික්කාර්/ 0763079720

 

WPPJ 4749/ WPABT5715

972582263V  19960200130

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුල

13

MOR/2021/510

එගොඩ උයන දකුණ

අඹ,දෙල්

එච්.එෆ්.විශ්ම කුමාර ෆොන්සේකා 0768909769

   

DAE4571/PV6785

962304036V/900873767V/941235018V

 

කතරගම

14

MOR/2021/266

එගොඩඋයන දකුණ

අල,ළූණු සිල්ලර භාණ්ඩ

ජී.එම්.වසන්ත අපෝන්සු -0760323901

   

ත්‍රිවීල් - AAS7075

812927290V

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ

15

MOR/2021/572

එගොඩඋයන දකුණ

සිල්ලර බඩු,කුකුල් මස්

 

M.ජවුෆර් මොහොමඩ් ජෙසුලි

 

ABO-5399

772573383V   841882539V

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුල

16

MOR/2021/597

එගොඩඋයන දකුණ

සිල්ලර බඩු

 

K.A. කාන්ති ප්‍රනාන්දු

 

DAB-0417 /  ABR-5912

971214317V  802832257V  200108900654  787874509V

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුල

17

MOR/2021/752

එගොඩඋයන දකුණ

එළවළු

 

එච්.ජයසිරි ෆොන්සේකා 0701943790

 

WPGS0082

760337707V

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුල

18

MOR/2021/783

එගොඩඋයන දකුණ

එළවළු

 

පී.යසවතී ප්‍රනාන්දු 0761915016

 

PR2819

923164456V

 

තඹුත්තේගම

19

MOR/2021/832

එගොඩඋයන දකුණ

එළවළු

 

පී.යසවතී ප්‍රනාන්දු-0761915016

 

PR-2819

923164456V/ 800613337V

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුල

20

MOR/2021/1076

එගොඩඋයන දකුණ

පළතුරු

 

එල්.ඒ.ඩී.අශේන් පීරිස්-0762771330

 

PS-5777

872900390V/971770689V

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුල

21

MOR/2021/1077

කතරගම සිට දඹුල්ලේ පිහිටි ප්‍රියන්ත ට්‍රේඩර්ස් ආයතනයට තොග ලබා දිම

දෙල්,අඹ

එම්.ටී.පුෂ්පකුමාර ප්‍රනාන්දු-0702523588

   

DAB 4571

841712609V/ 991160590V/ 921294116/ 198604500372

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුල

22

MOR/2021/1001

එගොඩ උයන දකුණ

කරවල

 

එම්.එස්.එම්.රිෆාස් 0773686406

 

ABI1013/ABE7038

751960514V/840690962V

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුල

23

MOR/2021/783

එගොඩඋයන දකුණ

එළවළු

 

පී.යසවතී ප්‍රනාන්දු/0761915016

 

PR2819

923164456V/800613337V

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුල

24

MOR/2021/752

එගොඩඋයන දකුණ

එළවළු

 

එච්.ජයසිරි ෆොන්සේකා/0701943790

 

GI0082

760334707V

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුල

25

MOR/2021/722

මෝදර දකුණ

එළවළු, පළතුරු

 

එච්.සුරංජිත් පෙරේරා- 0715224334

 

WP DAA 7719

793001495V/842483034V

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුල

26

MOR/2021/691

එගොඩඋයන දකුණ

වියලි අහාර ද්‍රව්‍ය

එච්.එස්.සංකල්ප රත්නප්‍රිය ප්‍රනාන්දු- 0773400150

   

PR 6860

922700354V/890440754V

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුල

33    557 A    රාවතාවත්ත නැගෙනහිර

අනු අංකය

බල පත්‍ර අංකය

බෙදා හැරීමේ මාර්ගය

භාණ්ඩ වර්ගය

තොග සැපයුම්කරුගේ නම හා දුරකථන අංකය

පළමු කාණ්ඩයේ බෙදාහරින්නාගේ නම හා දුරකථන අංකය

දෙවන කාණ්ඩයේ බෙදාහරින්නාගේ නම හා දුරකථන අංකය

වාහන අංකය

ගමන් ගන්නා අයගේ හැඳුනුම්පත් අංකයන්

සම්බන්ධීකරණ නිලධාරියාගේ  නම හා දුරකථන අංකය

සංචරණයට අවසර හිමි වන ප්‍රදේශ

11

MOR/2021/863

රාවතාවත්ත

එළවළු,පොල්,

 

ජී.එම්.ජයලත් හේමසිරි0777466734

 

PA6870

850452866V/198029503275

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ

13

MOR/2021/872

රාවතාවත්ත

එළවළු,පොල්,

 

පී.බී.සුජානි/0716482622

 

GL4289

873042504V/200116500282/827011754V

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ

14

MOR/2021/1068

මොරටුව, කොට්ටාව

යෝගට්, කිරි පැකට්, කිරිපිටි

 

කේ.ඒ.පී.ඉන්දික ප්‍රනාන්දු -0774244542

 

WP ABN 1675

780782226V/970431802V

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ

15

MOR/2021/1041

මොරටුව

හාල්, පොල්, සිල්ලර බඩු

 

අයි.එච්.ආරියපාල - 0757253324

 

153-7516

582302057V

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ

16

MOR/2021/784

මොරටුව

පිසින ලද ආහාර

 

චන්ද්‍රලිංගම් ප්‍රභාහරන්/0777476507

 

DAG0757

821480523V

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ

17

MOR/2021/1168

 

මඤ්ඤොක්කා සහ පලා වර්ග

 

වී.ශ්‍රීමාලි ද මැල්    0753131250 / 0759532865

 

WPYS4814/WPLA9645

831563567V/198013304385/933544370V/772632037V/198821501433/200125402130

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ

18

MOR/2021/1151

 

එළවළු හා සිල්ලර බඩු

 

වී.ඩී.නදිප් කුමාර ජයසිංහ      0766112219

 

WPQC6763/27-0765

781644056V/195005401180/913413610V/198410203676

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ

19

MOR/2021/1163

 

බිත්තර

 

ආර්.එන්. ප්‍රදීපිකා     0771966370

 

PA7666

662932515V/718291780V

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ

34    557/A     රාවතාවත්ත බටහිර

අනු අංකය

බල පත්‍ර අංකය

බෙදා හැරීමේ මාර්ගය

භාණ්ඩ වර්ගය

තොග සැපයුම්කරුගේ නම හා දුරකථන අංකය

පළමු කාණ්ඩයේ බෙදාහරින්නාගේ නම හා දුරකථන අංකය

දෙවන කාණ්ඩයේ බෙදාහරින්නාගේ නම හා දුරකථන අංකය

වාහන අංකය

ගමන් ගන්නා අයගේ හැඳුනුම්පත් අංකයන්

සම්බන්ධීකරණ නිලධාරියාගේ  නම හා දුරකථන අංකය

සංචරණයට අවසර හිමි වන ප්‍රදේශ

1

MOR/2021/153

මොරටුව,රත්මලාන

පිසු ආහාර

   

චින්තිකා කන්නන්ගර0761316020

AAC 7797/HW0787

200226201268/910781200V

තුෂාර විතානගේ මයා - 077 – 7243015

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුල

2

MOR/2021/006

බණ්ඩාරගම,කොළඹ

මුඛ ආවරණ,විශබීජනාශක දියර,අත් ආවරණ

 

එච්.එෆ්.එච්.එම්.ෆොන්සේකා/0773824935

 

KU8141

198333100321

විෂ්මි කෞමදි මිය - 077- 3644518

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුල

3

MOR/WS/008

රාවතාවත්ත බටහිර

එළවළු,සිල්ලර බඩු

 

කේ.පී.දැඩිගමුව/0770305606

 

WPPU9783 /WPTS4076/SPCBD5728/WPKV5134

743662482V    950974605V 

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුල

4

MOR/2021/106

රාවතාවත්ත බටහිර

බේකරි නිෂ්පාදන

 

බී.සී.සී.ප්‍රනාන්දු /0706060650

 

PY1699 /QY8781 /NA3346/ WPCBG3979

682561785V   200323711610 

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුල

5

MOR/2021/094

රාවතාවත්ත බටහිර

පිසු ආහාර,සිල්ලර බඩු,එළවළු

 

ඩබ්.එස්.එන්.ප්‍රනාන්දු /07728102

 

KI5417 /WPBG2235

702132606V    197850201975

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුල

6

MOR/2021/111

රාවතාවත්ත බටහිර

බේකරි නිෂ්පාදන

 

ඩී.අමරනායක ජයරත්න

 

CAXWP6046 /CARWP4481

563292832V   200014403009

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුල

7

MOR/2021/567A

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ

බිත්තර, පොල් , බී ලූනු, කෙසෙල්

 

S.A.D. ප්‍රීතිකා     0741844154

 

AAM7904

197210902038   200234300199   817685528V

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුල

8

MOR/2021/565

ආයතන කිහිපයකට

අත්සේදුම් කාරක සඳහා ප්ලාස්ට්ක් බෝතල් මූඩි

 

පී.ඩී. ලක්නි කුමාරි    0772262249

 

CBJ 0720   DAG 0310

770520614V   805932449V  790293673V

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුල

9

MOR/2021/566

මොරටුව ප්‍රෙද්ශයේ

යෝගට්,  කිරිපිට් , සීනි, තේකොළ, නැවුම් කිරි

 

D.D.මනෝජ් කෝසල   0777719027   0710554616

 

HE 6578   BIJ9572  BHN 6710

871614245   876630095V  

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුල

10

MOR/2021/1006

මොරටුව,රත්මලාන අවට

කුළුබඩු,වියළි ආහාර

 

ටිරෝන් රොසයිරෝ-0778611777/0112641989

 

CAF-7915

480383397V/780551488V

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුල

11

MOR/2021/1099

රාවතාවත්ත බටහිර

සිල්ලර බඩු

ආර්.ශාන්ත කුමාර  0777277199

   

BGL2332/GH3457

781971103V/807731475V

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුල

12

MOR/2021/998

මොරටුව -ගාල්ල (2021.06.01 දිනය සඳහා පමණි)

මුඛ ආවරණ,අත්වැසුම්,විෂබිජහරණ දියර

 

එච්.එෆ්.කේශාන් මධුෂංක ෆොන්සේක‍ා 0773824935

 

WPTV8141

198333100321 /943053103V

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුල

13

MOR/2021/1139

රාවතාවත්ත බටහිර

පිසු ආහාර,හාල්,පොල්,එළවළු,

 

ඩබ්.එස්.එන්.ප්‍රනාන්දු0772810102

 

WP BFQ3498

197850201975/883152085V

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුල

35    557/B     රාවතාවත්ත දකුණ

අනු අංකය

බල පත්‍ර අංකය

බෙදා හැරීමේ මාර්ගය

භාණ්ඩ වර්ගය

තොග සැපයුම්කරුගේ නම හා දුරකථන අංකය

පළමු කාණ්ඩයේ බෙදාහරින්නාගේ නම හා දුරකථන අංකය

දෙවන කාණ්ඩයේ බෙදාහරින්නාගේ නම හා දුරකථන අංකය

වාහන අංකය

ගමන් ගන්නා අයගේ හැඳුනුම්පත් අංකයන්

සම්බන්ධීකරණ නිලධාරියාගේ  නම හා දුරකථන අංකය

සංචරණයට අවසර හිමි වන ප්‍රදේශ

1

MOR/2021/154

දේවස්ථාන මාවත පළමු පටුමග

බිත්තර

 

ඩබ්.නිරංජන ද මෙල්

 

KD8281

871823825V/552482271V

කේ.ජී.ඒ.සෙව්වන්දි නිලුෂා සවිත්‍රි -0759652487


කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ

2

MOR/2021/124

රාවතාවත්ත දකුණ

සිල්ලර බඩු,එළවළු

 

සී.ඒ.උදය ප්‍රි හීනටිගල/076137149

 

AAJ0145

712631490V

අංජනා බටුවිටගේ - 071-0497106


කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ

3

MOR/2021/174

මොරටුව අවට

ඖෂධ, ග්‍රොසරි

 

ජයන්ත විජේසූරිය /0777373741

 

YY1853

570063120V      603200284V

 


කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ

4

MOR/2021/169

රාවතාවත්ත ,මොරටුව

සිල්ලර බඩු

 

කපිල හෙට්ටිආරච්චි /0770771866

 

KL3878/BBQ3577/BIY4179

601210363V   731224927V      601210363V

 


කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ

5

MOR/2021/228

මොරටුව අවට

පිසින ලද ආහාර

   

එම්.ආර්.චමිලා ප්‍රනාන්දු /0787115998

WPBHY2388

812324721V

 


කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ

6

MOR/2021/421

රාවතාවත්ත දකුණ ග්‍රාමනිලධාරී කොට්ඨාශය තුළ

එළවලු,පළතුරු

   

S.P  සුරාජ් සංජීව 0717800087

WPPR5969

761004344V

 


කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ

7

MOR/2021/660

රාවතාවත්ත දකුණ

හාල්, පිටි,සීනි ,කරවල,බිස්කට්

 

ඩබ්.ඩබ්.සිරන්ති බර්නදෙත් මැන්දිස් - 0763057944

 

QK 7655

199332600079, 687802289V

 


කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ

8

MOR/2021/154

මොරටුව, බොරලැස්ගමුව

බිත්තර

 

ඩබ්.නිරංජන ද මැල් - 0718112174/0712099973

 

WP KD 8291

871923825V/ 552482271V

 


කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ

9

MOR/2021/809

රාවතාවත්ත

මාළු,පොල්

 

S.කුමාරදාසන්/0781811803

 

WPYX7824

1985239012743,920350070V

 


කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ

36    558     මොරටුමුල්ල නැගෙනහිර

අනු අංකය

බල පත්‍ර අංකය

බෙදා හැරීමේ මාර්ගය

භාණ්ඩ වර්ගය

තොග සැපයුම්කරුගේ නම හා දුරකථන අංකය

පළමු කාණ්ඩයේ බෙදාහරින්නාගේ නම හා දුරකථන අංකය

දෙවන කාණ්ඩයේ බෙදාහරින්නාගේ නම හා දුරකථන අංකය

වාහන අංකය

ගමන් ගන්නා අයගේ හැඳුනුම්පත් අංකයන්

සම්බන්ධීකරණ නිලධාරියාගේ  නම හා දුරකථන අංකය

සංචරණයට අවසර හිමි වන ප්‍රදේශ

3

MOR/2021/326

මොරටුව

පළතුරු, එළවළු

ජී.පී.අජන්තා ද සිල්වා - 0774359631/ 0755752895

   

CP LE9038, WP ABM 3072

197515301567, 723122678V

 

ඇඹිලිපිටිය, දඹුල්ල,  සුරියවැව 

5

MOR/2021/303

මොරටුව

පළතුරු, එළවළු

 

එම්.කේ.පී.සුසන්ත පෙරේරා - 0774294660

 

ඩීමෝ බට්ටා - WP DAE 4655 යතුරු පැදිය- WP BFP 5622 යතුරු පැදිය- WP BGH 1594

952322192V, 982462142V, 912870170V

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ

6

MOR/2021/348

ජංගම සේවාව

එළවළු හා පළතුරු,තෙල්

 

N.P මිගෙල්රත්න/0711643163

 

LF4575/DAD5534

78153048V/807361600V

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ

8

MOR/2021/670

මොරටුමුල්ල නැගෙනහිර

එළවළු හා පළතුරු

 

පී.ඒ.විජේසුන්දර-0783409444

 

WP DAH- 4771/ WP AAH- 6493 / WP BHQ-2345

712643145V/ 197707305017/ 712643145V

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ

10

MOR/2021/602

මොරටුමුල්ල

හාල්,සිල්ලර බඩු,එළවළු

ඩබ්.එම්.කේ.බී. කීර්ති සුනිමල් ප්‍රදිනාන්දු -0716797203

   

WP PG 7800/ WP PP4837

620744921V/ 678622060V

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ

11

MOR/2021/1040

මොරටුමුල්ල නැගෙනහිර

 සිල්ලර බඩු

 

එම්.ඩී.සී.මධුරංග සිල්වා- 0716419502

 

226-9522

900410808V/751823444V/ 848011045V

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ

12

MOR/2021/750

මොරටුව අවට

සිල්ලර බඩු

 

එම්.ඩී.ටිරාජ් ජයනාත් ප්‍රනාන්දු0776557435

 

BEE9905

196523500526/705203598V

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ

13

MOR/2021/735

මොරටුව

එළවළු, පළතුරු

 

එම්.පී.ප්‍රියන්ත පෙරේරා -0776044920

 

ABC 5904

740633236V/943093733V/ 820321987V/ 980881717V/ 200401512464

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ

14

MOR/2021/711

මොරටුමුල්ල

එළවළු

 

ඩබ්.වී.අයිරාංගනී ප්‍රනාන්දු- 0711969247

 

WP JM 4322

668283616V/ 882013014V

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ

37    558/A     කඩලාන

අනු අංකය

බල පත්‍ර අංකය

බෙදා හැරීමේ මාර්ගය

භාණ්ඩ වර්ගය

තොග සැපයුම්කරුගේ නම හා දුරකථන අංකය

පළමු කාණ්ඩයේ බෙදාහරින්නාගේ නම හා දුරකථන අංකය

දෙවන කාණ්ඩයේ බෙදාහරින්නාගේ නම හා දුරකථන අංකය

වාහන අංකය

ගමන් ගන්නා අයගේ හැඳුනුම්පත් අංකයන්

සම්බන්ධීකරණ නිලධාරියාගේ  නම හා දුරකථන අංකය

සංචරණයට අවසර හිමි වන ප්‍රදේශ

1

MOR/2021/408

මොරටුව අවට

සහල්,සිල්ලර,කුළුබඩු

 

එච්.ඊ.නිහාල්, 0112652963

 

Wp-ABS5012

650412001V     972240190V

කේ. එම්. එම්. පී. චන්ද්‍රෙස්කර මිය -071 – 4609089

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුල

2

MOR/2021/126

කඩලාන,තෙලවල

බිත්තර,පොල්,සිල්ලර

 

එම්.එල්.ආර්.දිල්මි /0112655341

 

YY9597

881031493V    761751182V

ජේ.එච්.ජේ.ගුණතිලක මයා 071-0625072

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුල

3

MOR/2021/127

කඩලාන

සිල්ලර බඩු,පොල්තෙල්

 

ඩී.ප්‍රියංකා සුදර්ශනී/0775270227

 

HW4116    YPABF 0749

716143252V   592440695V

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුල

4

MOR/2021/128

කඩලාන

සිල්ලර බඩු,පොල්තෙල්

 

ඩී.යු.ස්වර්ණමාලි චන්ද්‍රිකා/0771916920

 

WPPQ1020  WPXC8560

690582198V      611532598V

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුල

5

MOR/2021/289

කඩලාන

සහල්,කුළුබඩු,යවවර්ග,පොල්තෙල්,භූමිතෙල්,සිල්ලර බඩු,බිස්කට්,සිකරට්

   

එම්.එල්.ඇන්ටනී පෙරේරා/0774488715

BCG-7528

673100392V

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුල

6

MOR/2021/422

කඩලා,මොරටුව

ලිට්‍රෝ ගෑස්,ආහාර පැකට්

 

කේ.ආර්.දේවේන්ද්‍ර ප්‍රනාන්දු/0773321687

 

VY-5533AAC-1948,ABN-1403

732712097V,197834704301,811781029V

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුල

7

MOR/2021/171

වසම තුළ

හාල්, සබන්, පිටි, කරවල, එළවළු, පොල්තෙල්, පොල්, බිත්තර, ( කුළුබඩු)

ඩබ්. චන්දන සොයිසා 075-11506

   

යතුරු පැදිය BID-8229 බඩී ලොරිය LB-7989

732022031V  837430062V

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ

8

MOR/2021/298

කඩලාන

සියළුම කුළුබඩු සහ වියළි ආහාර

පී.සුනිල් ශාන්ත ප්‍රනාන්දු 077-9053495

   

යතුරු පැදිය BIA-8821

701672356V  726192944V

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ

9

MOR/2021/747

කඩලාන

එළවළු,පලතුරු

 

කේ.ඩබ්.ඒ.රුක්මාල් ෆොන්සේකා/0712394597

 

QR8573

960370996V

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුල

38    558/B     මොරටුමුල්ල බටහිර

අනු අංකය

බල පත්‍ර අංකය

බෙදා හැරීමේ මාර්ගය

භාණ්ඩ වර්ගය

තොග සැපයුම්කරුගේ නම හා දුරකථන අංකය

පළමු කාණ්ඩයේ බෙදාහරින්නාගේ නම හා දුරකථන අංකය

දෙවන කාණ්ඩයේ බෙදාහරින්නාගේ නම හා දුරකථන අංකය

වාහන අංකය

ගමන් ගන්නා අයගේ හැඳුනුම්පත් අංකයන්

සම්බන්ධීකරණ නිලධාරියාගේ  නම හා දුරකථන අංකය

සංචරණයට අවසර හිමි වන ප්‍රදේශ

2

MOR/2021/372

මොරටුව

සිල්ලර බඩු, එළවළු, ලාප්ස් ගෑස්

 

ඩී.ජී.කරුණාරත්න -0112652221

 

බඩී වෑන් - WP CAY2896                 මෝටර් සයිකල් -WP GA4321

199936012348, 523301381V, 523301381V, 830780084V

තිවේනි ජනිතා මිය- 0773617328

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ

4

MOR/2021/370

මොරටුමුල්ල බටහිර

පළතුරු, එළවළු

 

එච්.හර්ෂ ෆොන්සේකා - 0777745222/ 0717323222

 

සුසුකි කැරි - DAF2640

790331915V, 691351335V

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ

8

MOR/2021/366

මොරටුමුල්ල

සිල්ලර බඩු,පළතුරු, එළවළු

 

ආර්.ජේ.රුක්මන් ජයවර්ධන -0777036805

 

ත්‍රිරෝද රථය - WP AAL8267

813325721V, 197635903711

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ

12

MOR/2021/955

මොරටුමුල්ල අවට

සිල්ලර බඩු,එළවළු,ශීතකල ආහාර,කුකුල් මස්

 

ඩබ්.එම්.කොලින් පෙරේරා/0112654833

 

119-9707

511501032V

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ

13

MOR/2021/1035

මොරටුමුල්ල බටහිර

පිසූ ආහාර

   

ඒ.වී.එස්.ජානක ඩයස්- 0702141968

BIG 5349/BAA 8298

903114550V/ 993281875V

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ

14

MOR/2021/1089

මොරටුව

බිත්තර, පොල්, පොල්තෙල්

 

කේ.එම්.එම්.ප්‍රදීප් කුමාර- 0775266703

 

SP DAG 3684

943593078V

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ

39    553     ඉඳිබැද්ද බටහිර

අනු අංකය

බල පත්‍ර අංකය

බෙදා හැරීමේ මාර්ගය

භාණ්ඩ වර්ගය

තොග සැපයුම්කරුගේ නම හා දුරකථන අංකය

පළමු කාණ්ඩයේ බෙදාහරින්නාගේ නම හා දුරකථන අංකය

දෙවන කාණ්ඩයේ බෙදාහරින්නාගේ නම හා දුරකථන අංකය

වාහන අංකය

ගමන් ගන්නා අයගේ හැඳුනුම්පත් අංකයන්

සම්බන්ධීකරණ නිලධාරියාගේ  නම හා දුරකථන අංකය

සංචරණයට අවසර හිමි වන ප්‍රදේශ

4

MOR/2021/244

ඉඳිබැද්ද

එළවළු

 

ඩබ්.එම්.ශිවන්ත ප්‍රනාන්දු /0755496611

 

AAW7995

200105000155   711822640V

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුල

6

MOR/2021/245

ඉඳිබැද්ද

එළවළු, පළතුරු

   

 ඒ.ඩබ්.ජී.ආර්.රෝහණ ප්‍රනාන්දු /0777116622

WPLC 2225

751671423V  200027802303

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුල

17

MOR/2021/615

ඉදිබැද්ද ප්‍රදේශය

සිල්ලර බඩු, එළවළු , පොල්

 

සුදේශ් මනෝජ් ප්‍රනාන්දු  0711791618

 

AAT-5234  QA-6835

802741022V   797180122V 

 

දිස්ත්‍රික්කය තුළ

18

MOR/2021/781

ඉදිබැද්ද ප්‍රදේශය

එළවළු ,පලතුරු,අල, ළූණු,පොල්

 

එම්.ජී.ප්‍රසංග සංජීව 0729430067

 

PY6918

860813360V  881594773V

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුල

19

MOR/2021/1097

ඉදිබැද්ද, මොරටුව

පොල්

 

එස්.ආර්.චතුරංගි ප්‍රනාන්දු - 0755130830/ 0782703506

 

LH 3050-1653

903060824V/910901150V/ 937754868V

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුල

20

MOR/2021/1096

මැන්දිස් පටුමග හා ඉදිබැද්ද අවට

සිල්ලර බඩු

 

එම්.ටාසන් විමලධර්ම - 07210574040

 

BFC 7666/ ABS 04922

533314635V/ 680054622V

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුල

21

MOR/2021/1042

ඉදිබැද්ද

සිල්ලර බඩු

 

පී.ජී.චන්ද්‍රා - 0704122108

 

PS 4024

912764338V/ 723094127V/607210411V

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුල

40    553/A    ඉඳිබැද්ද නැගෙනහිර

අනු අංකය

බල පත්‍ර අංකය

බෙදා හැරීමේ මාර්ගය

භාණ්ඩ වර්ගය

තොග සැපයුම්කරුගේ නම හා දුරකථන අංකය

පළමු කාණ්ඩයේ බෙදාහරින්නාගේ නම හා දුරකථන අංකය

දෙවන කාණ්ඩයේ බෙදාහරින්නාගේ නම හා දුරකථන අංකය

වාහන අංකය

ගමන් ගන්නා අයගේ හැඳුනුම්පත් අංකයන්

සම්බන්ධීකරණ නිලධාරියාගේ  නම හා දුරකථන අංකය

සංචරණයට අවසර හිමි වන ප්‍රදේශ

1

MOR/2021/182

බ්ලාසියුස් පාර

හාල්,සිල්ලර

   

පී.ප්‍රියානි ප්‍රනාන්දු/ 0777423670

YB 9237

197610003410     198064302768

ටී. ශියාමලී පීරිස් මිය -071 – 4405808

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුල

2

MOR/2021/186

බ්ලාසියුස් පාර

හාල්,සීනි ,කරවල ,උදේ ආහාර

 

බී.එන්.ලක්මාල් පීරිස්/ 0723331377

 

AAN9915 /PU5597

720512971V     200006703485

නුවන් චතුරංග මයා -0714906935

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුල

3

MOR/2021/187

මොරටුව අවට

හාල්,කිරිපිටි සිල්ලර

 

ජී.පියදාස /0702508271

 

QI 4758

641110663V    200020104276

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුල

4

MOR/2021/188

ඉඳිබැද්ද

එළවළු පොල්

 

එම්.ඩී.ධම්මික පෙරේරා/0729962420

 

DAB 8017/  BDL4481

851112596V   801814131V

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුල

5

MOR/2021/189

ඉඳිබැද්ද

ලිට්රෝ ගෑස්

   

එස්.ඩබ්.ටී.ප්‍රභාත් ප්‍රනාන්දු /0777921373

BCQ 2882 /WPSX 9474

842873282V   870413564V

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුල

6

MOR/2021/190

ඉඳිබැද්ද

හාල්,එළවළු,සිල්ලර

 

ඩබ්.කේ.කරුණාසේන/0112652117

 

PT 9026 / QZ6912

760240834V      510301064V

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුල

7

MOR/2021/191

ඉඳිබැද්ද

එළවළු,සිල්ලර

 

ජේ.ජී.සරත් ප්‍රනාන්දු  /0779893147

 

GB6580 /BER 6446

911061791V    901061777V

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුල

8

MOR/2021/204

ඉඳිබැද්ද

පිසු ආහාර

   

ජී.එල්.එම්.සංජීවනි පෙරේරා /0112652366

BBD 6656/ PJ0308

970303545V     920162126V

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුල

9

MOR/2021/252

ඉඳිබැද්ද

පිසු ආහාර

 

එම්.සී.ප්‍රගීත් ප්‍රනාන්දු/0754212772

 

YPDAH1287  /YPABH7202

843052134V

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුල

10

MOR/2021/203

ඉදිබැද්ද නැගෙනහිර, ගාලුපාර, නුගේගොඩ, නාවල හරහා කොළඹ

දර ගෙනඒම ( බේකරි)

   

T.D.P. ප්‍රනාන්දු 0758948777

48-4856

613332863V  1997707010121

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුල

11

MOR/2021/992

මොරටුව,රත්මලාන,පානදුර,පිළියන්දල

පිසු ආහාර ද්‍රව්‍ය

   

ඩබ්.ඩබ්.රාජෙන්ද්‍ර 0779196062

DAG5898/204-3070

922311021V/20022400837/922524173V/196909401902

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුල

12

MOR/2021/788

ඉදිබැද්ද වසම

පිසූ ආහාර

 

කේ.මල්කාන්ති ප්‍රනාන්දු/0774757353

 

JQ9880

843213847V/196912604122/491891173V

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුල

13

MOR/2021/726

ඉදිබැද්ද නැගෙනහිර

සිල්ලර බඩු

 

කේ.එස්.මල්කාන්ති පෙරේරා-0712603790

 

WP LH 0907/ WP DAD 7845/ ABK 1455

906753820V/891480059V/ 872190643V/ 850731527V/ 861723410V/198201104418/960614399V

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුල

41    560/61     විල්ලෝරාවත්ත නැගෙනහිර

අනු අංකය

බල පත්‍ර අංකය

බෙදා හැරීමේ මාර්ගය

භාණ්ඩ වර්ගය

තොග සැපයුම්කරුගේ නම හා දුරකථන අංකය

පළමු කාණ්ඩයේ බෙදාහරින්නාගේ නම හා දුරකථන අංකය

දෙවන කාණ්ඩයේ බෙදාහරින්නාගේ නම හා දුරකථන අංකය

වාහන අංකය

ගමන් ගන්නා අයගේ හැඳුනුම්පත් අංකයන්

සම්බන්ධීකරණ නිලධාරියාගේ  නම හා දුරකථන අංකය

සංචරණයට අවසර හිමි වන ප්‍රදේශ

3

MOR/2021/348

ජංගම සේවාව

එළවළු හා පළතුරු,තෙල්

 

N.P මිගෙල්රත්න/0711643163

 

LF4575/DAD5534

78153048V/807361600V

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ

6

MOR/2021/825

විල්ලෝරාවත්ත නැගෙනහිර

එළවළු,පළතුරු, වියලි ආහාර ද්‍රව්‍ය

 

එල්.ඩී.දිනේෂ් සිල්වා - 0715195732

 

226- 0640/ 48- 9721/ BCE 8729

772710550V/ 823043635V/ 673164986V

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ

7

MOR/2021/902

විල්ලෝරාවත්ත, මෝල්පේ, කටුබැද්ද

අල,ළූණු, බිත්තර, වියලි ආහාර ද්‍රව්‍ය

 

ඩී.එල්.පියුමැල් පීරිස් - 0765270664

 

WP AAJ 2882

851094032V

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ

8

MOR/2021/1113

මොරටුව

සිල්ලර බඩු, හාල්, පොල්,කුළු බඩු, පොල්තෙල්

 

එම්.එම්.ටී.චාමර පෙරේරා - 0716839368

 

WP YJ 5791/ WP BEH 4105

830641572V/810443227V

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ

9

MOR/2021/1004

මොරටුව

අල, ලුණු, එළවළු, පොල්

 

ඩබ්.එම්.නිශාන්ත- 0701176047/0115782216

 

WP SI 3498

761460048V

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ

10

MOR/2021/1006

මොරටුව

 එළවළු, පළතුරු

 

එම්.එම්.එන්.පුෂ්පකුමාර- 0702092666

 

48-5407

751394594V / 823132484V/ 953044048V

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ

11

MOR/2021/1115

දෙහිවල, රත්මලාන, කොළඹ, මොරටුව

මස්, බිත්තර, තෙල් වර්ග,කරවල

 

ආර්.ප්‍රේම්- 0777329448/0115739703/0114921938

 

WP KR 9912/ WP BIA 0752

730021488V/ 198929102025

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ

12

MOR/2021/1130

විල්ලෝරාවත්ත නැගෙනහිර

සිල්ලර බඩු, හාල්, පොල්

 

ඩබ්.ජේ.යු.කුමාර - 0112651249

 

WP LC 7340

8515402100V/923651306V

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ

13

MOR/2021/1095

මොරටුව, බොරලැස්ගමුව

ලුණු කුඩු පැකට්

 

පී.පී.එන්.ප්‍රනාන්දු- 0715715193

 

WP AAO 0334

198923001050/ 890971296V

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ

14

MOR/2021/1136

මොරටුව

එළවළු, පොල්, මස්/මාළු

   

පී.ඩී.නාලක ප්‍රනාන්දු- 0711232513

ABC 5904

821253608V

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ

42    560/61(A)     විල්ලෝරාවත්ත බටහිර

අනු අංකය

බල පත්‍ර අංකය

බෙදා හැරීමේ මාර්ගය

භාණ්ඩ වර්ගය

තොග සැපයුම්කරුගේ නම හා දුරකථන අංකය

පළමු කාණ්ඩයේ බෙදාහරින්නාගේ නම හා දුරකථන අංකය

දෙවන කාණ්ඩයේ බෙදාහරින්නාගේ නම හා දුරකථන අංකය

වාහන අංකය

ගමන් ගන්නා අයගේ හැඳුනුම්පත් අංකයන්

සම්බන්ධීකරණ නිලධාරියාගේ  නම හා දුරකථන අංකය

සංචරණයට අවසර හිමි වන ප්‍රදේශ

1

MOR/2021/262

විල්ලෝරාවත්ත බටහිර

සිල්ලර බඩු, කරවල

 

එල්.ඒ.ප්‍රේමලාල් ද සිල්වා/0711238446

 

204-4839/BAL-2071

580581820V/637990640V

යු.ඩී.ඒ.උපනන්ද මයා - 071-8317101

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ

2

 

විල්ලෝරාවත්ත බටහිර

කුළුබඩු,පළතුරු,බිත්තර,පොල්

 

පසිඳු දිල්ෂාන්/0756498410

 

JG-0581

971711914V/200279702891

චින්තක ලක්මාල් මයා - 071-8462983

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ

3

MOR/2021/417

විල්ලෝරාවත්ත බටහිර

පොල් තෙල්, ලාෆ් ගෑස් ඇතුළු සිල්ලර බඩු

K.W.J.S.ප්‍රනාන්දු   071-5578518

   

20-2041  UA-4520

199021503217 640311851V

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ

4

MOR/2021/653

විල්ලෝරාවත්ත බටහිර

සිල්ලර බඩු

 

එම්.නිශාන්ති කුරේ - 0710360506

 

QV 9630

982931890V/ 200200800669

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ

5

MOR/2021/669

විල්ලෝරාවත්ත,මොරටුව

සිල්ලර බඩු

K.P සමන්ත ශ්‍රී ලාල් සෙනවිරත්න/0776350898

   

WP-ABO5885/WP-ABU9452

681020829V/197831003885/197959401002

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ

6

MOR/2021/652

මොරටුමුල්ල

තෙල්,මස්,මාලු,එළවළු,බිත්තර,අල,ලූණූ

 

M.D.P.G ප්‍රියදර්ශන සිල්වා/0701179192

 

BAZ8266

198415903626

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ

7

MOR/2021/756

විල්ලෝරාවත්ත වසම තුළ

පොල්,අල,ළූණු

 

ඩබ්.ජනිත් චන්දිමාල් ප්‍රනාන්දු 0756518111

 

WP435341

841652223V    821000912V

 

කුරුණැගල ,වැලිමඩ,දඹුල්ල යන පළාත් වලින්

8

MOR/2021/756

විල්ලෝරවත්ත

පොල්,එළවළු,අල,ළූණු

 

ඩබ්.ජනිත් චන්ද්‍රමාල් ප්‍රනාන්දු/0756518111

 

43-5341

841652823V/821000912V/832220051V

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ

9

MOR/2021/T/16/007

විල්ලෝරාවත්ත බටහිර

සිල්ලර බඩු

 

ඩබ්. ප්‍රියලාල් ප්‍රනාන්දු-

 

ABU 4260

196025902073/ 853472336V

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ

10

MOR/2021/712

විල්ලෝරාවත්ත, ඉදිබැද්ද

සිල්ලර බඩු

 

එල්.ඒ.ප්‍රේමලාල් ද සිල්වා- 0711238446

 

20-4839/BAL 2071

580581820V/ 637990640V/ 580581821V

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ

News & Events

Scroll To Top